Nr.114 - Høring vedr. den politiske del af Sundhedsaftale 2015-2018

Sagsnr.: 14/15969

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Ole Bergmann (F), Bo Hilsted (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Inden udgangen af januar 2015 skal der i hver region indgås en ny sundhedsaftale mellem regionerne og kommunerne for perioden 2015-2018. Udkastet til den politiske del af sundhedsaftalen mellem de 29 kommuner og Region Hovedstaden skal godkendes.  

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den kommende sundhedsaftale skal bestå af to dele; en politisk og en administrativ.


Sundhedskoordinationsudvalget for Region Hovedstaden har udarbejdet et udkast til sundhedsaftalens politiske del, som er sendt i høring frem til den 30. juni 2014. Kommunernes tilbagemeldinger drøftes på møde i sundhedskoordinationsudvalget den 5. september 2014


Aftaleudkastet til sundhedsaftalens politiske del er udarbejdet på baggrund af en indledende politiske dialog, der har været i regionen og kommunerne om den kommende sundhedsaftale.


Sundhedsaftalens administrative del planlægges sendt i høring fra medio september til medio oktober 2014.


Sundhedsaftalen administrative del omfatter en beskrivelse af, hvordan målsætningerne operationaliseres i konkrete indsatser, samt hvordan der måles og følges op på indsatsernes effekt og fremdrift. Det er ligeledes i den administrative del, at specifikke målgrupper beskrives.


Fire politiske visioner

I sundhedsaftalen for 2015-2018 lægges der særlig vægt på at bringe borgernes og de pårørendes viden og ressourcer bedre i spil under et forløb og i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen.


Derudover sættes der fokus på samarbejdet omkring indsatser for de mest sårbare og udsatte borgere, og at indsatsen skal tilrettelægges, så den bidrager til at nedbringe ulighed i sundhed. 


Aftaleudkastet er bygget omkring fire overordnede visioner:


  • At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
  • At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
  • At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
  • At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer

Målsætninger

Til hver af de fire visioner er der beskrevet målsætninger for sundhedsaftalen. Målsætningerne udmøntes i mere konkrete indsatser i den administrative del af sundhedsaftalen, hvor det ligeledes fremgår, hvordan der følges op på målene (se bilag). 


Målsætningerne er afstemt med de lovgivningsmæssige krav til aftalen. Det er dog ikke alle krav i Sundhedsstyrelsens vejledning, som kan dækkes i den politiske aftale. 


Krav i vejledningen, som ikke dækkes af den politiske aftale, vil blive dækket af den administrative aftale som for eksempel krav om fokus på specifikke målgrupper.


Implementeringsplan

I Sundhedsstyrelsens vejledning anbefales det, at Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder en plan for sundhedsaftalens implementering. Forslag til overordnet implementeringsplan vil blive indarbejdet i den administrative del af aftalen.


Administrationens bemærkninger

Der har forud for formuleringen af de fire visioner været en inddragende proces både administrativt og via dialogmøder med udvalgsformændene.


Administrationen vurderer, at udkastet til den politiske del af sundhedsaftalen er gennemarbejdet, og at de fire visioner bedst muligt balancerer mellem politiske statements og de formelle krav.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender udkastet til den politiske del af sundhedsaftalen.  

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-06-2014

Bemærkninger fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.


Udvalget indstiller udkastet til godkendelse, dog således at Seniorrådets udtalelse af 10. juni 2014 vedlægges høringssvaret til regionen som bilag.


I forhold til Seniorrådets høringssvar gjorde administrationen opmærksom på, at der for nærværende ikke er en demenspolitik i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.