Nr.113 - Revision af Praksisplan 2014-2015

Sagsnr.: 14/14578

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Ole Bergmann (F), Bo Hilsted (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Revision af Praksisplan 2014-2015 er sendt i høring. Der skal afgives høringssvar.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Folketinget vedtog d. 29. juni 2013 ændringer til Sundhedsloven, som justerer planlægningsbestemmelserne for almen praksis.


Ændringerne betyder bl.a., at der skal nedsættes et Praksisplanudvalg, hvor

region, kommuner og almen praksis i samarbejde udarbejder en plan for

almen praksis’ opgavevaretagelse i regionen. Kommunerne har med lovændringen således fået en helt anden rolle i praksisplanlægningen med direkte indflydelse gennem de fem kommunalpolitiske repræsentanter i Praksisudvalget.


Sundhedsloven fastlægger desuden, at den første praksisplan skal foreligge

senest 1. maj 2014. Bekendtgørelsen om ikrafttræden af ændringer til

Sundhedsloven fastslår, at Praksisplanudvalget skal træde i kraft fra 25. marts 2014. Sundhedsstyrelsen har i tillæg hertil udarbejdet vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner.


Kommunerne får med lovændringen større indflydelse på planlægningen af

almen praksis, herunder også decentrale aftaler om udmøntning af såvel sundhedsaftaler som praksisplan.


Almen praksis bliver med lovændringen forpligtet til at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalen, og der bliver i den forbindelse tæt sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksisplanen. Praksisplanen skal medvirke til sundhedsaftalens gennemførelse på

praksisområdet.


Kommentarer til høringsudkastet skal afgives til sekretariatet for Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden senest den 23. maj 2014.


Praksisplanens mål

På baggrund af kravet om, at der foreligger en ny praksisplan senest den 1. maj 2014, har Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden besluttet at gennemføre den nye praksisplanlægning i to trin:

  1. Revision af den senest godkendte praksisplan.
  2. Udarbejdelse af en ny plan med underliggende udmøntningsaftale, der nærmere fastlægger vilkårene for Praksisplanens og Sundhedsaftalens gennemførelse.

Andet trin vil konkret bestå af en række temadrøftelser i Praksisplanudvalget samt gennemførelse af relevante høringsaktiviteter forbundet med planlægningen. Formålet er at styrke udviklingen af almen praksis og snitfladesamarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen i et lokalt forankret samarbejde mellem kommune, region og almen praksis.


Praksisplanen er opdelt i tre overordnede områder med tilhørende målsætninger for, hvordan almen praksis skal udvikles inden for temaerne:

  • Kapacitet og tilgængelighed
  • Faglig udvikling tværsektorielt
  • Faglig udvikling i almen praksis

Kapacitet og tilgængelighed

-        Lægedækning og praksisstruktur

-        Tilgængelighed – fysisk og telefonisk


Faglig udvikling tværsektorielt

-        Visitation

-        Samarbejde om kroniske patienter

-        Samarbejde om socialmedicinske patienter

-        Samarbejde om medicinanvendelse

-        Sammenhængende indlæggelses- og udskrivningsforløb

-        Kræftpakkeforløb

-        Udredning af mennesker med sindslidelser

-        Samarbejde om diagnostik

-        Samarbejde om svangreområdet


Sammenlignet med Praksisudviklingsplanen for almen praksis 2012-2015 er følgende punkter udgået:

-        Henvisninger til fysioterapi i praksissektoren

-        Samarbejde om akutberedskab


Faglig udvikling i almen praksis

-        Den organisatoriske kvalitet

-        Den sundhedsfaglige kvalitet

-        Patientoplevet kvalitet


Sammenlignet med Praksisudviklingsplanen for almen praksis 2012-2015 er følgende punkt udgået:


-        Rammer for kvalitetsudvikling i almen praksis


For oplistning af målsætninger for hvert underpunkt under de tre områder henvises til bilag (Praksisplan for almen praksis 2014-2015).

 

Administrationens bemærkninger

Administrativt har kommunerne i Gribskov Klyngen drøftet praksisplanen. Kommunerne er enige om, at tage praksisplan 2014 - 2015 til efterretning men samtidig anbefale, at udviklingen inden for akutområdet, som kræver lægelig deltagelse, samt betydningen for almen praksis i forhold til den nye sygedagpengereform inddrages i den kommende plan gældende for 2016. I følge reformen skal alle borgere konsultere egen læge inden første samtale i jobcenteret.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Sundhedsstyrelsens vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet godkender høringssvaret.  

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-06-2014

Bemærkninger fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.


Anbefaler administrationens indstilling med tilføjelse af Seniorrådets forslag: ”Fredensborg Kommune har etableret et særligt forebyggelsesråd vedrørende ældrebefolkningen. Vi ser desuden gerne, at samarbejde om forebyggelse indarbejdes i den nye praksisplan.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.