Nr.103 - Orientering om behov for kapacitetsforøgelse på Usserød Kongevej

Sagsnr.: 14/10667

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Ole Bergmann (F), Bo Hilsted (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om behov for kapacitetsforbedring på Usserød Kongevej.


Formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget afsætter 600.000 kr. til de foreslåede kapacitetsforbedringer i overensstemmelse med anbefalingen fra Udvalget for Infrastruktur og Trafik.

Sagsfremstilling og økonomi

Vejdirektoratet har besluttet at gennemføre ombygninger i krydsene i tilslutningsanlægget fra Fredensborg Kongevej til Helsingørmotorvejen.

 

I det vestlige kryds anlægges en rundkørsel, som skal forbedre udkørsel fra den nordlige rampe og reducere antallet af ulykker. I det østlige kryds anlægges et signalanlæg, som kan dosere trafikken, som kommer ad rampen sydfra ind på Fredensborg Kongevej. I dag opleves i myldretiden, at der opstår kø på frakørselsrampen. Nogle gange helt ud på motorvejen. Vejdirektoratet planlægger udførelse i løbet af sommeren 2014.

 

En stor del af trafikken, som kommer fra motorvejen og rampen sydfra om morgenen, svinger til højre og skal videre ad Usserød Kongevej mod syd. Om eftermiddagen er hovedtrafikstrømmen den modsatte vej, fra Usserød Kongevej, videre ad Fredensborg Kongevej og ad rampen til motorvejen mod syd.

 

Trafikken skal derfor både om morgenen og em eftermiddagen gennem de to kommunale signalreguleringer i krydset Fredensborg Kongevej/Usserød Kongevej og krydset Egedalsvej/Usserød Kongevej.

 

Vejdirektoratet og Fredensborg Kommune har i fællesskab fået analyseret i, hvilket omfang de tre signalanlæg (det nye i rampekrydset og de to eksisterende kommunale kryds), kan afvikle trafikken og om de kan samordnes så trafikafviklingen optimeres.  Analysen er foretaget af ÅF Hansen og Henneberg, som også er Vejdirektoratets rådgiver i forhold til det kommende nye signalanlæg.

 

Resultatet af analysen viser at signalregulering af rampekrydset uden andre forbedringer, kun giver en mindre forbedring. Det vurderes at det, for at få udnyttet det fulde potentiale af Vejdirektoratets nyanlæg, er nødvendigt til at udvide kapaciteten i de to kommunale kryds som tillæg til signalreguleringen i rampekrydset. 

 

I krydset Usserød Kongevej/ Fredensborg Kongevejen er kapacitetsgrænsen nået. Det kan løses ved at udvide kapaciteten med bedre højresvingsmulighed fra Fredensborg Kongevej mod syd evt. i form af to højresvingsspor.

 

På strækningen mellem Fredensborg Kongevej og Egedalsvej er der allerede to spor, så her er det ikke nødvendigt at udvide. Dog foreslås at ændre den kombinerede højresvingsbane/busbane til en kombineret højresvingsbane/ligeud bane, hvilket betyder at busbanen nedlægges. Den benyttes dog også kun af relativt få busser.

 

Hvis der etableres to lige-ud-spor igennem krydset fra nord, så skal frafarten syd for krydset også være tosporet. Det betyder at vejen skal udvides, for at bevare muligheden for busholdeplads. Flettestrækningen fra to til et syd for krydset bør være ca. 150 m.

 

Endvidere er det undersøgt, hvad konsekvensen af ovenstående vil have på trafikken fra Christianshusvej (Cirkelhuset). Undersøgelsen viser, at kapacitetsudvidelsen på Usserød Kongevej vil give gennemsnitlig længere ventetid for udkørende fra Christianshusvej. Et signalanlæg i dette kryds vil forbedre forholdene for udkørende fra Christianshusvej, men samtidig forøge ventetiden for trafikanterne ad Usserød Kongevej.

 

Vejdirektoratet finansierer ombygningen i rampekrydsene. Kommunen vil i givet fald skulle finansiere ombygninger i de kommunale kryds.

 

Administrationen arbejder videre med mulighederne for at lave kapacitetsforbedringer i de to kommunale kryds. Herunder en plan for i, hvilken takt de enkelte forbedringer kan gennemføres så de tilgodeser behovet for timing med Vejdirektoratets ombygning, fremkommelighed, trafiksikkerhed og kommunens økonomiske midler.


 

Sagsbehandling siden udvalgsmødet den 9. april 2014

Administrationen har arbejdet videre med sagen. Seneste status fremgår af vedlagte statusnotat (bilag).

Bevilling

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Udvalget for Infrastruktur og Trafik vedrørende denne orientering.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 09-04-2014

Sagen udskydes til det ekstraordinære møde den 4. juni 2014.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 04-06-2014

Udvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler at der afsættes 600.000 kr. til de foreslåede kapacitetsforbedringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Økonomiudvalget anbefaler at finansiere de 600.000 kr. til de foreslåede kapacitets forbedringer af anlægsreserven.


Administrationen har efter økonomiudvalgets beslutning tydeliggjort de bevillingsmæssige konsekvenser:

 

Forventet merforbrug/ finansiering (1.000 kr.)

Profitcenter

Omkostningssted/ PSP-element

2014

2015

2016

2017

6010300000

Nyt "Kapacitetsudvidelse Usserød Kongevej"

600

0

0

0

6040200000

XA-0060402001-00001 "Anlægsreserven"

-600

0

0

0

Anlæg i alt

0

0

0

0

Beslutning i Byrådet den 24-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.