Nr.100 - Jagt på kommunale arealer sæson 2014-2015

Sagsnr.: 08/26858

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Ole Bergmann (F), Bo Hilsted (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

JKF/jagtforeningerne i Fredensborg Kommune foretager indberetning om jagt på kommunale arealer for 2013 - 2014 og søger om nye jagttilladelser på de samme og nogle nye arealer også for 2014 -2015.

Sagsfremstilling og økonomi

JKF/jagtforeningerne i Fredensborg har foretaget indberetning for sæsonen 2013 – 2014 og ansøgt om jagttilladelser for sæsonen 2014 – 2015.

 

JKF/jagtforeningerne i Fredensborg står for: ”Jægernes Kommunale Fællesråd” i Fredensborg Kommune og omfatter Asminderød Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening.

 

Byrådet gav sidste år JKF/jagtforeningerne i Fredensborg lov til at foretage jagt på

 

1)     arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg (omfattende 12,86 ha),

2)     arealer i Langstrup Mose (omfattende 18,17 ha)

3)     arealer nord for Fredtoften, Sømosen (omfattende 8,75 ha).

 

Foreningerne skriver i sin indberetning, at der ”har været afholdt 2 foreningsjagter på arealer i Langstrup Mose og arealer nord for Fredtofte, ”Sømosen” samt 2 enkeltjagter på arealet på Endrupvej 64, Fredensborg.

 

Jagterne er afviklet i fuld forståelse og efter aftaler med forpagterne. Der blev skudt 1 hare, 1 fasan, 3 vildænder, 1 krikand og 1 skade i Langstrup Mose/”Sømosen” og intet vildt skudt i Endrup. Der har deltaget ca. 30 jægere fra Asminderød-Grønholt Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening. Jagterne blev ledet med god jagtetik og godt kammeratskab i et pragtfuldt naturområde.”

 

Jagtforeningen udtaler en stor tak til Byrådet for jagttilladelsen sidste år og ansøger samtidigt om tilladelse til jagt på de samme arealer også i sæsonen

fra 1. oktober 2014 til 31. januar 2015. Det drejer sig om følgende jagter:

 

1)     arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg til due- og rådyrjagter

2)     arealer i Langstrup Mose til rådyr- og drivjagter

3)     arealer nord for Fredtoften, Sømosen til rådyr- og drivjager

 

I forbindelse med Byrådets behandling af ansøgningen sidste år, indhentede administrationen en analyse og vurdering af jagterne på disse arealer, foretaget af Dansk Jagtakademi v/biolog Niels Kanstrup. Analysen viste, at det var fuldt forsvarligt i forhold til vildtbestand mv. at afholde jagter på disse arealer.

 

For sæsonen 2014/2015 anmoder Jagtforeningerne om også om at kunne foretage jagt på disse yderligere egnede arealer:

 

4) Arealer ved Kejserdal (17,65 ha) til jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer

5) Arealer ved Fredtofte (19,75 ha) til jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for medlemmer af jagtforeningerne.

 

Administrationen har i den anledning indhentet en supplerende vurdering fra Dansk Jagtakademi omfattende disse arealer. Analysen, der er vedlagt dagsordenen konkludere, at det også her vil være fuldt forsvarligt at gennemføre nogle få jagter.

 

Da JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ved gennemførelse af jagter på kommunens arealer de sidste par år har vist, at de kan håndtere jagtretten under hensyntagen til de forskellige krav, der stilles, kan administrationen anbefale, at de også i for sæsonen 2014/2015 opnår kommunens tilladelse omfattende også de nye arealer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om jagt og vildtforvaltning og tilhørende bekendtgørelser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1)    At JKF/Jagtforeningernes indberetning om foretagne jagter i 2013/2014 tages til efterretning.

2)    At indholdet af den supplerende analyse og vurdering af jagt på kommunale arealer tages til efterretning.

3)    At der meddeles JKF/Jagtforeningerne tilladelse til at afholde jagt på de ansøgte arealer:

a.    arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg til due- og rådyrjagter

b.    arealer i Langstrup Mose til rådyr- og drivjagter

c.    arealer nord for Fredtoften, Sømosen til rådyr- og drivjager

d.    Arealer ved Kejserdal (17,65 ha) til jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer

e.    Arealer ved Fredtofte (19,75 ha) til jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for medlemmer af jagtforeningerne

Jagterne skal foregå på det grundlag, der beskrives i de indhentede jagtanalyser og vurderinger.


4)    At administrationen bemyndiges til fremover at meddele tilladelse til jagt på de ansøgte arealer, såfremt  ansøgningen ligger inden for de rammer, der er skitseres i nærværende sag. Jagt på nye arealer eller i et omfang, der går ud over rammerne i denne sag, vil forsat bliver forelagt til politisk stillingtagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler administrationens indstillinger med undtagelse af indstillingens punkt 4.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) Ole Bergmann (F) stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 24-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Bjørn Svensson (Ø) og Tinne Borch Jacobsen (V) stemte imod, idet man ikke ønsker, at der skal drives jagt på offentlige arealer.