Nr.15 - Placering af midlertidigt tilbud til gruppen af unge over 18 i Kokkedal

Sagsnr.: 14/1224

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til placering af midlertidigt tilbud til gruppen af unge voksne over 18 i Kokkedal.

Sagsfremstilling og økonomi

I lyset af de tidligere politiske sager og beslutninger om tilbud til målgruppen fremlægges sag om dette tema til drøftelse.

Arbejds- og Erhvervsudvalget skal drøfte den videre fremdrift i politisk beslutning om placering af midlertidigt tilbud (skurvogn eller lignende) i Kokkedal

Der har siden foråret 2012 været fremlagt og drøftet diverse sager vedr. tilbud til gruppen af unge over 18 (primært aldersgruppen fra 18 til 25). Der er igangsat enkelte initiativer, mens der har været undersøgt forskellige muligheder for placering af aktiviteter til målgruppen.

 

Kokkedal:

I Kokkedal har der siden foråret 2012 været dialog med repræsentanter for målgruppen for over 18-årige på forskellige niveauer. Dels har borgmesteren haft dialog med en repræsentant, dels har administrationen i løbet af 2012 haft adskillige møder med diverse repræsentanter for målgruppen. Denne dialog stoppede i begyndelsen af 2013 som konsekvens af skudepisode i Holmegårdscenteret og efterfølgende udfordringer med bandegrupperinger i området. Siden sensommeren har Hossein Armandi (Borgernes Stemme) haft dialog med repræsentanter for målgruppen. 

Byrådet besluttede på møde den 28. november at bevilge 75.000 kr. fra puljen: Tryghed – nye initiativer således:

 

”Vedrørende indkøb af skurvogn e.l. til midlertidig tilbud til unge voksne i Kokkedal besluttede Byrådet at tiltræde dette.

Af sagsfremstillingen fremgik det:

 

”Indkøb af skurvogn eller anden løsning til 18+ gruppen er afhængig af, at der er fundet en løsning på den fysiske placering, adgang til toiletforhold m.v.”

Administrationen har undersøgt placeringsmuligheder og har ligeledes fået forslag fra forskellig side til placeringsmuligheder og har i vurderingen af disse placeringsmuligheder for 18+ tilbud i Kokkedal medtaget følgende faktorer:

  • Nærhed til beboelse eller anden nabo
  • Placering i forhold til Kokkedal centrum og dermed chancen for, at målgruppen vil benytte sig af tilbuddet
  • Æstetik/placering i forhold til omgivelserne
  • Planforhold

Der er set bort fra forslag til placering helt tæt på Kokkedal Ungdomsklub og institutionerne i Børnehusene Kokkedal.

Mulige alternative løsninger i Kokkedal:

A. Placering i området ved foreningshuset Egedal

 

Placeringen er tæt på Egedal og tæt på det sydvestlige hjørne af Egedalsvænge.  Der er således beboelse inden for en radius af 100 meter. Området ligger i udkanten, men dog inden for det område, man med rimelighed kan betegne som Centrum. Området er afgrænset af skov, og en skurvogn, pavillon e.l. kan delvis ”skjules” for omgivelserne.

 

Politiets vurdering af placeringen: placeringen bør ikke være skjult i skoven men trækkes ud i det åbne terræn altså lidt mod syd tæt på blokken (Egedalsvænge). Her vil politiet kunne komme naturligt forbi, og der vil være mulighed for uformel social kontrol.

 

Planforhold: Planmæssigt er det en mulighed, idet lokalplanen er udlagt til offentlige formål og tillader en sådan aktivitet. Kommunens Byggesagsafdeling vurderer, at det vil være muligt at give dispensation til opførelse af et midlertidigt tilbud med en klart defineret slutdato, såfremt det politisk besluttes, at tilbuddet skal etableres her.

 

Dette kan ske i form af en såkaldt byzonetilladelse, et nyt fænomen inden for planloven, som frikommuneordningen giver Fredensborg Kommune mulighed for at afprøve. Denne indebærer en nabohøring på 14 dage med efterfølgende politisk beslutning. Dermed kan borgernes bemærkninger evt. indarbejdes i løsningen.

 

I denne høring skal naturligvis indgå Foreningshuset Egedals bestyrelse samt Kulturudvalget.

 

B. Placering vest for åen/nord for hovedstien/syd for Skovengen

 

Lokale borgere med kendskab til området og dets problematikker har peget på et område med et lille skovareal ned til åen nogle hundrede meter nordøst for det område ved Broengen/Skovengen, hvor målgruppen i et stykke tid har holdt til og forårsaget forskellige former for utryghed.

 

Placering af skurvogn her er afhængig af, at et stykke skov ryddes. Placeringen er tæt på beboelse, men isoleret, idet åbningen ud af skoven vil være væk fra beboelse og ned til åen. Denne placering kan til gengæld meget nemt risikere gener for borgere, der benytter det rekreative område omkring åen. Området er tæt på centrum, og en skurvogn e.l. kan ”skjules” for omgivelserne.

 

Planforhold: Området er en del af Klimatilpasningsprojektområdet. Skoven er fredskov, og der må ikke gøres indgreb uden tilladelse fra Naturstyrelsen. Planafdelingen finder det ikke realistisk, at kommunen opnår en sådan tilladelse.

 

Desuden angives, at hovedstien er skolevej især for Fasanvængets beboere.

 

C. Nedlagt busterminal på Arriva grund i Kokkedal Industripark.

 

Administrationen forespurgte Arriva i efteråret 2012 om muligheden for at indgå en aftale om leje/brug af en del af de rømmede lokaler. Arriva svarede tilbage i november 2012, at man ikke var interesseret i at indgå en sådan aftale, da arealet er sat til salg.

 

Administrationen har fremsendt fornyet forespørgsel til Arriva i oktober 2013. Arrivas ansvarlige på området har den 4. november svaret således tilbage:

 

” Umiddelbart er svaret det samme som I fik 21.11.2012, hvoraf det fremgår at ejendommen er sat til salg, og vi derfor ikke kan umiddelbart kan indgå i et sådan partnerskab.

I øjeblikket arbejder vi på forskellige salgsmuligheder, ligesom vi har en mægler på sagen.

Jeg vil dog vende jeres henvendelse med organisationen på ny, og herefter give jer en tilbagemelding. Jeg kan på nuværende tidspunkt desværre ikke give dig en tidshorisont men vil forsøge at gøre det så hurtig som mulig.”

En lokal forening, Folkeforeningen Kokkedal, som forsøger at medvirke positivt til en løsning 18+ problemet i Kokkedal, har også rettet henvendelse til Arriva og har fået samme tilbagemelding som ovenstående.

 

Placeringen er midt i Kokkedal Industripark og der er ingen beboelse i nærheden. Placeringen er optimal i forhold til nærhed til naboer.  Området ligger uden for det område, man med rimelighed kan betegne som Centrum. Området er et åbent industriområde og en skurvogn e.l. vil ikke skæmme området, der har været forladt i mange år og præget af hærværk på de tilbageværende bygninger.

 

Planforhold: de nuværende planforhold giver ikke mulighed for den ønskede aktivitet, hvorfor der i givet fald skal igangsættes en proces for ændring af disse.

 

D. Græstedgård

 

Græstedgård-området er beliggende mellem Kokkedal og Nivå, tæt på den grønne kile. På området ligger en børneinstitution og der er indrettet foreningslokaler.

 

Foreninger og institutioner, som har lokaler på grunden, skal høres.

 

Planforhold: Græstedgård er beliggende i Landzone og er omfattet af en lokalplan. Der eksisterer ikke ledige byggefelter inden for lokalplanen.

 

Administrationen vurderer, at den manglende nærhed til Kokkedal Centrum betyder, at det er urealistisk, at målgruppen vil bruge stedet.

 

E. Karsemosegård

Karsemosegård er beliggende ved Ungecenter.

 

Planforhold: Karsemosegård er delvis beliggende i Byzone. Der eksisterer et byggefelt, hvilket giver mulighed for placering af et midlertidigt tilbud, dog skal der gives dispensation til anvendelsen. 

 

Administrationen vurderer, at den manglende nærhed til Kokkedal Centrum betyder, at det er urealistisk, at målgruppen vil bruge stedet.

 

G. Ledigt areal syd for Egedalshallen

 

Området indgår i LAR projektet. Det forventes dog ikke, at der igangsættes aktiviteter i området i 2014, hvorfor en midlertidig placering ikke umuliggøres af LAR projektet.

 

Planforhold: Området ligger i Byzone, og det vurderes som realistisk, at der kan opnås dispensation inden for gældende Lokalplan til placering af skurvogn.

 

Der skal gennemføres nabohøring, idet området er placeret mellem Egedalshallen og privat beboelse.

 

Administrationens kommentarer:

 

Administrationens konklusion på ovenstående gennemgang af muligheder for placering af et midlertidigt tilbud i skurvogn e.l. er, at de to mest velegnede steder til etablering af et sådant tilbud, er området ved foreningshuset Egedal samt arealet syd for Egedalshallen. Disse placeringer er mulige med hensyntagen til planmæssige forhold, og begge placeringer er tæt på Kokkedal Centrum, og det vil dermed være realistisk, at målgruppen vil benytte sig af tilbuddet.

 

Begge placeringer kræver dog fortsat afklaring af byggemæssige forhold som hensigtsmæssig placering i forhold til bl.a. etablering af toiletforhold, og begge placeringer kræver en høringsproces.

 

Såfremt det besluttes at etablere et midlertidigt tilbud i skurvogn, pavillon eller lignende i henhold til ovenstående, anbefaler administrationen, at tilbuddet etableres under følgende betingelser:

Det skal afklares præcis, hvem målgruppen er. De unge skal ikke have adgang alene, der skal altid være voksne (”Onkel-profiler” over 40 år) til stede, og det er disse frivillige, der har nøgler og administrerer disse. Det skal ligeledes gøres tydeligt over for målgruppen, at politiet frit skal kunne komme og færdes på stedet. Endelig skal der formuleres ordens- og adfærdsregler for stedet og tydeliggøres, at overtrædelse af disse medfører sanktioner og i gentagelsestilfælde med risiko for, at stedet lukkes.

 

Muligheden for at anvende afsatte midler til Tryghed (1 mio. kr. i 2014, hvoraf 200.000 kr. er anvendt til medfinansiering af Værkstedet i Nivå) til drift (evt. aflønning af deltidsmedarbejder) bør drøftes.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At der tages stilling til, hvor tilbuddet skal placeres:


a.    Arealet ved foreningshuset Egedal

b.    Arealet syd for Egedalshallen


2.    Ligeledes skal muligheden for anvendelse af afsatte tryghedsmidler til aflønning af personale drøftes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 14-01-2014

Udvalget kunne ikke på mødet godkende de 2 placeringsmuligheder.


Udvalget anbefaler Byrådet at anmode administrationen om et oplæg til etablering af et varigt aktivitetstilbud for målgruppen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen behandles i § 17.4 udvalget for Byrum – og Boligsocial indsats.

Beslutning i Byrådet den 27-01-2014

Økonomiudvalgets indstilling blev vedtaget efter afstemning.


For stemte: 26 (A, B, C, F, I, O, V, Ø)


Imod stemte: 1 (D).