Nr.14 - Dobbeltrettet cykelsti mellem Avderød og Karlebo

Sagsnr.: 13/5991

 

Beslutningstema

Stillingtagen til udarbejdelse af skitseprojekt og finansiering for dobbeltrettet cykelsti mellem Avderød og Karlebo.

Sagsfremstilling og økonomi

Trafiksikkerhedsudvalget har tidligere drøftet en dobbeltrettet cykelsti mellem Avderød og Karlebo som et element i de trafikale løsninger omkring Avderød.

Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 04. april 2013 tilsluttet sig beslutningen om at anlægge en dobbeltrettet cykelsti mellem Avderød og Karlebo Skole.

På den baggrund igangsættes første fase - et skitseprojekt - i realiseringen af anlægget. 

Skitseprojektet giver en afdækning af anlæggets trafikale funktion, arealbehov og tekniske alternativer samt en overordnet tidsplan og et økonomisk overslag. Udover selve stianlægget vil skitseprojektet opliste de grænseflader der måtte være af enten trafikal eller teknisk art.

Skitseprojektets funktion er at danne grundlag for en beslutning om at videreføre projektet i næste fase eller at stoppe projektet.

Administrationen har noteret sig, at der er afsat budget i 2017 til stiprojekter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Vejloven

Kompetence

Plan- og Klimaudvalget

Indstilling

1.    At Trafiksikkerhedsudvalget anbefaler, at Plan- og Klimaudvalget anbefaler at anlæg for dobbeltrettet cykelsti mellem Avderød og Karlebo Skole afholdes af budget til stiprojekter.

2.    At der udarbejdes skitseprojekt.

Beslutning i Trafiksikkerhedsudvalg den 11-12-2013

Indstillingen vedtaget.

Vedrørende pkt. 2. anbefaler udvalget at finansieringen for så vidt angår skitseprojektet, indgår i udmøntningen af budgettet for 2014 på det kommende møde i udvalget for Infrastruktur og trafiksikkerhed.

Forvaltningen afdækker om der kan findes relevant medfinansiering til hovedprojektet.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalget den 07-01-2014

Administrationens indstilling vedtaget, idet udvalget oversender finansieringen af skitseprojekt til Økonomiudvalget med henblik på fremrykning af kr. 100.000 af de afsatte midler til stiprojekter fra 2017 til 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Anbefaler Plan – og Klimaudvalgets indstilling, som finansieres af anlægsreserven.

Beslutning i Byrådet den 27-01-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.