Nr.27 - Fælles huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Sagsnr.: 14/3926

 

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt Det fælleskommunale Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner skal fortsætte en ny 4-årig periode fra 1.april 2014 til 31. marts 2018. I forlængelse heraf skal Byrådet indstille en formand og dennes suppleant til direktøren for Statsforvaltningen. Endvidere skal Byrådet udpege 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis lejernes LO og Ejendomsforeningen Danmark, samt udpege en socialt sagkyndig og en suppleant for denne.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har sammen med Hørsholm Kommune haft et fælles huslejenævn siden 2002. Anledningen til det fælles huslejenævn mellem de 2 kommuner skyldtes en lovændring, hvorefter alle kommuner skal have et huslejenævn.


Huslejenævnet består af en formand, der skal være jurist, og to andre medlemmer, der udpeges af Byrådet efter indstilling af henholdsvis større udlejerforeninger og de største lejerforeninger i kommunerne.


I husordenssager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der kan vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af byrådene.


Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådene.


Udnævnelsen af formand og udpegning af medlemmer og suppleanter sker for indtil 4 år.


Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed, og Byrådet kan tillægge medlemmerne vederlag.


Administrationen i henholdsvis Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i de to byråd:


 • At det fælleskommunale huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1.april 2014
 • At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til direktøren for Statsforvaltningen
 • At juridisk konsulent Bente Jersie Jensen indstilles som suppleant for formanden
 • At formanden får et fast honorar på 40.000 kr. årligt, der fordeles med 25.000 kr. til Hørsholm Kommune og 15.000 kr. til Fredensborg Kommune
 • At der sker en sagshonorering til formanden på 1.500 kr. pr. sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet ligger
 • At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Hørsholm kommune og varetages der
 • At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 220 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter tidsforbruget på hver enkelt sag
 • At porto, fotokopier, papir og forplejning afregnes med 220 kr. pr. sag og betales af den kommune, hvori lejemålet ligger
 • At øvrige medlemmer vederlægges med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats for op til 4 timer, som i år er 400 kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager
 • At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordeles mellem kommunerne efter antal sager
 • At kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de 2 kommuner.

I 2013 har der været 31 (afsluttede) sager, der vedrørte Fredensborg Kommune og 48 (afsluttede) sager, der vedrørte Hørsholm Kommune. Sagsfordelingen mellem de to kommuner afspejles i fordelingen af det faste honorar til formanden med henholdsvis 15.000 kr. til Fredensborg og 25.000 kr. til Hørsholm.


Administrationen indstiller, at Det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i en ny periode fra 1. april 2014 til 31. marts 2018 med indstilling til direktøren for Statsforvaltningen om at udpege Marianne Dons til formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden.


Endvidere indstilles det at følge indstillingen fra Lejernes LO og Ejendomsforeningen Danmarks og udpege 2 medlemmer og suppleanter:


 • John Hestehave og Conny Birkholm som medlem og suppleant indstillet af lejernes LO og
 • Grethe Hervard og Tonny Henriksen henholdsvis som medlem og suppleant indstillet af Ejendomsforeningen Danmark.

Endvidere indstilles det som socialt sagkyndigt medlem og suppleant at udpege henholdsvis centerchef Klavs Poulsen, Hørsholm Kommune, og teamleder Birthe Unger, Fredensborg Kommune.


Hørsholm Kommunalbestyrelse behandler samme sag om det fælles huslejenævn sideløbende med behandlingen i Fredensborg Byråd.


Det kan oplyses, at Fredensborg Kommune i dag er sekretariat for et tilsvarende samarbejde inden for det almene område, nemlig Det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der fungerer indtil 31. juni 2014. Der vil blive forelagt en tilsvarende sag om det fælles beboerklagenævn i begge byråd i foråret 2014.

Bevilling

Udgiften afholdes inden for budgettet.

Retsgrundlag

Boligreguleringslovens kap. VI.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i perioden 1.april 2014 – 31. marts 2018
 2. At det indstilles til direktøren for Statsforvaltningen at udpege Marianne Dons som formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden
 3. At følge indstillingen fra Lejernes LO om at udpege John Hestehave og Conny Birkholm som henholdsvis medlem og suppleant
 4. At følge indstillingen fra Ejendomsforeningen Danmark om at udpege Grethe Hervard og Tonny Henriksen som henholdsvis medlem og suppleant
 5. At udpege centerchef Klavs Poulsen, Hørsholm Kommune, og teamleder Birthe Unger som henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant
 6. At godkende administrationens forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordelingen mellem Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V) og Thomas Elgaard (V).