Nr.233 - Beslutning om køb af Fasangården

Sagsnr.: 14/15279

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

 

Stillingtagen til forslag om køb af ejendommen Fasangården 601-602, 2980 Kokkedal, herunder stillingtagen til finansiering af købet.

 

Endvidere stillingtagen til, hvordan den opnåede driftsbesparelse og refusionssaldoen i kommunens favør skal fordeles.

Sagsfremstilling og økonomi

 

På udvalgets møde den 25. august 2014 vedtog Økonomiudvalget at give administrationen mandat til at forhandle en købsaftale om Fasangården på plads med Boligforeningen Vibo. Den indhentede vurdering fra vurderingsmyndigheden (Skat) på 4,7 mio. kr. skulle udgøre den økonomiske ramme for købet.

 

Udvalget besluttede samtidigt at bede administrationen undersøge økonomien for kommunen ved køb af andre af de ejendomme, kommunen har lejet til daginstitutionsformål. Der vil senere blive udarbejdet særskilt sag herom. Nærværende sag drejer sig alene om Fasangården.

 

Spørgsmålet om finansiering af købet af Fasangården og om fordelingen af den driftsbesparelse, der forventes opnået ved købet, blev udskudt, til der foreligger et konkret forhandlingsresultat med Vibo.

 

Disse ting er nu afklaret. Efter forhandling med Vibo, og efter at Vibo har behandlet salget på et repræsentantskabsmøde, ligger det nu klart, at kommunen kan erhverve ejendommen for 4,7 mio. kr.

 

I forbindelse med forhandlingerne med Vibo er det endvidere kommet frem, at der i den nuværende almene boligafdeling, Fasangården pr. 1/7 2014 er hensat følgende beløb, der vil skulle indgå i handlens refusionsopgørelse i kommunens favør:

 

 

Kr.

Hensat til vedligeholdelse mv.

1.059.912

Skyldigt indskud til kommunen

297.043

I alt

1.356.955

 

Da der lægges op til en overtagelse af ejendommen pr. 1. januar 2015, vil der skulle foretages mindre justeringer i beløbet.

 

Det skal tilføjes, at kommunen ifølge refusionsopgørelsen desuden vil modtage 40.730 kr., men at dette beløb modsvares af en tilsvarende forpligtelse over for Nykredit.

 

Formålet med at erhverve Fasangården og med selv at stå for driften har været at opnå en driftsbesparelse, der kan komme dagtilbudsområdet til gode i imødekommelsen af de økonomiske udfordringer området har på grund af blandt andet stigende huslejepriser. Samtidigt er det et mål, at der også i den fremtidige kommunale drift af ejendommen tages højde for nødvendig vedligeholdelse.

 

Administrationens forslag til finansiering af købet, til fordeling af den opnåede driftsmæssige besparelse og til fordeling af refusionssaldoen er formuleret med henblik på at realisere disse mål.

 

Administrationen har tidligere vurderet, at der i løbet af de næste 3 år vil skulle anvendes ca. 2,1 mio. kr. til vedligeholdelse af ejendommen. Af disse udgifter andrager ca. 1,5 mio. kr. energiforanstaltninger i form af efterisolering.

 

Ad besparelsen på driften:

Administrationen har udarbejdet følgende beregning over de driftsbesparelser, der vil være resultatet af, at kommunen selv ejer og står for driften af ejendommen:

 

 

2015

2016

2017

2018

Leje

1.000

1.000

1.000

1.000

Eje

-606

-577

-572

-567

Besparelse

394

423

428

433

 

Fra 2019 og frem vil den årlige besparelse være på knap 0,5 mio. kr., og det kan således konstateres, at købesummen for ejendommen ”alt andet lige” vil være betalt af driftsbesparelser på under 10 år.

 

Det foreslås, at driftsbesparelsen estimeret til 394.000 kr. i 2015 og stigende i årene derefter jvf. ovenstående skematiske opstilling tilføres politikområde 8, dagtilbud.

 

Ad refusionssaldoen

Som nævnt, er der behov for at gennemføre vedligeholdelsesarbejder i de næste 3 år. En del af disse vil kunne afholdes af Kommunale Ejendommes eget budget (politikområde 4) og en del vil kunne afholdes af energipuljen. På denne baggrund foreslås det, at der af refusionssaldoen på ca. 1,357 mio. kr. overføres 1,0 mio. kr. til politikområde 4, mens restbeløbet på 0,357 mio. kr. anvendes som delvis finansiering af købet og dermed nedsætter lånebehovet.

 

Ad købesummen

Fasangården købes for 4,7 mio. kr. hvoraf 0,357 mio. kr. finansieres af refusionssaldoen i kommunens favør. Med henvisning til den aktuelle kassebeholdning foreslås, at restkøbesummen på 4,343 mio. kr. finansieres ved optagelse af et lån over 25 år. Såfremt der skaffes et råderum i de kommende år kan lånet indfries tidligere.

 

Låntagningen er umiddelbart i strid med byrådets målsætning om en hurtig gældsnedsættelse. Heroverfor står, at der ud fra en ren ”investeringsbetragtning” er tale om en så attraktiv investering, at administrationen har vurderet, at sagen skal til politisk behandling. Med den vedtagne afdragsprofil vil lånet blive indfriet senest i 2022 i overensstemmelse med den politiske målsætning om afvikling af den ordinære gæld. Et alternativ til låntagning er at finde finansiereingen indenfor budgettet.

Bevilling

Bevillingsskema for drift

 

2015

2016

2017

2018

Vedligeholdelse

298

298

298

298

Renter/afdrag

308

279

274

269

Sparet husleje

-1000

-1000

-1000

-1000

Overføres til Pol. 8

394

423

428

433

I alt

0

0

0

0

Bevillingsskema for køb

 

2015

Købesum

4700

Refusionsgodtgørelse

-1357

Vedligeholdelse år 1

1000

Optagelse af lån

-4343

I alt

0

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At det besluttes at købe af ejendommen Fasangården Fasanvænget 601-602 2980 Kokkedal for 4,7 mio. kr. af Boligforeningen Vibo, og at overtagelsesdagen fastsættes til 1. januar 2015 
  1. At borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at godkende handelens øvrige vilkår og underskrive en salgsaftale. 
  1. At der af handlens refusionssaldo på ca. 1,357 mio. kr. i kommunens favør overføres 1,0 mio. kr. til politikområde 4, mens restbeløbet ca. 0,357 mio. kr. anvendes til delvis finansiering af købesummen. 
  1. At restkøbesummen på ca. 4,343 mio. kr. finansieres ved optagelse af et lån med en løbetid på 25 år. 
  1. At driftsbesparelsen på 401.000 kr. i 2015 og stigende i årene herefter– efter fraregning af finansieringsomkostninger (renter og afdrag), som omtalt i sagsfremstillingen, tilgår politikområde 8, dagtilbud som delvis udmøntning af prioriteringsbidraget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler administrationens indstillinger. Det bemærkes, at med den nuværende afdragsprofil er gælden afdraget i 2022.

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.