Nr.232 - Salg af Mariehøj 5 - tidligere "Molevitten"

Sagsnr.: 14/38227

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til tilbud på køb af ejendommen Mariehøj 5, Nivå, tidligere ”Molevitten”.

Sagsfremstilling og økonomi

I overensstemmelse med byrådets beslutning på møde den 1. september 2014 har der været afholdt offentligt udbud med henblik på salg af ejendommen Mariehøj 5 – den tidligere institution, ”Molevitten”.
Udbuddet, der er foretaget i samarbejde med EDC Erhverv Poul Erik Bech har været annonceret i UgeNyt og i Berlingske Tidende. Udbudsperioden har været fra den 28. oktober til den 25. november 2014.


Ved udbudsperiodens udløb var der indkommet ét tilbud afgivet af Helene Melsen, Lågegyde 147. Tilbuddet er på 1.050.000 kr. og tilbudsgiver angiver i sit tilbud, at ejendommen tænkes anvendt til skole – Per Gyrum Skolen.


Tilbuddet er afgivet på de i udbudsmaterialet oplistede vilkår og er dermed i sin form konditionsmæssigt.


I udbudsmaterialet indgår bl.a. følgende købsvilkår:


  • Ejendommen overtages i den stand, den er og forefindes
  • Kommunen har i videst muligt omfang fraskrevet sig ansvaret for bygningernes (meget dårlige) stand.
  • Bygningerne er SAVE registreret med en samlet bevaringsværdi på 4.
  • Senest 7 dage efter modtagelsen af kommunens accept skal køber stille garanti for hele købesummen. Garantien erstattes på overtagelsesdagen af kontant deponering.
  • Ejendommen er beliggende i et blandet erhvervs- og boligområde, men kommunen har besluttet, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området, således at anvendelsen bliver ”offentlige formål” og dermed fx skole.
  • Tilbudsgivers tilbud er afgivet på betingelse af, at lokalplanen ændres som anført.
  • Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. i måneden efter endt og godkendt lokalplan.

Det er administrationens vurdering, at tilbuddet er det bedst opnåelige i dagens marked. Den offentlige ejendomsværdi pr. oktober 2012 er på 3,85 mio. kr. heraf grundværdi 1,563 mio. kr., men ejendommen er vanskelig at sælge, og bygningerne er i meget dårlig stand. Der skal ofres et betydeligt beløb på at bringe dem i brugbar stand. Administrationen har selv vurderet, at der skal afholdes udgifter til istandsættelse i størrelsesordenen 5 – 7 mio. kr. afhængig af hvilken anvendelse man vil gøre af bygningerne.


Ejendommen har stået ubenyttet hen i godt 3 år. Ved et salg kan kommunen spare ca. 60.000 kr. om året, svarende til det beløb, der i dag anvendes til at kunne opretholde en minimal drift af ejendommen.


Administrationen kan på det foreliggende grundlag anbefale Byrådet at acceptere tilbuddet.


Administrationen bemærker, at der, i relation til den brug tilbudsgiver har angivet for ejendommen og tidshorisonten for ibrugtagningen af denne, kan være behov for at justere visse af købsvilkårene, herunder overtagelsesdagen. Administrationen anmoder Byrådet om, at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at godkende sådanne justeringer på Byrådets vegne.


Økonomi

I budget 2015 er der budgetteret med indtægter ved salg af fast ejendom på 5 mio. kr. Indtægten er ikke specificeret på enkelte ejendomme.

 

Ved salget af Mariehøj 5 vil den budgetterede indtægt på 5 mio. kr. kunne nedskrives med 1 mio. kr. Tillægsbevillingerne som følge af salgsindtægten og de færre driftsudgifter medtages i budgetrevisionen pr. 30. november 2014.

Bevilling

Se om økonomi i sagsfremstillingen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet accepterer købstilbud afgivet af Helene Melsen på 1.050.000 kr. for ejendommen Mariehøj 5, Nivå.
  2. At borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til sammen med køber at aftale justeringer i købsvilkårene i forhold til udbudsvilkårene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Charlotte Bie (V) deltog ikke grundet inhabilitet. Preben Goth (V) deltog under punktet.