Nr.231 - Salg af Mariehøj 483 - tidligere specialbørnehaven Spiren

Sagsnr.: 14/42604

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til salg af Mariehøj 483, tidligere specialbørnehaven Spiren.

Sagsfremstilling og økonomi

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning på møde den 20. oktober 2014 har der været gennemført offentligt udbud med henblik på salg af ejendommen Mariehøj 483, den tidligere specialbørnehave, ”Spiren”.

Udbudsperioden har løbet fra annonceringen i UgeNyt den 18. november og til den 3. december 2014.


Ved udbudsperiodens udløb var der indkommet ét tilbud afgivet af Helene Melsen, Lågegyde 147. Tilbuddet er på 1.500.000 kr. og tilbudsgiver angiver i sit tilbud, at ejendommen tænkes anvendt til skole – Per Gyrum Skolen.


Tilbuddet er i sin form konditionsmæssigt, idet det er afgivet på den korrekte tilbudsblanket, der henviser til de gældende vilkår, som en handel vil skulle indgås på. Blandt vilkårene kan følgende nævnes:


-      Ejendommen overtages som den er og forefindes og med størst mulig ansvarsfraskrivelse fra kommunen som sælger

-      Køber stiller garanti for hele købesummen senest 7 dage efter kommunens accept af købers tilbud.

-      Garantien erstattes på overtagelsesdagen af en kontant deponering.

-      Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. i måneden efter Byrådets accept at tilbud (dvs. forventeligt den 1. januar 2015)

-      Planforhold i overensstemmelse med lokalplan nr. 3 for Niverødgårdsskolen, jf. nedenfor.


Særligt om planforholdene bemærkes, at ejendommen er beliggende i lokalplanens delområde B, der er udlagt til institutions-, forenings- og fritidsformål, samt private institutioner af almennyttig karakter, som efter Byrådets skøn ”finder plads i området”.


En konkret anvendelse til skole er ikke nævnt for område B’s vedkommende, hvilket det er for område A, hvor Nivå Skole Nord (tidligere Niverødgårdskolen) er beliggende. Af den grund anbefaler administrationen, at Byrådet i nærværende sag også træffer beslutning om, at det skoleformål, som tilbudsgiver ønsker at anvende ejendommen til, ”finder plads i området”, og at tilbudsgivers anvendelse derfor er i overensstemmelse med lokalplanen.


Det skal tilføjes, at administrationen finder tilbudsgivers påtænkte anvendelse af ejendommen passende i forhold til det område, ejendommen er beliggende i.


I forbindelse med en handel af ejendommen vil kommunen fremadrettet kunne spare ejendommens driftsudgifter, som er følgende:


 

Kr.

El

22.000

Varme

56.000

Renovation

10.000

Vand

15.000

Ejendomsskat

18.800

I alt

121.800


Den offentlige ejendomsvurdering pr. oktober 2012 er på 2,6 mio. kr. heraf grundværdi 1,07 mio. kr. Der er imidlertid tale om en ret speciel ejendom, hvortil der kun er ganske få købere. Det er derfor administrationens vurdering, at den tilbudte pris afspejler markedsprisen. Administrationen kan derfor anbefale Byrådet at acceptere tilbuddet.


Økonomi

I budget 2015 er der budgetteret med indtægter ved salg af fast ejendom på 5 mio. kr. Indtægten er ikke specificeret på enkelte ejendomme.

 

Ved salget af Mariehøj 483 vil den budgetterede indtægt på 5 mio. kr. kunne nedskrives med 1,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne som følge af salgsindtægten og de færre driftsudgifter medtages i budgetrevisionen pr. 30. november 2014.

Bevilling

Der henvises til afsnittet om økonomi i sagsfremstillingen ovenfor.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24.062011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at tilbud på 1,5 mio. kr. fra Helene Melsen på køb af ejendommen Mariehøj 483 accepteres.
  2. at Byrådet bekræfter, at tilbudsgivers påtænkte anvendelse af ejendommen til skoleformål er en sådan anvendelse, der med henvisning til anvendelsesbestemmelsen for område B i lokalplan nr. 3 for Niverødskolen, finder plads i området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler administrationens indstillinger

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Charlotte Bie (V) deltog ikke grundet inhabilitet. Preben Goth (V) deltog under punktet.