Nr.227 - Orientering om udgifter til tomgangsleje

Sagsnr.: 14/39470

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget har ønsket en orientering om Fredensborg Kommunes udgifter til tomgangsleje.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har udgifter til tomgangsleje på to måder: I almennyttige boliger hos boligselskaber, hvor kommunen har anvisningsret, og i ældreboligerne Mølledammen i Kokkedal.

 

Tomgangsleje i almennyttige boliger

Fredensborg Kommune anviser borgere almennyttige boliger ud fra ventelister baseret på forskellige sociale og økonomiske ønsker og behov. Kriterierne for anvisning af boliger er vedtaget af byrådet.

 

Tomgangsleje er en udgift, der afholdes af Fredensborg Kommune for den periode en almennyttig bolig, der i henhold til anvisningsaftaler med boligselskaber stilles til rådighed for kommunens boliganvisning, står tom. Hér skal kommunen betale huslejen, indtil boligen igen udlejes.

 

Der er en undtagelse herfor: Hvis Fredensborg Kommune af en årsag returnerer boligen inden 5 hverdage – hvis det fx vurderes, at der ikke findes egnede lejere til boligen (den kan være for dyr). Så må boligselskabet benytte boligen til deres egen venteliste eller selv stå for udgiften til tomgangsleje. Dette gælder dog ikke ældreboliger, hvor kommunen altid skal dække omkostningerne til tomgangshusleje.

 

I forhold til de almindelige almennyttige boliger giver det ikke umiddelbart de store udfordringer de steder, hvor der er 25 % anvisningsret, da omfanget af tomgangsleje hér er begrænset.

 

Der er derimod i Egedalsvænge en partnerskabsaftale med 3B, hvor Fredensborg Kommune har 100 % anvisningsret.

 

Pr. 4. november 2014 er der 14 tomme boliger i Egedalsvænge og 3 boliger andre steder i kommunen, som ikke er anvist.

 

Der kan være forskellige årsager til de tomme boliger – herunder, at:

  • boligen afventer udlejning til en kommende kvoteflygtning (dog ikke i Egedalsvænge da dette ville gå imod anvisningskriterierne),
  • der ikke findes potentielle indflyttere, eller
  • lejemålet er i Egedalsvænge, hvor kommunen har 100 % anvisningsret og dermed er mere sårbar, hvis der ikke er potentielle indflyttere.

 

Der er for 2014 budgetteret med 500.000 kr. til betaling af tomgangsleje. Til og med september 2014 er 80 % af årets budget brugt, hvorfor der kan forventes et mindre merforbrug ved årets afslutning.

 

For at minimere udgifterne til tomgangsleje forsøger administrationen – så snart en bolig modtages til udlejning – at anvise denne til de rette borgere. Der udsendes tilbud til op til 5 borgere/familier for at sikre, at minimum én borger/familie accepterer tilbuddet. Hver borger/familie får i tilbuddet oplyst, hvilket nummer de er på ventelisten. Herudover sendes boliger der ikke kan anvises retur inden 5 dage, jf. ovenfor.

 

Det er umiddelbart sjældent, at borgere takker nej til et boligtilbud gennem kommunens boliganvisning. Det forekommer dog jævnligt, at ansøgere i forbindelse med ansøgningen giver udtryk for, at de ikke ønsker at bo i Egedalsvænge.

 

 

Mølledammen

Der er i alt 16 oprindelige ældreboliger i Mølledammen i Kokkedal, det tidligere Brønsholmsdal.

 

Status på udlejning af disse er:

·         2 lejlighed er udlejet på normale vilkår

·         4 anvendes til hjemløseprojekt

·         2 lejligheder er udlejet på lempelige kriterier

·         8 lejligheder er ikke udlejet

 

Tomgangsleje i Mølledammen er budgetteret som en engangsudgift, oprindeligt fastsat til 3 mio. kr. Budgettet til tomgangsleje i 2014 og efterfølgende år er på kr. 2,8 mio., som er det budget der er tilbage af den oprindelige bevilling på 3 mio. kr. Den forventede tomgangsleje i 2014 er 1,3 mio. kr.

 

Som initiativ til at fremme udlejningen af lejlighederne er kriterierne lempet, således at alderskravet blot skal være borgere på 55+ år. Som ovenfor anført har dette foreløbigt ført til udlejning af to boliger. Samtidig er 4 boliger, som ovenfor anført, taget i anvendelse til hjemløseprojektet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Sagen blev udsat til det kommende møde i Økonomiudvalget, da sagen ikke er fuldt oplyst.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.