Nr.225 - Orientering om styringsdialog mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 14/479

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om resultatet af de årlige lovpligtige styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Lovpligtige styringsdialogmøder

Kommunen har pligt til at afholde mindst ét årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation, og inden årets udgang skal aftaledokumenterne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Hvert år i december gives Byrådet en orientering om resultatet af de gennemførte styringsdialogmøder.

 

Som forberedelse til styringsdialogmødet indberetter den enkelte boligorganisation en dokumentationspakke til IT-portalen www.almenstyringsdialog.dk, indeholdende regnskab, årsberetning, revisionsprotokol og styringsrapport. Styringsrapporten består af én rapport for selve boligorganisationen samt rapporter for hver afdeling. Udover den faktiske beskrivelse af afdelingen, såsom antal boliger og opførselsdato, giver styringsdialogen indsigt i afdelingens økonomi, beboerdemokrati, udlejningssituation samt boligområde.

 

Boligorganisationer i Fredensborg Kommune

Kommunen har pligt til at afholde styringsdialogmøder med alle boligorganisationer med hjemsted i kommunen, men kan vælge at afholde møder med alle boligorganisationer med afdelinger i kommunen.

Fredensborg Kommune afholder styringsdialogmøder med alle, det vil sige i alt 12 boligorganisationer. Følgende otte boligorganisationer har hjemsted i kommunen:

 

·         Fredensborg Boligselskab

·         Humlebæk Boligselskab

·         Boligselskabet Domea Fredensborg

·         Asminderød Boligselskab

·         Hejrevangens Boligselskab

·         Den Almene Boligforening Jellerødparken

·         Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk

·         Lejerbo, Fredensborg

 

Derudover har følgende fire boligorganisationer hjemsted uden for kommunen, men afdelinger placeret i Fredensborg Kommune:

 

·         Boligforeningen VIBO

·         Boligforeningen 3B

·         Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

·         Statsbanepersonalets Andelsboligforening

Af bilag 1 ses antallet af afdelinger og lejemål samt administrator for de enkelte boligselskaber.

 

Centrale temaer i styringsdialogen 2014

Ved udarbejdelse af denne dagsorden mangler der aktuelt at blive afholdt to af tolv styringsdialogmøder. De to resterende styringsdialogmøder vil blive gennemført primo november og december 2014.

 

Følgende centrale temaer har været drøftet på styringsdialogmøderne jf. bekendtgørelsen:

 

  • Økonomi
  • Udlejning
  • Beboersammensætning
  • De fysiske rammer og renovering
  • Boligsociale indsatser

 

Eksempler på væsentligste konklusioner fra de ti afholdte styringsdialogmøder fremgår nedenfor, og for yderligere information henvises til ”Redegørelse for styringsdialog 2014 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer” (bilag 2).

 

  • Hovedparten af boligorganisationerne har en relativ sund og robust økonomi. De boligorganisationer, der oplever økonomiske udfordringer, har lagt planer herfor.
  • Flere boligorganisationer har en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse samtidig med at huslejen holdes på et realistisk niveau.
  • Flere boligorganisationer oplever, at der er et stigende renoveringsbehov.

I forbindelse med Byrådets behandling af byggesagsregnskaber opfordrer Byrådet generelt de almene boligselskaber til at overholde de budgetter, som Byrådet har godkendt. Administrationen har på alle møder, hvor igangværende eller mulige planer for støtteansøgninger til Landsbyggefonden er aktuelt, gjort opmærksom denne opfordring.

 

Som afslutning på hvert styringsdialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen. Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner og/eller eventuelle målsætninger for boligområdet.

I de tilfælde, hvor der drøftes indgåelse af aftaler, som kræver Byrådets godkendelse, fremlægges disse særskilt for Byrådet. Det drejer sig typisk om udlejningsaftaler og ønsker om ændret anvisningsret.

 

Der afholdes styringsdialogmøde med 3B den 11. november. Der er ikke fastsat dato for møde med Lejerbo. De har bedt om at få udskudt møde indtil videre, idet de tidligst kan have deres materiale klar førend ultimo november 2014. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftaledokumenterne for styringsdialogmøderne skal jf. § 109, stk. 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.m. offentligøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside inden årets udgang.

Indstilling

  1. At orienteringen om styringsdialogmøderne mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 12-11-2014

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.