Nr.224 - Placering af aktivitetssted for unge voksne i Kokkedal

Sagsnr.: 14/6705

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats, Social- og Seniorudvalget og Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalget skal tage stilling til placering af aktivitetssted for unge voksne over 18 år i Kokkedal.


Der vedlægges et notat dateret 27. november 2014 om konsekvenser af etablering af aktivitetssted jf. sag 42 behandlet i Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats d. 12. november 2014. Endvidere er der udarbejdet notat med oversigt over hvilke foreninger, som aktuelt benytter Regnbuen, deres aktiviteter m.m. samt en oversigt over hvilke foreninger, der udover Regnbuen benytter Græstedgaard og Egedal. Endvidere er der vedlagt et oversigtskort over bygningerne ved Græstedgaard.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund:
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Byrådet besluttede i marts 2014 at få udarbejdet et beslutningsoplæg om et varigt aktivitetssted med brobygning til udsatte unge i Kokkedal til politisk godkendelse

Dette beslutningsoplæg har været forelagt de relevante politiske fagudvalg samt Økonomiudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:
Udvalget drøftede sagen den 2. oktober 2014. Der var enighed om at indstille, at der i givet fald skal findes et andet sted end Farvergården.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. oktober 2014:
Økonomiudvalget besluttede at anmode administrationen om at undersøge alternative muligheder for fysisk placering. Sagen forelægges Udvalget for Byrum og Boligsocialindsats så hurtigt som muligt og om nødvendigt med et ekstraordinært møde.


Administrationen har gennem flere år undersøgt forskellige muligheder for placering af først ungdomsklub, dernæst et sted for unge over 18. Administrationens vurdering er, at der p.t. er tre andre muligheder end Farvergården.


 1. Et ”Landarbejderhus” ved Græstedgård
 2. Foreningshus ved Græstedgård
 3. Foreningshuset ”Regnbuen”, nabo til Kokkedal Ungdomsklub

Placering af et Aktivitetssted for unge voksne er ikke en nogen nem opgave. Der er ikke mange, der ønsker et sådant sted som nabo. Det betyder, at der skal træffes en beslutning om placering, som ikke alle vil være glade for og enige i.


Samtidig er det nødvendigt med en snarlig afklaring af Aktivitetsstedets placering. En yderligere forsinkelse af projektet vil betyde, at lokalområdet sættes under et stort pres. Det gælder især Kokkedal Ungdomsklub, som p.t. modstår presset fra målgruppen over 18 ved at have dialog med de unge i målgruppen over 18 år og ved at have åbnet dørene for målgruppen hver fredag aften, når de unge under 18 år er gået hjem. Der opleves i øjeblikket en stigende utilfredshed i målgruppen over 18 år og et pres for at komme indenfor i klubben i mangel af et alternativ. Det er opslidende for ungdomsklubbens personale.


Den ”ro”, der p.t. er i lokalområdet, er skrøbelig. Risikoen er, at en manglende afklaring af placering for Aktivitetsstedet kan medføre uro i målgruppen over 18 og samtidig have negative konsekvenser for Kokkedal Ungdomsklub og de unge under 18 år.


Det primære formål med etableringen af Aktivitetsstedet er at mindske kriminaliteten i området og at reducere rekrutteringen til kriminelle aktiviteter, herunder banderelateret kriminalitet. Således spiller sikkerhedsforholdene for såvel brugere som medarbejdere og naboer en rolle.


Administrationen anbefaler, at der i vid udstrækning tages hensyn til sikkerhedsforholdene, ligesom der skal tages hensyn til den påtænkte organisering af ledelse og medarbejderstab i Aktivitetsstedet. 


Som nævnt ser administrationen p.t. tre alternative muligheder for placering af Aktivitetsstedet. Nedenfor gennemgås de tre muligheder, og der opremses en række fordele og ulemper ved de tre. 


Af disse tre muligheder anbefaler administrationen mulighed nr. 3, ”Regnbuen”.


A Et ”Landarbejderhus” ved Græstedgård:


Der er tale om en 100 m2 bygning ved Græstedgård. Bebos p.t. af medarbejder i kommunen, men denne fraflytter huset i sommeren 2015.


Det er administrationens vurdering, at der ved en given placering af Aktivitetsstedet her skal bruges minimale udgifter til evt. ombygninger. Udgifter som kan betales af Aktivitetsstedets driftsmidler.Fordele ved placering i landarbejderhus ved Græstedgård:

 1. Lille husleje. Huset vil sandsynligvis ikke kunne indbringe nogen særlig salgsindtægt
 2. Det er Planafdelingens vurdering, at det er muligt at placere Aktivitetsstedet i området, men det vil sandsynligvis kræve en dispensation for lokalplanen.Ulemper ved placering i landarbejderhus ved Græstedgård:

 1. Placering lidt væk fra bycentrum, men dog ikke for langt væk
 2. Græstedgård er langt væk fra bycentrum, at det må forventes, at de fleste af brugerne vil komme til stedet i biler. Dette vil medføre en større trafik i området, og erfaringsmæssigt kan flere biler give anledning til gener og problemer
 3. Blandt naboerne på Græstedgård er der en børneinstitution, tennisbaner og en spejderhytte. Landarbejderhuset ligger i et hjørne på grunden, lidt isoleret fra nogle af de andre huse. Aktivitetsstedet vil ikke have åbent samtidig med børneinstitutionen
 4. P.t. skønnes der ikke være risiko for hændelser, som tidligere set i bandekonflikten, men ved en eventuel opblussen af denne, kan en placering ved Græstedgård være uhensigtsmæssig, idet området er let at komme til og let at komme væk fra igen
 5. Husets er med sine 100 m2 i underkanten af, hvad der skønnes at være brug for.
 6. Da huset først fraflyttes i sommeren 2015, vil en placering her indebære, at aktivitetsstedet først kan etableres efter sommerferien 2015


B Foreningshuset ved Græstedgård
Husets størrelse: ca. 160 m2

Udnyttelse:


Huset anvendes i dag af den Tyrkiske Forening i aftentimerne. Ældresagen og Kokkedal Bridge anvender huset i dagtimerne. Fordelingen af tider sker i forbindelse med den årlige sæsonfordeling af tider.


Den Tyrkiske Forening har anvendt huset i mange år. Foreningen anvender det primært som en form for værested med forskellige aktiviteter. Foreningen er ikke en godkendt folkeoplysende forening.


Bygningsanalysen viser en brugsprocent på 51 % inden for brugstiden 8-23. Den reelle udnyttelse af de bookede tider kendes ikke. Fritidsfacilitetsanalysen har tidligere vist, at ca. 25 % af bookede lokaler ikke anvendes.


Huset bruges som foreningshus, og det er administrationens vurdering, at der ved en given placering af Aktivitetsstedet her skal bruges minimale udgifter til evt. ombygninger. Udgifter som kan betales af Aktivitetsstedets driftsmidler.Fordele ved placering i foreningshus ved Græstedgård:

 1. Det er Planafdelingens vurdering, at det er muligt at placere Aktivitetsstedet i området, men det vil sandsynligvis kræve en dispensation for lokalplanen.
 2. Et større hus med plads til flere aktiviteterUlemper ved placering i foreningshus ved Græstedgård:

 1. Placering lidt længere væk fra bycentrum, men dog ikke for langt væk
 2. Græstedgård er dog nok langt væk fra bycentrum, at det må forventes, at de fleste af brugerne vil komme til stedet i biler. Dette vil være medføre en større trafik på grunden, og erfaringsmæssigt kan de mange biler give anledning til gener og problemer
 3. Blandt naboerne på Græstedgård er der en børneinstitution, tennisbaner og en spejderhytte. Aktivitetsstedet vil ikke have åbent samtidig med børneinstitutionen
 4. P.t. skønnes der ikke være risiko for hændelser, som tidligere set i bandekonflikten, men ved en eventuel opblussen af denne, kan en placering ved Græstedgård være uhensigtsmæssig, idet området er let at komme til og let at komme væk fra igen
 5. Der skal findes anden placering til de nuværende brugere af Græstedgård i tidsrummet fra kl. 16.00C ”Regnbuen”


Regnbuen på Broengen, en tidligere børneinstitution, som p.t. fungerer som foreningshus.

Husets størrelse: ca. 170 m2

Økonomi: Huset ejes af 3 B og Fredensborg Kommune betaler husleje og driftsomkostninger, ca. 200.000 kr. pr. år.


Udnyttelse:

Huset blev taget i brug som foreningshus i 2014. Fordelingen af tider sker i forbindelse med den årlige sæsonfordeling af tider.


Huset anvendes i dag af Foreningen for Kulturelle Projekter, Salam Spejderne, Multikulturel Kvindeforening og Kokkedal Kulturforening. Alle foreningerne er godkendte folkeoplysende foreninger.


Den typiske uge booking er hverdage (mandag- fredag) kl. 16.00-22.00 (med enkelte udsving). Lørdag 8-23 og søndag 10-14, 17-21.


Den reelle udnyttelse af de bookede tider kendes ikke. Huset har ikke indgået i bygningsanalysen. Fritidsfacilitetsanalysen har tidligere vist, at ca. 25 % af bookede lokaler ikke anvendes.


Huset bruges som foreningshus, det er delvis renoveret i starten af 2014, og det er administrationens vurdering, at der ved en given placering af Aktivitetsstedet her skal bruges minimale udgifter til evt. ombygninger. Udgifter som kan betales af Aktivitetsstedets driftsmidler.


Forslaget er under forudsætning af, at 3B ønsker at udleje bygningen til formålet.


Fordele ved placering i Regnbuen:

 1. Tæt på bycentrum
 2. Tæt på Kokkedal Ungdomsklub (fordel ved udnyttelse af personaleressourcer)
 3. Flere af de personer, som kan indtænkes som frivillige m.v. har deres daglige gang i området
 4. Ved en evt. opblussen af bandekonflikten anses denne placering for noget af det mest sikre, idet ”det vil være meget svært ved at komme uset ind i området og ud igen

Ulemper ved placering i Regnbuen:

 1. Placering tæt på børneinstitutioner, Børnehusene Kokkedal
 2. Tæt på Kokkedal Ungdomsklub (ulempe i forhold til at blande målgrupperne)
 3. Regnbuen har været i brug som foreningshus siden efteråret 2013 (hvor Byrådet traf beslutning om ændret brug af huset), hvilket betyder, at de foreninger, som anvender huset som sådan, allerede efter kort tid skal flytte. Der er dog tale om et begrænset antal foreninger og dermed et begrænset antal borgere i Fredensborg Kommune

Bevilling

Der er jf. budgetforliget for 2015-2018 afsat 2,5 mio. kr. pr. år til drift af Aktivitetsstedet. Disse finansieres af tryghedsmidler og særtilskud fra § 17-midler.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet træffer beslutning om at placere Aktivitetsstedet med brobygning for unge voksne over 18 år i Kokkedal i ”Regnbuen”, Broengen 2 B, 2980 Kokkedal.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 12-11-2014

Forslag C ”Regnbuen” kom til afstemning.


For stemte Hans Nissen (A), Hanne Berg (F), Helge Holbek, Søren Rommelhoff og Henrik Sidney, idet det forudsættes, at der findes et passende alternativ til de berørte foreninger.


Imod stemte Hossein Armandi (D), idet han foretrækker en pavillionløsning og Knud Løkke Rasmussen (V), idet han ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst om erfaringer med etablering af et aktivitetssted, samt forslag C betyder, at nogle velfungerende foreninger skal flytte fra Regnbuen.


Tanja Bæklund og Steffen Morild undlod at stemme.


Et flertal af udvalgets medlemmer anbefaler således forslag C ”Regnbuen” overfor Byrådet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-12-2014

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med forslag A. Placering af aktivitetssted for unge voksne i Kokkedal i et ”Landarbejderhus” ved Græstedgård.


Placeringens hensigtsmæssighed evalueres efter 12 måneders drift.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 09-12-2014

Et enigt udvalg kan ikke anbefale administrationens indstilling. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling efter afstemning:


For stemte 8, Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste O og Liste Ø.


Imod stemte 3, Liste I og Liste V.


SF overbragte en liste med 276 underskrifter på ”Underskriftindsamling til støtte for Aktivitetssted for 18+ Unge mænd i Kokkedal”.

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For stemte: 16 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod stemte: 10 (Hossein Armandi (D), Helle Abild Hansen (I), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Undlader: 0


Ikke tilstede: Ulla Hardy-Hansen (C)


Venstre og Liberal Alliance stemte imod, idet de ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst om erfaringer med etablering af et aktivitetssted.


Hossein Armandi (D) stemte imod, idet han foretrækker en pavillionløsning.