Nr.219 - Gebyrer/takster for husholdningsaffald 2015

Sagsnr.: 07/2002

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af gebyrer / takster for husholdningsaffald for 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Gebyrer for affaldshåndtering, affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger (for både husholdninger og erhverv) skal fastsættes af kommunalbestyrelsen årligt (jf. miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen).

 

Gebyrer for husholdninger omfatter følgende ordninger:

 

      Dagrenovation – Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække/minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen.

      Storskrald – Taksten for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.

      Papir – Taksten for papir giver hver husstand ret at benytte de opstillede papircontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne samt ret til at få afhentet papiraffald ved boligen (husstandsindsamlingsordning).

      Glas - Taksten for glas giver hver husstand ret at benytte de opstillede flaskecontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne.

      Genbrugsplads – Taksten for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte kommunens genbrugspladser – herunder ret til at aflevere op til 2 tons affald/år.

      Farligt affald – Taksten for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.

 

Fastsættelse af affaldsgebyrer sker med udgangspunkt i beregninger af overskud / underskud i hver af de forskellige affaldsordninger.

I forbindelse med gebyrberegning er der behov for at kunne tage politisk stilling til evt. takstnedsættelse eller takstforhøjelse.

 

Generelt. Som udgangspunkt skal kommunens affaldsordninger ”hvile økonomisk i sig selv”. Det kan nævnes, at gebyrer for husholdningsaffald er blevet pristalsreguleret i årene 2008-2011. I de sidste 3 år (2012 - 2014) er taksterne for dagrenovation og genbruspladser nedsat med 15-20 % årligt og de øvrige takster fastholdt uændret, dvs. på 2011 niveau.

 

Administrationen har i samarbejde med Fredensborg Affald A/S, udarbejdet et budget og nærværende forslag til takster for 2015. Forslag til takster gennemgås nedenfor.

 

Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på mødet den 11. november 2014 behandlet forslag til takster for 2015 og indstillet til Byrådet at godkende disse. I det følgende uddybes baggrund for de enkelte gebyrer/takster:

 

Dagrenovation. Med baggrund i det opbyggede overskud i 2012 blev taksten i 2014 reduceret med 20 %.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2013 og prognose for 2014 udviser et budgetteret underskud på ca. 1,8 mio. kr. for 2013 samt et forventet underskud for 2014 på ca. 8 mio. kr. Det akkumulerede overskud er dermed reduceret med ca. 10 mio. kr. Det samlede akkumulerede overskud er pr. 31. 12. 2014 ca. 9 mio. kr.

 

Med baggrund i det nævnte resterende overskud foreslås at der budgetteres med en takststigning på 30 % (svarende til ca. 215 kr./husstand/år), da man på denne måde kun vil opnå en underdækning på ordningen på ca. 3 mio. kr. i 2015.

 

Hvis taksten ikke reguleres op i 2015, vil der opnås et underskud på ordningen på ca. 9 mio. kr. svarende til at det akkumulerede overskud bliver reduceret til ca. 0 mio. kr. ultimo 2015. 

 

Den foreslåede takststigning på 30 % for 2015, med en underdækning på 3. mio. vil således kunne fastholdes frem til slutningen af 2017.

 

Storskrald. Fredensborg Affald A/S regnskab for 2013 og prognosen for 2014 viser en overdækning for denne ordning. Det foreslås, at taksten for storskrald nedsættes med 30 % (ca. 20 kr./husstand/år).  

 

Den foreslåede takst for 2015, vil således kunne fastholdes frem til slutningen af 2017.

 

Papir. Fredensborg Affald A/S regnskab for 2013 og prognosen for 2014 viser en ”hvile i sig selv” balance for denne ordning. Det foreslås, at taksten for papir fastholdes uændret.

 

Den foreslåede takststigning på 0 % for 2015, vil kunne fastholdes frem til slutningen af 2017. 

 

Glas. Fredensborg Affald A/S regnskab for 2013 og prognosen for 2014 viser et underskud samt et akkumuleret underskud på ordningen på ca. 30.000 kr., hvorfor det foreslås, at taksten stiger med 25 %.

 

Den foreslåede takststigning på 25 % for 2015, vil således kunne fastholdes frem til slutningen af 2017.

 

Genbrugsplads. Nordforbrændings bestyrelse har den 16. september 2014 godkendt takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger i 2015. Taksterne for 2015 er fastsat ud fra det forventede budget for affaldsbortskaffelse samt harmonisering af serviceniveauet, herunder udvidet åbningstider. Ifølge Nordforbrændings regnskab for driften af genbrugspladserne, kan taksterne i 2015 fastholdes på samme niveau som i 2014.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2013 og prognose for 2014 udviser et budgetteret underskud på ca. 2,1 mio. kr. for 2013 samt forventet underskud for 2014 på ca. 6,6 mio. kr. Det akkumulerede overskud er dermed reduceret med ca. 8,8 mio. kr. til et samlet akkumulerede overskud på ca. 2,8 mio. kr.

 

Det foreslås derfor, at man med baggrund i det resterende overskud, budgetterer med en takststigning på 50 % (ca. 363 kr./husstand/år), da man på denne måde kun vil opnå en underdækning på ordningen på ca. 0,5 mio. kr. i 2015.

 

Hvis taksten ikke reguleres op i 2015, vil der opnås et underskud på ordningen på ca. 5,9 mio. kr. svarende til at det akkumulerede overskud bliver vendt til et underskud på ca. 3,2 mio. kr. ultimo 2015. 

 

Den foreslåede takststigning på 50 % for 2015, med en underdækning på 0,5 mio. vil således kunne fastholdes frem til slutningen af 2017.

 

Farligt affald. Fredensborg Affald A/S regnskab for 2013 udviser et mindre overskud samt et akkumuleret overskud på ordningen for farligt affald. Der foreslås derfor en takstreduktion for farligt affaldsgebyret for 2015 på 50 % (ca. 40 kr./husstand/år).

 

Konklusion. Godkendelse af taksterne for 2015 vil betyde en merudgift for den enkelte husstand på 528,89 kr./år, inkl. moms, svarende til en stigning på ca. 31 % i forhold til de nuværende takster.

 

Denne stigning vil medføre at ordningernes over/underdækning over en årrække vil blive udlignet, således at ordningerne igen kommer til at ”hvile i sig selv”. Med den nævnte stigning vil takster for 2015 stadig være under niveauet for takster fra 2012.

 

Forslag til taksterne er udfærdiget med henblik på at fastholde takstniveauet i de næste 3 år (2015-17), hvor der skal være nyt udbud på affaldsordningerne.

 

Gebyr

Takst 2012

Takst 2013

Takst 2014

Takst

2015

Merudgift

Dagrenovation (110 l.)

906,31

897,60

718,46

934,00

215,54

Storskrald

66,25

66,25

66,25

46,50

-19,75

Papir

66,25

66,25

66,25

66,25

0

Glas

37,50

37,50

37,50

47,00

9,50

Genbrugsplads

1135,00

908,00

726,40

1090,00

363,60

Farligt affald

100,00

100,00

80,00

40,00

-40,00

I alt

2.311,31

2.075,60

1.694,86

2.223,75

528,89

Alle beløb i kr. og inkl. moms

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det er udarbejdet et takstblad for husholdningsaffaldsgebyrer, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for husholdningsaffald for 2015 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.