Nr.210 - Videreudvikling af ny struktur for ungefritidstilbud

Sagsnr.: 14/31775

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning omkring en videreudvikling af Ungfredensborgs ungefritidsområde herunder en ny tildelingsmodel.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Baggrund

Nærværende sag præsenterer et forslag om videreudvikling af den nye struktur for Ungfredensborgs ungefritidsområde, som Børne- og Skoleudvalget besluttede i oktober 2013.  En videreudvikling der blandt andet indebærer en ændring af tilbuddene i Fredensborg og Humlebæk samt en øget medfinansiering af ungdomsklubtilbuddet på Bøgegården.

 

Sagen vil blive fulgt op på udvalgsmødet af en mundtlig præsentation fra Ungfredensborg.

 

Årsagen til at der videreudvikles på ungefritidsområdet, skyldes en række nye forskellige krav til området:

 

Skolereform

Skolereformen bevirker flere ændringer af fritidsområdet. Længere skoledage resulterer i ændring af åbningstider i Ungfredensborgs ungetilbud. Hvor ungdomsklubberne tidligere åbnede omkring kl. 13, er der i dag ikke et behov for fritidsaktiviteter for de 13 til 17årige før tidligst omkring kl. 15.

 

Desuden forpligtes ungdomsskolerne og folkeskolerne til et tættere samarbejde. Ungdomsskoleloven § 2.3 siger, at ungdomsskolen skal ”indgå samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens folkeskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner”. Konkret forventes samarbejdet at bestå af valgfag og understøttende undervisning (UUV) udført af Ungfredensborg med et indhold og omfang, der passer til den enkelte skole.

 

Ungfredensborg har allerede et tæt samarbejde med flere af kommunens folkeskoler. Ungfredensborg har for eksempel i det forgangne skoleår tilbudt valgfag på Humlebæk Skole. På Humlebæk Skole og Kokkedal Skole er Ungfredensborgs aktiviteter som Musical og UC Stars godkendt som valgfag i henhold til folkeskolereformen. Samarbejdet skal nu udbredes til de øvrige skoler. Udbredelsen af skolesamarbejdet omkring valgfag og UUV vil kræve, at der er midler på området til aktiviteter og undervisningsforløb samt mulighed for at skabe en fleksibel brug af Ungfredensborgs medarbejdere.

 

Tendenser på ungefritidsområdet

Alle kommunens unge har et udviklende fritidsliv, som de selv er medskabere af”.

 

Sådan lyder Ungfredensborgs vision, der er helt i tråd med Fredensborg Kommunes medborgerskabspolitik samt Børnekulturens Netværks anbefalinger til ungekulturprojekter, der blandt andet fremhæver, at de unge vil have ”indflydelse på flade strukturer” og ”selvorganiserede aktiviteter”.


De unge efterspørger i højere grad kommunale fritidstilbud, som udspringer af egne interesser, og som de selv har indflydelse på i større eller mindre grad.  De unge efterspørger desuden fritidstilbud og kreative aktiviteter med høj kvalitet og professionalisme, der kan bidrage til deres selvudvikling:

"De vil gerne udfordres, have endnu flere spændende oplevelser, lære noget nyt og har et ønske om, at det bliver mere seriøst. […] Det betyder ikke, at de ikke også oplever, at fritidslivet er en potentiel ramme omkring nye venskaber og "hygge". Naturligvis er dette også vigtigt, men når de bliver bedt om at prioritere, er der et fokus på optimering af kvaliteten af den aktivitet, man er sammen om." (Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder – måske, Kirsten Grube, 2010, Ungdomsringen og CEFU, s. 88-89)

 

Som konsekvens af de unges nye deltagelsesformer er traditionelle ungdomsskolefag to timer om ugen ikke populært i samme grad, som det tidligere har været, og udfordres yderligere af elevernes længere skoledag. Tilsvarende er medlemstallet i landets traditionelle ungdomsklubber faldende. En udvikling, som genkendes i Fredensborg Kommune, hvor det i perioder er vanskeligt at fastholde og tiltrække et bredt udsnit af bydelens unge til den lokale matrikelklub. Alexandra House har et gennemsnitligt fremmøde på ca. 30 unge om dagen og UNG3050 på ca. 20. Det er ikke længere tilstrækkeligt med en matrikelklub i hver bydel, der skal fungere som kommunens fritidstilbud for alle unge. Kommunens oplevelser understøttes blandt andet af BUPL Nordsjælland: ”Tendensen til at løse opgaver uden for matriklen er stigende. Det hænger også sammen med, at klubben ligger i pædagogikken og mindre i den fysiske bygning.”

 

Når det er sagt, er der forskel på unge. Fredensborg Kommunes ungefritidsområde har alle unge mellem 13 og 17 år som målgruppe og bør, ifølge KL, ”orientere sig i forhold til alle unge, hvilket vil sige, at klubberne både skal vægte at tilbyde attraktive aktiviteter og samtidig danne base for de, der har brug for en mere stabil ramme i hverdagen.” Det vil sige også de unge, som ikke nødvendigvis har ressourcer til at være medskabende i eget fritidsliv, men som fortsat har behov for et klubtilbud, hvor de kan møde jævnaldrende og få relationer til pædagogisk personale.

 

Variation i målgruppens behov medfører en stor spændvidde i Ungfredensborgs kerneopgave, der strækker sig fra socialpædagogisk arbejde med ressourcesvage unge til talentudviklende kulturtilbud. At kunne arbejde med forskellige unge på forskellige måder kræver fleksibilitet, alsidige medarbejderkompetencer samt en økonomi, der muliggør både klubtilbud, aktiviteter, events, projekter med videre i hvert bysamfund.

 

Omkostningstunge ungdomsklubber

De unges nye deltagelsesformer udfordrer den måde, Ungfredensborg har organiseret ungetilbuddene i Fredensborg og Humlebæk, hvor to ungdomsklubber er de primære tilbud i bydelene.

Humlebæk har årlige udgifter til ungdomsklubben UNG3050 på 1.355.000 kr. og Fredensborg har Alexandra House for 1.544.000 kr.  I klubberne er den største udgift personaleomkostninger, især er stillingen som daglig leder dyr. Dertil kommer drifts- og administrationsudgifter i forbindelse med begge huse. Midler til aktiviteter, projekter, undervisningsforløb, indkøb, kommunikation med videre udgør i dag blot 50.000 kr. årligt i Humlebæk og 40.000 kr. i Fredensborg.

 

De forholdsvis løntunge ungdomsklubber er således i øjeblikket en hindring i forhold til at udvikle området og imødekomme de netop oplistede krav. Der er således et reelt behov for at skabe flere frie midler, så midlerne kan komme flere af kommunens unge til gode.

 

Balancering af ressourcefordeling

Børne- og Skoleudvalget har efterspurgt en mere ”balanceret ressourcefordeling mellem klubtilbuddene” med henblik på at øge kommunens medfinansiering af Bøgegårdens ungdomsklub, der således kan udvide åbningstiden. Børne- og Skoleudvalget besluttede i oktober 2013, at Bøgegården skulle modtage 350.000 kr. i 2014 fra politikområde 7 for en ugentlig åbningstid på 8-12 timer.

 

Løsningsforslag

For at kunne imødekomme ovenstående krav og skabe et nogenlunde ens grundlag i en tildelingsmodel, foreslår administration, at Nivåmodellen implementeres i Humlebæk og Fredensborg og til dels i Kokkedal.

 

Nivåmodellen

Nivåmodellen er et sammensat tilbud bestående af et 20 timers klubtilbud, base på skolen samt en opsøgende aktivitetsmedarbejder.

 

Klubtilbuddet har åbent 20 timer om ugen med to medarbejdere.  Klubben tilbyder trygge og faste rammer og mulighed for socialt samvær med pædagogisk personale og jævnaldrende.

 

Aktivitetsmedarbejderen har først og fremmest en opsøgende funktion over for de lokale unge. Aktivitetsmedarbejderen er ude blandt de unge for at opfange deres ønsker til fritidsaktiviteter og søge at realisere dem samt engagere de unge i Ungfredensborgs øvrige tilbud. Den opsøgende aktivitetsmedarbejder er brobygger mellem ungdomsklubben og bydelens øvrige unge, udvikler samarbejdet med de lokale folkeskoler samt sikrer overgangen fra fritidsklub til ungefritidstilbud i slutningen af 6. klasse. Den opsøgende aktivitetsmedarbejder samarbejder i øvrigt med kommunens SSP og UU Øresund og spiller en rolle i det forebyggende arbejde.

 

Ved at implementere Nivåmodellen i Fredensborg og Humlebæk nedlægges stillingerne som daglig leder, hvilket vil frigøre midler, som Ungfredensborg ønsker at omsætte direkte til aktiviteter og nye tiltag for de unge. På den måde vil Ungfredensborg få flere tilbud, der kan komme flere unge til gode. Hvad aktiviteterne konkret vil bestå af, vil i høj grad afhænge af de unges ønsker. Flere unge har allerede efterspurgt koncerter, ungefestival og temafester, men der er også interesse for mindre og mere lokale aktiviteter som rollespilshold, forfatterhold, DJ-skole, fritidsjob workhop, streetaktiviteter, dans, lørdagsfodbold med mere. Ungfredensborg vil i øvrigt arbejde på at skabe flere stærke kulturelle ungemiljøer, som Ragnarock, UC Stars og musical, hvor de unge udvikler sociale og faglige kompetencer og mødes om fælles interesser på tværs af bydelene.

 

Børne- og Skoleudvalget fik 5. maj 2014 en status for Nivå ungefritidstilbud, der viste, at de ca. 20 unge dagligt gør brug af klubtilbud i Nivåhøj samt at den opsøgende aktivitetsmedarbejder har udviklet en række nye aktiviteter i området, som ca. 50 unge er deltagende i.

 

Forslag til ændringer:

 

Nivå
Der foretages ingen ændringer i tilbuddet i Nivå.

Humlebæk

Nivåmodellen indføres i Humlebæk, hvilket medfører:

 

 • Stillingen som daglig leder nedlægges

 

 • Der oprettes en ny stilling som opsøgende aktivitetsmedarbejder

18,5 time om ugen (fuldtidsstilling deles mellem Fredensborg og Humlebæk)

 

 • Klubbens åbningstid udgør 20 timer om ugen

 

 • UNG3050 flytter til Humlebæk Skole

For at videreudvikle på det gode samarbejde med Humlebæk Skole flytter UNG3050 ud af nuværende lokaler og ind på Humlebæk Skole på Baunebjergvej. Humlebæk Skole har gode faciliteter til en ungdomsklub, og flytningen vil bringe ungdomsklubben tættere på 6. klassesklubben,  Teen3050, og de potentielt kommende brugere af ungdomsklubben. En ungdomsklub på skolen vil skabe en naturlig overgang fra skole til fritidstilbud, nu hvor Ungfredensborg qua skolereformen vil være en aktør på skolen. Skoleledelsen er imødekommende over for forslaget, da skolen ønsker at understøtte et ungemiljø på skolen.

 

UNG3050 efterlader sig således tomme lokaler i Humlebæk Center 41. Administrationen undersøger muligheder for alternativ brug.

 

Den opsøgende aktivitetsmedarbejder vil få en særlig rolle i forhold til at tiltrække de unge fra Langebjergskolen til Ungfredensborgs tilbud.


Fredensborg
Nivåmodellen indføres i Fredensborg, hvilket medfører:

 

 • Stillingen som daglig leder nedlægges

 

 • Der oprettes en ny stilling som opsøgende aktivitetsmedarbejder

18,5 time om ugen (fuldtidsstilling deles mellem Fredensborg og  Humlebæk)

 

 • Klubbens åbningstid udgør 20 timer om ugen

 

 • Klubtilbuddet forbliver for nuværende i Alexandra House

Klubtilbuddet begrænses til husets stueetage, så de to medarbejdere har mulighed for at overskue brugerne. Der opstår således nye muligheder for udnyttelse af Alexandra House’s 1. sal, som fremadrettet kan benyttes både til understøttende undervisning (UUV), valgfagsundervisning og forsøg med ungestyrede aktiviteter.

 

Den opsøgende aktivitetsmedarbejder får en særlig rolle i Fredensborg i forhold til at opbygge et tættere samarbejde med begge de lokale folkeskoler.


Kokkedal

Kokkedal bysamfund skal forsat have to ungdomsklubber til de 13 til 17årige.

 

 • Kokkedal Ungdomsklub

Kokkedal Ungdomsklub er ikke organisatorisk en del af Ungfredensborg, men en klub, der drives i et partnerskab med Nordsjællands Politi. Klubben er målrettet de unge bosat i det store almene boligområde omkring klubben. Kokkedal Ungdomsklub er blevet godkendt af Børne- og Skoleudvalget til at have et større budget end kommunens øvrige ungdomsklubber på 2.055.000 kr. på grund af en målgruppe, der sætter anderledes krav til metoder og antal medarbejdere pr. ung.

 

 • Bøgegården

Bøgegården, som er godkendt af Børne- og Skoleudvalget som midlertidigt klubtilbud, vil fra 2015 modtage i alt 650.000 kr. årligt og har derfor mulighed for at tilbyde et ungdomsklubtilbud i stil med Nivåmodellen med en åbningstid på 20 timer og 2 medarbejdere pr. åbning.

 

 • Oprettelse af ny stilling som opsøgende aktivitetsmedarbejder

For yderligere understøttelse af ungefritidsområdet i Kokkedal, oprettes der en ny deltidsstilling som Ungfredensborg opsøgende aktivitetsmedarbejder i Kokkedal. Den opsøgende aktivitetsmedarbejder skal være samarbejdspartner for Bøgegården, Kokkedal Skole, Kokkedal Ungdomsklub og Kokkedal på Vej med henblik på at skabe fælles aktiviteter og arrangementer på tværs af institutionerne. Aktivitetsmedarbejderen skal således arbejde på en større sammenhængskraft i og koordinering af de lokale fritidstilbud til Kokkedals unge. Vigtigst af alt skal der bygges bro mellem brugerne i henholdsvis Kokkedal Ungdomsklub og Bøgegården for at modvirke, at de unge fastlåses i en uhensigtsmæssig opdeling i deres fritid.

 

 • Styregruppe

For at sikre ovenstående koordination og sammenhæng til Ungfredensborgs vision og værdier for kommunens ungefritidstilbud, anbefaler administrationen, at der nedsættes en styregruppe bestående af lederen af Ungfredensborg, lederen af Kokkedal Ungdomsklub samt lederen af Bøgegården.

 

 

3. Tildelingsmodel

Administrationen foreslår, at tildelingsmodellen tager udgangspunkt i, at hvert bysamfund har en grundtildeling til klub på 650.000 kr. samt en tildeling til aktiviteter på 400.000 til 550.000 kr. Opleves der i en periode et væsentlig højere fremmøde eller høj belastningsgrad i en af klubberne, kan der tilføres Ungfredensborg aktivitetsmedarbejdere og igangsættes aktiviteter i regi af den pågældende klub. 

 

Administrationen anbefaler ikke en medlemsafhængig tildelingsmodel, da det er erfaringen, at antallet af medlemmer ikke afspejler det reelle daglige fremmøde i ungdomsklubberne. I Fredensborg Kommune har der aldrig været en tildelingsmodel efter medlemstal på ungdomsklubområdet, og administrationen har ikke kendskab til, at det er eller har været tilfældet i andre kommuner. Medlemsafhængig tildeling understøtter desuden ikke de unges nuværende deltagelsesformer, hvor de unge ikke nødvendigvis ønsker fast medlemskab i en klub, men i stedet søger periodisk deltagelse i de Ungfredensborg aktiviteter, der har deres interesse.

 

Medlemstallet afspejler heller ikke hvilken opgave, der løftes i den pågældende ungdomsklub. Det er en kendsgerning, at der i nogle bydele er større sociale udfordringer end i andre. Opgaverne i ungdomsklubberne er forskellige, hvilket kan betyde, at 15 unge kræver flere ressourcer i én ungdomsklub, end 40 unge gør i en anden. På skoleområdet tages der hensyn til socioøkonomiske forhold i ressourcefordelingen, idet der anvendes et indeks, som tager udgangspunkt i, hvor ressourcestærke eleverne er. På samme måde kan der være behov for at yde en ekstra indsats i fritidslivet blandt de unge, der er bosat i byområder med lav socioøkonomi.

 

Området er i forbindelse med budgetforlig for 2015-2018 blevet tilført 300.000 kr. i 2015 og 650.000 kr. fra 2016 og frem.

 

 

Fordeling af ressourcer til Ungfredensborgs klubtilbud fra 2015:

 

 

Nivå

Fredensborg

Humlebæk

Kokkedal

 

Samlet budget

2014

1.300.000

1.544.000

1.355.000

2.400.000

 

                                                      2015

Oprindeligt budget 2015*

1.300.000

1.506.000

1.328.000

3.050.000

(Estimeret budget efter budgetforlig)

(1.262.000)

(1.462.000)

(1.290.000)

(2.962.000)

Klubtilbud

2015

Klub 2990

650.000

Alex. House

650.000

 

UNG 3050

650.000

Kokkedal

Ungdomsklub

2.000.000

Bøgegården

650.000

 

Opsøgende aktivitetsmedarbejder, aktiviteter, UUV m.m.

400.000

550.000

550.000

400.000

Medfinansiering Boligsociale indsatser

180.000

-

-

-

Udgifter til hus, varme, m.m.

70.000

123.000

91.000

-

I alt*

1.300.000

1.323.000

1.291.000

3.050.000

 

 

 

*= Alle budgettal bliver reguleret i henhold til budgetforlig (prioriteringsbidrag og manglende pris- og lønfremskrivning)


Generel note: De midler, der bliver til overs primært i Fredensborg, overføres til en flexpulje, som kan bruges til at finansiere større aktiviteter, events og koncerter for de unge, der kan samle de unge på tværs af bydelene. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Ungfredensborg formidler alle fritidstilbud og aktiviteter på www.ungfredensborg.dk og Facebook.


Der udsendes en pressemeddelelse, når der er truffet beslutning i sagen.

Indstilling

1.    At Børne- og Skoleudvalget indstiller, at fordelingen af midler til de pågældende bydele tager udgangspunkt i Nivåmodellen, hvor et klubtilbud koster omkring 650.000 kr. for en åbningstid på 20 timer med to medarbejdere. Derudover tildeles hver bydel mellem 400.000 og 550.000 kr. til aktiviteter samt koordineringen af disse. 

2.    At Børne- og Skoleudvalget indstiller, at en ny organisering af ungefritidsområdet medfører nedlæggelse af stillingerne som daglig leder i Alexandra House og UNG3050, hvilket frigør midler til aktiviteter.  

3.    At Børne- og Skoleudvalget modtager en status på den nye organisering ultimo 2015.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-10-2014

Udvalget besluttede at udskyde sagen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2014

BSU beslutter, at i Kokkedal Bysamfund fordeles de 400.000 kr. pr år til aktiviteter således, at 220.000 kr. går til en fælles opsøgende aktivitetsmedarbejder i Kokkedal og 130.000 til aktivitetsmidler til fælles brug for unge i Kokkedal.


Der afsættes 50.000 kr. i 2015 til et pilotprojekt i Bøgegården for at tiltrække flere unge, der ikke i dag går i klub. Forsøget evalueres ved udgangen af 2015.


Indstillingens pkt. 2 og 3 vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.