Nr.206 - Niverød III - udskiftning af brugsvandsvekslere

Sagsnr.: 14/41469

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af projekt vedrørende udskiftning af brugsvandsvekslere samt finansiering heraf inklusiv kommunal garantistillelse.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB har på vegne Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød III ansøgt kommunen om godkendelse af et projekt, der omfatter udskiftning af brugsvandsvekslere, herunder optagelse af kreditforeningslån samt igangsættelse af projektet.


Niverød III


Følgende arbejder er indeholdt i projektet:

  • Centralvarme og fjernvarmetilslutning i fælleshus – Tingstedet.
  • Ekstra fjernvarmeledning for mere stabil fjernvarme i de nordlige kvarterer.

Boligselskabet har opgivet følgende projektøkonomi:

 

Kr.

Håndværkerudg. inkl. 10% til uforudsete udgifter

6.685.000

Administrative omkostninger inkl. teknikerhonorar

1.731.750

Samlede udgifter

8.416.750


Finansiering:

 

Kr.

Realkreditlån

9.916.750

Frie henlæggelser

500.000

I alt

8.416.750


Boligselskabet ansøger om kommunal garanti for 100 % af realkreditlånet.

Der er budgetteret med, at projektet vil medføre en lejeforhøjelse for beboerne på 3,46 %.

Det fremgår af ansøgningen, at beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 24. april 2014 har godkendt projektet, der endvidere er godkendt af organisationsbestyrelsen den 31. maj 2012.

Såfremt kommunen vælger ikke at godkende den foreliggende ansøgning på udskiftning af brugsvandsvekslere, vil projektet ikke kunne finansieres og gennemføres, og boligafdelingen kan således ikke få udskiftet sine brugsvandsvekslere.

Bevilling

Den ansøgte kommunale garanti for realkreditlån på 6.685.000 kr. vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender det ansøgte projekt om udskiftning af brugsvandsvekslere, og at projektet kan igangsættes.

  2. At Byrådet påtager sig at stille garanti for realkreditlån på 6.685.000 kr. til delvis finansiering af projektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling dog med den bemærkning, at der desværre er to skrivefejl i sagen.

 

Det realkreditlån, der skal optages er ikke på 9.916.750 kr., som der står i finansieringsopstillingen. Der skal i stedet stå 7.916.750 kr.

 

Da der søges om 100 % garanti for lånet, er indstillingens punkt

 

2. At Byrådet påtager sig at stille garanti for realkreditlån på 7.916.750 kr. til delvis finansiering af projektet.

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.