Nr.72 - Endelig vedtagelse af Lokalplan F109 for Store Kro

Sagsnr.: 13/13340

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan F109, samt Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, skal vedtages endeligt. Herunder om den offentlige høring giver anledning til ændringer.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 16. december 2013 at offentliggøre forslag til lokalplan F109 Store Kro samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013.


Planforslagene giver mulighed for udbygning af Store Kro til en samlet bebyggelsesprocent på 60 % for den enkelte ejendom. Områdets anvendelse fastsættes til hotel og restaurationsvirksomhed med tilknyttede aktiviteter. Udpegede bevaringsværdige store træer skal bevares.


Ændringer

Den offentlige høring er nu gennemført og Fredensborg kommune har modtaget 12 indsigelser til lokalplanen. De kan i hovedtræk inddeles i tre temaer:

  • Områdets parkeringsbehov og trafiksituation
  • Bygningernes højde og placering
  • Områdets grønne udtryk.

Administrationen har udarbejdet et kommenteret resumé af høringssvarene og borgermødet – se bilag.


På baggrund af høringssvarene og borgermødet indstiller administrationen, at der gennemføres følgende justeringer af plandokumenterne:


1.    At redegørelsens afsnit om Stationsnærhed ændres således:

 

Området er beliggende ca. 700 meter fra Fredensborg Station. Der er således god tilgængelighed til den lokale kollektive trafikbetjening, da Fredensborg Station er en lokalbanestation.

 

Fredensborg Stationer i kommuneplanen medtaget i udpegning om stationsnærhedsprincippet, men under hensyntagen til at lokalbanen ligger udenfor Fingerby-strukturen. Fingerplanens stationsnærhedsprincip skal sikre, at så mange af de besøgsintensive bymæssige aktiviteter som muligt lokaliseres med god tilgængelighed til den regionale kollektive trafikbetjening.

 

2.    At lokalplanens bestemmelser ændres således:

 

 

a.    At § 6, stk. 3 tilføjes: De nye fløjbygninger skal placeres med gavl nord/syd.

 

b.    At § 6 tilføjes nyt stk. 12: Der må ikke isættes vinduer og døre i gavl over stueplanshøjde, mod naboejendommen matr.nr. 8bz.

 

c.    At § 9 tilføjes bestemmelse: Stensætningen mod Slotsvænget skal bevares i sin helhed og må ikke ændres uden Byrådets tilladelse.

 

d.    At § 10 ændres til: Skiltning, reklamering og belysning

 

e.    At § 10, stk. 3 tilføjes en skærpelse at bestemmelsen: Udendørsbelysning med lyspunkthøjde over 1,2 m skal være nedadrettet.

 

f.     At § 13 bliver tilføjet: At afskærmeforanstaltninger mod indblik til naboejendommene matr.nr. 8bz og 8af skal være etableret før ibrugtagning.

 



3.    At kortbilag 4 ændres således:


At byggefelt for bebyggelse i 11,5 m indskrænkes, således at fløjbygningernes vestfacader ikke kan opføres tættere på skel end 10 m.


At byggefeltet for bebyggelse i 5,8 m syd for hovedbygningen tilrettes bygherres fremsendte plantegning.

 

At for pladsen tilrettes bygherres fremsendte plantegning. Dog ændres kortbilag 4 ikke, for så vidt angår de skitserede 4 nye parkeringsbåse mod Østrupvej.


Miljøvurdering

Byrådet besluttede samtidig med offentliggørelsen af planforslagene, at forslagene ikke var omfattet af krav om miljøvurdering.


Bilag til sagen

Høringssvar samt kommenteret resumé er vedlagt dagsordenen.


Fremgangsmåde i forhold til ændringer

Ændringer i en lokalplan ved den endelige vedtagelse kan, afhængig af ændringernes omfang, enten udføres uden videre, eller forudsætte høring af væsentligt berørte parter, eller forudsætte gennemførelse af ny offentlig høring.

 

I dette tilfælde er det administrationens vurdering, at der kan argumenteres for at de indstillede ændringer har et omfang som ikke forudsætter høring af væsentligt berørte parter, men at den eneste part som kan siges at være væsentligt berørt er ejer/bygherre. Ejer/bygherre har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Endelig vedtagelse af lokalplanen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og meddelt til de parter, der har sendt høringssvar.

Indstilling

1.    At Byrådet vedtager lokalplan F109 samt tillæg til Kommuneplan 2013 endeligt med ændringer som fremgår af sagsfremstilling og bilag.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-04-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Anbefaler Plan, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.