Nr.67 - Hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem Søholm

Sagsnr.: 12/52583

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af projektforslag for ændring af hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem Søholm.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

For ca. 10 år siden blev der efter ønske fra borgere i Søholm etableret paddehattebump på Humlebækvej. Senere er der etableret indsnævringer, for at få plads til en dobbeltrettet cykelsti samt 40 km/t zone. Løsningen med cykelsti og 40 km/t zone er etableret af trafiksikkerhedsmæssige hensyn og fordi strækningen betjenes af busser.


Fremkommeligheden ønskes forbedret da Humlebækvej er klassificeret som en fordelingsvej. En fordelingsvej skal tilgodese både fremkommelighed og trafiksikkerhed.


Strækningen med hastighedsdæmpende foranstaltninger er i dag ca. 1000 m lang. Ønsket er, at strækningen gøres kortere for at tilgodese fremkommeligheden, samtidig med at de trafiksikkerhedsmæssige forhold sikres.

Miljø- og Teknikudvalget har tidligere besluttet, at paddehattebumpene skal erstattes af ”blødere” pudebump og der er i den forbindelse kigget på strækningen som helhed.


Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet d. 15. august 2013, at der udarbejdes et projektforslag med konkret udformning af den samlede strækning gennem Søholm.


Det tidligere Trafiksikkerhedsudvalg har vedtaget følgende principper for udformning af strækningen:

  • Strækningen med fartdæmpning reduceres fra ca. 1000 m til ca. 600 m
  • Paddehattebump fjernes eller erstattes
  • De to busstop placeret i en indsnævring, så biltrafikken skal vente på bussen ved busstoppestedet flyttes således at biltrafikken kan passere en holdende bus i ét spor
  • 1 indsnævring fjernes
  • 1 hævet flade fjernes
  • 5 indsnævringer og midterhelle bevares

Projektforslag

Kommunens rådgiver er fremkommet med et forslag, der reducerer strækningen med hastighedsdæmpende foranstaltninger til 600 m. I nedenstående tabel fremgår ændringerne på strækningen (fra øst mod vest).


Eksisterende foranstaltning og skiltning

Ændring

Byzonetavle

Flyttes 80 m mod vest

40 km/t tavle

Flyttes 80 m mod vest

1. Paddehattebump

Fjernes

2. Forsætning

Bevares

3. Indsnævring

Bevares

4. Indsnævring

Fjernes

5. Hævet flade i krydset med Søholmvej

Fjernes

6. Indsnævring

Bevares

7. Indsnævring med busstop

Indsnævring fjernes

8. Paddehattebump

Fjernes eller erstattes

9. Indsnævring med busstop

Indsnævring fjernes

10. Midterhelle

Bevares

40 km/t tavle

Flyttes mod øst til efter indsnævring (6)


Disse ændringer sikrer, at der stadig er hastighedsdæmpet på det stykke der er tæt bebygget og samtidig øges fremkommeligheden samlet set på strækningen.


Realisering af ændringerne vil overslagsmæssigt koste kr. 500.000,00 uden moms og rådgivning. Ombygningen vil kunne realiseres i 2014. Udgifterne til udførelse foreslås afholdt inden for eksisterende ramme afsat til trafiksikkerhed.

Bevilling

Udgiften til sagen foreslås afholdt inden for rammerne af bevilling til Trafiksikkerhed.

Retsgrundlag

Vejloven og Fædselsloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At projektet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-04-2014

Administrationens indstilling vedtaget efter afstemning, idet det forudsættes, at politiet godkender projektet trafiksikkerhedsmæssigt.


8 stemte for: A, B C, O og V


1 stemte i mod: F.


Flemming Rømer (O) begærede sagen i Byrådet for så vidt angår finansieringen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling, med den bemærkning, at økonomiudvalget anbefaler, at projektet finansieres af anlægsreserven.


Helle Abild Hansen (I) og Ole Bergmann (F) stemte imod.


Flemming Rømer frafalder anmodningen om, at sagen skal i byrådet, men sagen skal behandles i byrådet, da der er tale om en anlægsbevilling.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:For: 23 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A) Charlotte Sander (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Hossein Armandi (D), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V))


Imod: 2 (Ole Bergmann (F), Helle Abild Hansen (I))


Undlader: 1 (Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Det besluttes, at de fornødne bilag vedlægges referatet.