Nr.66 - Legeplads ved Rolfsvej i Nivå

Sagsnr.: 13/36927

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om legeplads ved Rolfsvej i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø og Klimaudvalget behandlede senest den 20. januar 2014 ansøgning fra grundejerforeningen Niverød Park Syd om (gen)etablering af legeplads ved Rolfsvej i Nivå.


Udvalget vedtog at anmode administrationen om at undersøge mulighederne for en vederlagsfri overdragelse til grundejerforeningen, alternativt en vederlagsfri brugsret.


Baggrund for sagen

Ved Rolfsvej blev der omkring 1970 anlagt en legeplads, samtidig med anlæggelsen af boligområdet Niverød Park Syd. Det var en relativt lille legeplads med at areal på ca. 350 m² med et legehus, gynger, rutsjebane, sandkasse og vippedyr.

 

Legeredskaberne blev i sommeren 2013 fjernet, idet legeredskaberne og faldunderlaget var udtjent og ikke levede op til sikkerhedsstandarderne for legepladser. Beplantningen som omkranser legepladsen er bevaret.

 

Grundejerforeningen Niverød Park Syd søgte i efteråret 2013 om penge til at (gen)etablere legeredskaber på legepladsarealet ved Rolfsvej.

 

Ansøgningen om legepladsredskaber

Grundejerforening Niverød Park Syd ønsker etablering af en legeplads med legeredskaber der henvender sig til aldersgruppen 3-12 år, og hvor der er mulighed for forældrenes deltagelse ved fitness aktiviteter. De ansøgte legepladsredskaber mv. beløber sig ifølge foreningen til kr. 237.500 inkl. moms i anlæg. Hertil kommer drift, som administrationen skønner vil ligge på ca. 15.000 kr. årligt ekskl. moms.

 

Mulighed for overdragelse til grundejerforeningen

Legepladsen ligger på en grund, der i kraft af sin størrelse på mere end 10.000 kvm er omfattet af reglerne om offentligt udbud. Det vi i princippet være muligt at foretage udstykning af legepladsarealet på ca. 350 kvm med henblik på overdragelse til grundejerforeningen, men grundejerforeningen er ikke interesseret i en overdragelse.

 

Grundejerforeningen Niverød Park Syd meddelte den 1. marts 2014 Fredensborg Kommune, at Grundejerforeningen ikke ønsker en overdragelse af området, men en genetablering af legepladsen til brug for områdes børn og unge, til gavn for sammenhold og fællesskabet i området.

 

Grundejerforeningen påpeger i deres brev af 1. marts 2014 blandt andet, at vedligeholdelsespligten på det grønne areal langs foreningens område (og herunder legepladsen) påhviler Fredensborg Kommune.

 

Generelt om legepladser i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune har generelt ikke kommunale legepladser ved boligområder. Legepladser i boligområder drives og vedligeholdes ofte af boligforeninger eller grundejerforeninger, hvor ejerskabet til legepladsen er størst. Fredensborg Kommune har koncentreret sin indsats på legepladser ved skoler og daginstitutioner hvor mange børn leger hver dag.

 

Der har i Fredensborg Kommunes tid visse steder i kommunen eksisteret små, lokale legepladser. Disse er i de seneste år blevet sløjfet eller omlagt med henblik på en mere effektiv drift, idet der ikke på noget tidspunkt har været afsat midler til vedligehold af legeredskaber eller faldunderlag på legepladser på de små, lokale legepladser – herunder legepladsen ved Rolfsvej.

 

Legepladser skal overholde Dansk Standard for legepladsredskaber (der er ikke samme krav til fitness redskaber), og der skal føres årligt sikkerhedstjek på redskaberne. Faldsandet omkring legepladsredskaber er et yndet sted for ræve og katte at besørge, og det betyder, at der skal føres jævnligt tilsyn med at faldunderlaget for at sikre at det er rent. Det er ejeren af legepladsen, der har ansvaret for at den lever op til sikkerhedskravene.

 

Administrationens bemærkninger og vurderinger

Fredensborg Kommune vedligeholder det grønne areal langs grundejerforeningens område med klipning og slåning af græs mm. Der er ikke tinglyste forpligtelser til at opretholde legepladsen. 

 

Administrationen anbefaler at ansøgningen om legeplads- og fitnessredskaber ikke imødekommes. Det er administrationens opfattelse at de kommunale ressourcer til anlæg og drift af legepladser fortsat bør målrettes skoler og institutioner, hvor etablering og forbedringer af legepladser kommer mange brugere til gode.

Bevilling

Der er ikke afsat anlægs- eller driftsmidler til legepladser udenfor skoler og institutioner.

Kompetence

Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

Indstilling

1.    At ansøgningen om legeplads ikke imødekommes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-04-2014

Udvalget traf beslutning om, at udvalget er indstillet på at retablere legepladsen, dog under forudsætning af, at den fremtidige vedligeholdelse påhviler grundejerforeningen. Finansieringen søges tilvejebragt dels ved ansøgning af fondsmidler dels ved at forelægge finansieringsspørgsmålet for Økonomiudvalget dog med maximalt kr. 200.000.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Økonomiudvalget besluttede at anbefale Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets anmodning om 0,2 mio. kr., med den forudsætning, at grundejerforeningen fremadrettet selv forestå alt vedligeholdelse, hvilket også gælder evt. fremtidig genetablering af legepladsen og afledte omkostninger hertil.


Det foreslås, at de 0,2 mio. kr. finansieres af anlægsreserven.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For stemte: 25 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A) Charlotte Sander (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Hossein Armandi (D), Ole Bergmann (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V) Henriette Brandt Pedersen (Ø)


Imod stemte:1 Helle Abild Hansen (I)


Undlod at stemme: 0


Forslaget blev vedtaget.