Nr.65 - Karlebo skole (Fredensborg Vest)

Sagsnr.: 14/14134

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Venstres byrådsgruppe har anmodet om, at følgende sag optages på byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

”Der er blandt forældre og borgere i landdistriktet opstået tvivl om, hvorvidt kommunen bakker Karlebo skole (Fredensborg Vest) fuldt og fast op. Årsagen hertil er rygter i forældrekredsen om, at det er særdeles vanskelligt for forældre, at få overflyttet eller indskrevet børn fra andre skoledistrikter på skolen.


Karlebo skole i sin egenskab af lokal folkeskole har en unik funktion i forhold til kommunens øvrige skoler, idet den er det primære samlingspunkt for en meget stor del af landdistriktet. Karlebo skole er således alfa omega i forhold til at fastholde et aktivt foreningsliv, fastholde borgerne, samt lokalt funderede virksomheder.


Karlebo Skoles unikke betydning for nærområdet må således ikke undervurderes, og skolen bør fra politisk og administrativt hold understøttes mest muligt.”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Venstres byrådsgruppe indstiller:

  1. At Karlebo Skole understøttes på linje med kommunens øvrige skoler på kommunens hjemmeside, samt i dialogen med borgerne.
  2. At administrationen aktivt skal promovere Karlebo skole som en tryg skoleenhed til hvilken børn, der så længe der er plads i de enkelte klasser, kan indskrives i og overføres til uden skelen til hjemskoledistrikt.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2014

Byrådet anmoder Børne – og Skoleudvalget om at drøfte de nævnte forhold.