Nr.63 - Projekt Karlebo

Sagsnr.: 14/14111

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Socialdemokratiets byrådsgruppe har anmodet om, at følgende sag optages på byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

”Kroen, idrætsforeningen, spejderne, kirken, børneinstitutionen og skolen får Karlebo til at hænge sammen og den årlige Karlebo Sommerfest viser frivilligheden fra sin allerbedste side. Det aktive medborgerskab skal styrkes.

Målet er at tiltrække børnefamilier og bevare den attraktive natur med åbne landskaber


Skolen i Karlebo er et væsentligt omdrejningspunkt for en fortsat udvikling af landsbyen Karlebo, som attraktiv for nye familier.

Socialdemokraterne støtter og går ind for:

• Karlebo Skole

• Overnatningsmuligheder til kroen

• En mindre udbygning af byen – nænsomt

• Gode faciliteter til bevægelse både inden og udendørs

• Et motionsrum i tilknytning til skole og Børnekulturhuset

• Åbne motionsrum i naturen og afmærkede stier

• Bevarelse af landsbypræget

• Gode skolestier og – veje
• Skolebus og god offentlig trafik

• Udviklingsmuligheder for hestesport


Socialdemokraternes politik for landområder og landsbyer:

Der er mange, der bor i landområderne og i vore landsbyer, og endnu flere, der gerne vil bo der. Den korte afstand til metropolen København og øvrige større byer og kulturtilbud, gør utvivlsomt, at det er attraktivt at bo i landområdet her i Nordsjælland.


For mange er det den tættere tilknytning til naturværdier, for nogle, at man føler sig godt tilpas med et mindre og overskueligt samfund, samt at priserne på en bolig i landområderne ofte er mere attraktiv end i byerne, andre er vokset op i landsbyen og kunne slet ikke forestille sig at bo andre steder.

Socialdemokraterne i Fredensborg ønsker at de kulturværdier, der ligger i landsbyer, det åbne land, strandene, skove, sø og vådområder beskyttes, så det også i fremtiden vil være attraktivt at slå rod i landområdet.

Vi er åbne overfor mindre udviklingsmuligheder for for eksempel Karlebo Landsby, udviklingsmuligheder, der hovedsaligt skal ske som ”huludfyldning og indenfor de lokalplanlagte landsbyafgrænsninger. Det vil kun i helt særlige tilfælde være muligt, at inddrage yderligere landområder i Landsbyafgrænsningen. Men vi ønsker også, at der er mulighed for

Aktiviteter i både landområderne og i landsbymiljøerne.

Levende landsbymiljøer er afhængig af rodfæstet i det nære fællesskab, og derfor vil vi understøtte et aktivt kultur- og idrætsliv i landsbyerne, blandt andet ved støtte til mindre forsamlingshuse ud fra krone til krone princippet.


Vi ønsker, at styrke mulighederne for at etablere mindre virksomheder i tilovers blevne bygninger, eller som delaktivitet i eksisterende huse i landsbyerne, forudsat, at der er bolig tilknyttet erhvervet. I Karlebo landsby er kroen et væsentligt aktiv i en fortsat levende landsby, og der skal være mulighed for at udvide kroens erhvervsmuligheder, herunder overnatningsmuligheder.

Uanset om det er i tiloversblevne landbrugsbygninger, eller som delaktivitet i eksisterende huse i landsbyerne, er det virksomhederne, der indpasses i området. Området skal ikke indpasses i virksomhederne.


Støjende og forurenende virksomheder skal ikke have mulighed for at etablere sig, og enhver bygningsændring/-udvidelse skal ske i respekt for det landsbymiljø, og den byggestil der er i området i forvejen.”

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Til drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2014

Byrådet vedtog med henvisning til Kommuneplan 2013, at der arbejdes for en balanceret udvikling af Karlebo Landsby med respekt for det omgivende miljø med det formål at tiltrække børnefamilier og bevare den attraktive natur. I den forbindelse ønsker Byrådet at understøtte, at der fortsat vil være et lokalt skoletilbud i Karlebo. Den konkrete udmøntning i forhold til ovennævnte forberedes i de respektive fagudvalg - Plan, miljø og klimaudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.


At administrationen anmodes at prioritere ovennævnte lokalplanarbejde og indlede dialog med Naturstyrelsen om udviklingsmulighederne i Karlebo, herunder for ejendomme i transportkorridoren.