Nr.61 - Samarbejdsaftale Nordsjællands Park og Vej

Sagsnr.: 13/11667

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Borgmesteren bemyndiges til at kontakte Helsingør Kommunes borgmester, inden det kommende byrådsmøde med henblik på at drøfte tilsynets afgørelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Byråd og Helsingør Byråd godkendte på deres møder den 24. juni 2013 samarbejdsaftale for Nordsjællands Park og Vej (NPV).


Samarbejdsaftalen, herunder forslag til vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer, har i henhold til kommunestyrelseslovens § 60 været forelagt Statsforvaltningen til godkendelse.


Statsforvaltningen har nu truffet afgørelse om endelig godkendelse af aftalen.


Den endelige godkendelse indebærer enkelte ændringer i forhold til den udformning af aftalen, som de to byråd oprindeligt godkendte den 24. juni 2013.


Her følger en oversigt over indarbejdede ændringer med angivelse af den paragraf, som er ændret:


§ 3, stk. 1:

 

Sætningen ”I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende” er slettet. Statsforvaltningen har fundet, at denne bestemmelse ville indebære en fravigelse af forudsætningen om, at de enkelte deltagerkommuner skal have en, efter de konkrete forhold, rimelig indflydelse på samarbejdsvirksomhedens udøvelse.


§ 3, stk. 3, 1. pkt.:

 

Statsforvaltningen har krævet en tilføjelse omkring indkaldelse til bestyrelsesmøder, således, at den samlede bestyrelse traf beslutningen om tidspunktet for ordinære bestyrelsesmøder.


Der er således tilføjet: ”Bestyrelsen træffer i fællesskab beslutning om, hvornår der afholdes ordinære møder”.


§ 3, stk. 5:

 

Statsforvaltningen har krævet en bestemmelse om protokollering tilføjet aftalen.


Der er således tilføjet: ”Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen.”


Ny § 10:

 

Statsforvaltningen har fundet, at der skal være en bestemmelse om hæftelse indadtil og udadtil.


Der er således indsat ny § 10:


”Indbyrdes hæfter de deltagende kommuner efter en fordelingsnøgle, der svarer til kommunens andel af kommunernes samlede befolkningsantal, jf., § 14, stk. 4.


Stk. 2

Udadtil hæfter de deltagende kommuner solidarisk for de forpligtelser, der påhviler Nordsjællands Park og Vej”.


Vederlag til bestyrelsen

Statsforvaltningen har ved afgørelse af 2. april 2014 godkendt fast vederlag til formand og næstformand for bestyrelsen i Nordsjællands Park og Vej.


For formanden godkendes et fast årligt vederlag på kr. 70.000 til og med 2017, hvor der skal søges på ny.


For næstformanden godkendes et fast årligt vederlag på kr. 35.000 til og med 2017, hvor der skal søges på ny.


For de menige bestyrelsesmedlemmer kan der ikke godkendes fast vederlag, hvorfor vederlæggelse skal ske i form af mødediæter i henhold til § 16a i styrelsesloven, svarende til kr. 400,- pr. møde (kr. 800,- ved møder over 4 timer).


Dette giver anledning til, at samarbejdsaftalens § 3, stk. 6 foreslås udformet således:


Deltagerkommunerne fastsætter et årligt honorar for formand og næstformand, der forelægges Statsforvaltningen til godkendelse. De øvrige af deltagerkommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager mødediæter i henhold til den kommunale styrelseslov § 16a.

 

Oplæg til revideret samarbejdsaftale med de ovenfor anførte ændringer indarbejdet vedlægges som bilag.

 

Efter endelig politisk godkendelse fremsendes samarbejdsaftalen til Statsforvaltningen.

 

Det bemærkes, at Statsforvaltningens afgørelse kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Der forelægges en tilsvarende sag for Helsingør Byråd i deres april-møde.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 60.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At samarbejdsaftalen – med de ændringer, der er indarbejdet efter Statsforvaltningens behandling - godkendes
  2. For så vit angår honoreringen af bestyrelsen drøftes dette.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Borgmesteren bemyndiges til at kontakte Helsingør Kommunes borgmester, inden det kommende byrådsmøde med henblik på at drøfte tilsynets afgørelse.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2014

Administrationens indstilling vedtaget.