Nr.58 - Opfølgning på Budgetseminar 25. april - og den videre proces

Sagsnr.: 14/2972

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Med denne sag sker den formelle vedtagelse af beslutningerne på budgetseminaret 25. april 2014 vedr. budget 2015 – 18.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 25. april 2014 var årets første budgetseminar vedr. budget 2015 - 18. Administrationens budgetvurdering dannede grundlag for de politiske drøftelser.

 

I forhold til den videre proces har administrationen i sin budgetvurdering følgende anbefalinger, som danner grundlag for det videre budgetarbejde:


·         At administrationens anbefalinger 1- 7 danner grundlag for budgetoplægget til august:


  1. At Byrådet tilslutter sig den tosporede strategi som grundlag for det videre arbejde frem mod augustseminaret, herunder at der arbejdes efter et ”uændret” 2015-budget.
  2. At fagudvalgene i maj/juni drøfter mål og perspektiver på områderne med henblik på at tydeliggøre de politiske mål og udfordringer i forhold til at nå disse på de enkelte politikområder.
  3. At administrationen med udgangspunkt i drøftelserne på budgetseminaret i april og i fagudvalgene udarbejder udkast til en 2020 plan, der klart formidler den politiske vision for udviklingen af kommunen. 2020 planen skal have fokus på såvel investeringsbeho-vet som behovet for service, hvis visionerne skal nås.
  4. At 2020 planen fremlægges til drøftelse på augustseminaret.
  5. At 2020 planen udformes, så den kan udmøntes i en række konkrete politiske hensigtserklæringer i budgetaftalen for 2015. Hensigtserklæringer, der kan danne grundlag for beslutning i budget 2016.
  6. At administrationen anmodes om med udgangspunkt i de politiske visioner, at identificere og igangsætte nogle få, men større innovationsprocesser med henblik på en radikal nytænkning af dele af den kommunale opgavevaretagelse.
  7. At augustvurderingen om nødvendigt indeholder forslag til håndtering af ændrede forudsætninger og uomgængelige merudgifter.

·         At budgetmaterialerne sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd


·         At augustseminaret i lighed med sidste år tilrettelægges, så der allerede på budgetseminaret skabes grundlag for og rum til egentlige politiske forhandlinger om Budget 2015-2018


Det bemærkes, at dagsordenspunktet er lavet inden budgetseminaret.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Byrådet godkender, at


1.    Administrationens anbefalinger 1- 7 danner grundlag for budgetoplægget til august.


2.    Budgetmaterialerne sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd


3.    Augustseminaret i lighed med sidste år tilrettelægges, så der allerede på budgetseminaret skabes grundlag for og rum til egentlige politiske forhandlinger om Budget 2015-2018

Beslutning i Byrådet den 28-04-2014

Administrationens indstilling vedtaget.


Gruppeformændene fremsender på partiernes vegne budgetspørgsmål til økonomichefen med frist torsdag den 15. maj kl. 12.00 som aftalt på budgetseminaret.


Det blev besluttet, at materialet til budgetseminaret medsendes referatet.