Nr.161 - Godkendelse af Naturstrategi for Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 11/47253

 

Beslutningstema

Naturstrategiens indsatsområder, målsætninger og katalog over handlinger forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Miljø- og Teknikudvalget har i 2012 og 2013 flere gange diskuteret elementerne i en naturstrategi for Fredensborg Kommune.


Den 29. november 2012 godkendte udvalget udkast til naturstrategi med henblik på efterfølgende præsentation for Grønt Råd, borgermøde og offentlig høring.


Udvalget drøftede høringssvar etc. på udvalgets møde den 11. juni 2013, og besluttede at følge de af administrationen opstillede fokuspunkter fra inddragelsesprocessen, samtidig med at udvalget specifikt - i forhold til Langstrup Mose - understregede behovet for fokus på benyttelse og beskyttelse, herunder mosens anvendelse som oversvømmelseskapacitet i tilfælde af ekstremregn.


Selve strategien

Naturstrategien (bilag 1) er udarbejdet som opfølgning på Byrådets beslutning i Plan- og Agenda 21 strategi 2008 om, at der inden 2013 skulle udarbejdes en samlet naturstrategi for Fredensborg Kommune.


Naturstrategiens indsatsområder, målsætninger og oversigt over fremtidige handlinger er udarbejdet på baggrund af kommuneplanarbejdet og Byrådets Natur- og Miljøpolitik fra 2012.


Byrådet har i forslag til Kommuneplan 2013 valgt at sætte fokus på naturområdet som et tværgående tema, der sammen med Klima og Sundhed vil understøtte og udvikle kvaliteter, som forstærker kommunens position som attraktiv og unik at bo og leve i.


Der er i naturstrategien indarbejdet mål og angivet forslag til handlinger fra kommuneplanarbejdet, som vil indfri Byrådets ambition om, "at videreudvikle Fredensborg Kommune, som en grøn friluftskommune ved i kommunens planlægning og naturforvaltning, at arbejde for at bevare og forbedre naturen, og samtidig sikre borgernes adgang til naturoplevelser".


Naturstrategien er derudover udarbejdet på baggrund af Byrådets Natur- og Miljøpolitik fra 2012 med udgangspunkt i de 3 overordnede hovedpunkter:

 • Vi arbejder for et rent vandmiljø.
 • Vi vil sikre en mangfoldig natur og et rigt plante- og dyreliv.
 • Vi vil sikre varierede naturoplevelser og sikre borgere bedre mulighed for at færdes i naturen.

Naturstrategien består af 12 indsatsområder, der udmønter kommuneplanens temaer på naturområdet, bestemmelser og krav i lovgivningen på naturområdet samt forvaltning af naturen på kommunale, grønne arealer:

 • Vandmiljø
 • Natura 2000
 • Beskyttede naturtyper
 • Biodiversitet
 • Invasive arter
 • Naturpleje- og naturgenopretning
 • Formidling og naturvejledning
 • Offentlighedens adgang
 • Fredninger
 • Kommunale grønne arealer
 • Landskabsstrøg, potentielle naturområder og spredningskorridorer
 • Delområdeplanlægning

Hvert indsatsområde indeholder en status, der beskriver kommunens nuværende viden og eksisterende initiativer på indsatsområdet. Derudover opstilles der målsætninger og forslag til fremtidige handlinger, som vil sikre indfrielse af målsætningerne.


Naturstrategien udgør rammen for kommunens fremtidige arbejde og muligheder på naturområder, samt afdækker mulige synergieffekter i forhold til kommunens øvrige indsatser for klima, sundhed og friluftsliv. Strategien kan dermed ses som et pejlemærke for naturindsatsen i Fredensborg Kommune i de kommende år. Målopfyldelse og implementering af indsatserne vil afhænge af den løbende prioritering.


Naturstrategien konkretiserer kommunens fremtidige naturindsats over en 10 årig periode, da indsamling af data og opfyldelse af målsætningerne kræver en lang og vedholdende indsats. Indsatsen er imidlertid i høj grad præget af skiftende statslige krav til f.eks. natur- og vandplanerne. Naturstrategien er derfor dynamisk og vil blive opdateret i hver byrådsperiode samtidig med Natur- og Miljøpolitikken. På den måde sikrer vi, at såvel politik som strategi afspejler de aktuelle politiske og samfundsmæssige interesser og udviklingen på naturområdet.


Naturstrategien indeholder derudover en række tværfaglige indsatser f.eks. stiplanregistrering, og planlægning og delområdeplaner som vil understøtte kommunens øvrige ambitioner i forhold til sundhed, klima og friluftsliv.


Borgerinddragelse.

Forslaget til Naturstrategi har været forelagt kommunens Grønne Råd på møde den 6. december 2012. Den har desuden været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 28. februar til 26. marts 2013 på kommunens hjemmeside. 


Der har derudover været afholdt et borgermøde den 10. marts 2013 om ”Naturen i Fredensborg” med forskellige udendørsaktiviteter og tre cafédebatter om naturen på landet, bynær natur og borger i naturen, hvor naturstrategien blev debatteret og der indkom forslag til kommunens fremtidige arbejde med naturen.


Høringssvar og forslag til kommunens arbejde med naturen er indarbejdet i naturstrategien i det omfang, de har været har relevante for naturstrategien og vil desuden søges realiseret i forbindelse med kommunens fremtidige naturforvaltning.  


Opfølgning på naturstrategien.

I oversigt over handlinger er allerede igangsatte handlinger markeret. I forhold til realisering af de øvrige initiativer vil dette ske i takt med, at der er økonomisk mulighed for det.


Administrationen vil i starten af hvert år afrapportere det forgangne års indsats på naturområdet til Miljø- og Teknikudvalget. Samtidig forelægges en plan for de næste 2 års initiativer på naturområdet. Der arbejdes med en 2 årig horisont, da realisering af mange opgaver kræver langvarig planlægning, borgerinddragelse og lodsejerforhandlinger samt sagsbehandling for at kunne realiseres.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven og Planloven.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Der udsendes pressemeddelelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af naturstrategien.


Indstilling

 1. At Naturstrategien - med indsatsområder, målsætninger og katalog over handlinger - godkendes. 

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 03-10-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Ebba Anker Nielsen (F) og Carsten Wulff (V). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2013

Anbefaler Miljø-og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 25-11-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Fraværende: Pia Bødtker (A)- Suppleant Dorthe Lisemose deltog på mødet. Hossein Armandi (Borgernes Stemme) - Keld Scharling (C) deltog som suppleant.

Ebba Anker Nielsen  (F) var fraværende.