Nr.159 - Orientering om regeringens udspil til bandepakke

Sagsnr.: 13/41629

 

Beslutningstema

Orientering om justitsministeriets lovforslag i forbindelse med den nye rocker- og bandepakke, "Nyt greb om banderne"


Sagsfremstilling og økonomi

Med ”Fast greb om banderne” ønsker Regeringen bl.a. at ændre den såkaldte bandebestemmelse, der fordobler straffen for visse alvorlige forbrydelser. Det skal således ikke længere være et krav, at forbrydelsen begås med baggrund i verserende opgør, mellem grupper af personer og at der flere gange som led i opgøret er anvendt skydevåben. Således bliver bandebestemmelsens anvendelsesområde langt større.


Regeringen ønsker at graduere strafudmålingen i sager om ulovlig våbenbesiddelse, således at straffen skærpes, når et skydevåben besiddes på offentlige steder, og straffen yderligere skærpes, når der samtidig besiddes ammunition til våbenet. Straffen for ulovlig besiddelse af knive på offentlige steder skærpes således, at der dømmes hårdere straffe i 3. gangstilfælde og derover. Hårdere straffe i 3.gangs tilfælde og derover, skal desuden gælde overtrædelse af zoneforbud.


Muligheden for udgang og prøveløsladelse for indsatte, der skønnes at have tilknytning til personer, der er involveret i en verserende, voldelig konflikt med en anden gruppe af personer, hvori der er anvendt skydevåben, skal begrænses. Det foreslås endvidere, at vilkårene for prøveløsladelse skærpes, når den prøveløsladte skønnes at have tilknytning til grupper af personer, der står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, og den prøveløsladte selv har begået grovere kriminalitet og er idømt en længere fængselsstraf. Således må den prøveløsladte i prøvetiden ikke have kontakt til andre med tilknytning til den pågældende gruppe, uden et anerkendelsesværdigt formål.

Der skal endvidere ske en skærpelse af vilkår for udgang, således at de vilkår, der i dag anvendes overfor personer med tilknytning til rocker og bandemiljøet, også skal omfatte personer med en løsere tilknytning hertil. Endvidere skal der med lovforslaget etableres hjemmel til forsøg med elektronisk overvågning, således at dette kan være et vilkår for udgang eller prøveløsladelse.


Mulighederne for overføring af indsatte mellem arresthuse skal udvides, for at forebygge konflikter, styrke sikkerheden og modvirke ny kriminalitet. Fremover skal retsmøder, for at forhindre at vidner trues til tavshed forinden, kunne ske hurtigst muligt, og senest inden for to uger fra rettens modtagelse af anmodning herom. Endelig forslås det, at politiet skal kunne videregive oplysninger til forældre eller andre med lignende tætte relationer til pågældende, hvis videregivelsen af oplysninger er nødvendig som led i en kriminalpræventiv indsats.


Andre initiativer, der skal udmønte bandepakken

Regeringen ønsker at reducere tilgangen til rocker- og bandemiljøet, ved at uddanne særlige ressourcepersoner i politikredsene. Disse skal sikre en effektiv udvælgelse af fokuspersoner for den forebyggende indsats, og den bedst mulige gennemførelse og opfølgning på de såkaldte bekymringssamtaler. Regeringen ønsker desuden at oprette en task force under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal sikre, at kommuner og politi i samarbejde får kortlagt børn- og unge i risiko for rekruttering til miljøerne. Samtidig skal task forcen kvalificere indsatsen, ved at indsamle viden om metoder med dokumenteret effekt, og dele denne viden med kommunerne.


I forhold til exit-indsatsen vil regeringen oprette en pulje til finansiering af tiltag som midlertidig og hurtig relokalisering af rocker- og bandemedlemmer, og afsætte dedikerede ressourcer til politikredsenes lokale exitenheder, med henblik på at styrke samarbejdet med kommunerne i forhold til udvikling af og opfølgning på exitprogrammer. Regeringen vil derudover etablere et nyt, centralt kontaktpunkt hos Rigspolitiet, som skal bistå kommuner, kriminalforsorg, politi og andre relevante myndigheder med rådgivning og sparring i den løbende exit-indsats.


Udspillet indebærer ingen merudgifter for Fredensborg Kommune.


Betydningen for de kommunale forhold

Fredensborg Kommune deler regeringens nultolerance overfor bandekriminaliteten, og arbejder for, at borgerne trygt skal kunne færdes i det offentlige rum. Derfor er lovforslagene, der søger at skabe ro i offentligheden og beskytte det normale samfundsliv fra bandernes indbyrdes konflikter, kærkomne tiltag. Dette såvel når det gælder strengere straffe og udvidelse af målgruppen for lovenes bestemmelser.


Samtidig bliver det sværere for kriminelle at opnå prøveløsladelse, og de, der opnår prøveløsladelse, skal afholde sig fra kontakt til bandemiljøet. Dette er vilkår som man kan håbe vil medvirke til, at flere unge vil skubbes i retning af en exit fra miljøet. Den elektroniske overvågning er et nødvendigt redskab, såfremt tiltagene skal få ordentlig effekt i praksis, og det er i Fredensborg Kommunes interesse, at prøveløsladte borgere i så vid udstrækning som muligt underlægges elektronisk overvågning.


Det vurderes også at være til stor gavn for kommunens forebyggende arbejde at indføre hjemmel til, at politiet kan videregive fortrolige oplysninger til forældre eller andre tæt relaterede til unge over 18 år. I det nuværende samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Nordsjællands politi drøftes det ofte, at de unge er under stor indflydelse fra deres forældre, trods de er blevet myndige, og at der er et stort behov for at kunne inddrage forældrene eller andre med tætte på de unge i arbejdet.

Fredensborg Kommunes kriminalitetsforebyggende initiativer ligger generelt på linje med de, der i tillæg til lovforslaget skal udmønte bandepakken. Bl.a. arbejdes der i kommunen på en tidlig identificering af unge, som er i risiko for at blive rekrutteret til bandegrupperinger. Denne identificering vil blive kvalificeret med uddannelsen af ressourcepersoner, der ligeledes skal sikre kvaliteten af de bekymringssamtaler, som Fredensborg Kommune allerede afholder mange af.


Endeligt ser kommune frem til, at der bliver afsat ressourcer til rådgivning, sparring og kvalitetssikring i forbindelse med exitarbejdet hos politiet, som kan videreudvikle den nuværende indsats kommunen indgår i.


Der arbejdes endvidere i kommunen på, i samarbejde med politiet og ekstern leverandør, at søge at få del i de puljemidler, som er afsat til finansiering af tiltag i exitindsatsen. De øgede ressourcer, som Regeringen vil afsætte til politiets arbejde i exitenheden, vil også komme Fredensborg Kommune til gode, da politiet i højere grad vil kunne prioritere indsatsen og det samarbejde, som er afgørende for en vellykket kriminalitetsforebyggelse.Retsgrundlag

Udspillet indebærer forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf mv. 


Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 25-11-2013

Orienteringen taget til efteretning.

Fraværende: Pia Bødtker (A)- Suppleant Dorthe Lisemose deltog på mødet. Hossein Armandi (Borgernes Stemme) - Keld Scharling (C) deltog som suppleant.

Ebba Anker Nielsen (F) var fraværende.