Nr.156 - Vederlæggelse af stedfortrædere i Børn- og Ungeudvalget

Sagsnr.: 10/44771

 

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om vederlæggelsen til byrådsmedlemmer, der som stedfortræder indkaldes til at møde i Børn- og Ungeudvalget, ikke kan udgøre mindre end diætsatsen (395 kr. i 2013-niveau) pr. mødedag.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt en ny vederlagsbekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. november 2013. 


Bekendtgørelsen indeholder i § 9 en ny bestemmelse om vederlæggelse af stedfortrædere i børn- og ungeudvalgene:


”Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som stedfortrædere indkaldes til at møde i børn- og ungeudvalget, jf. § 19, stk.2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vederlæggelsen efter 1. pkt. pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen i § 4, stk.2, 1.pkt.”


Ændringen af bekendtgørelsen kommer bl.a. på baggrund af en henvendelse fra borgmesteren i januar 2011 til KL. Her gjorde borgmesteren opmærksom på det urimelige i, at byrådsmedlemmer, som indkaldes som stedfortrædere i børn- og ungeudvalget, ikke får særskilt vederlag for det store arbejde. Det har ikke været hjemmel til særskilt vederlæggelse. Arbejdet har været omfattet af det faste vederlag.  


Ministeriet har nu efter anmodning fra KL skabt hjemmelen til, at byrådsmedlemmer, der som stedfortrædere indkaldes til at møde i børn- og ungeudvalget, kan vederlægges i forbindelse med deltagelse i møderne.  


Et byrådsmedlem, der som stedfortræder indkaldes til at møde i børn- og ungeudvalget, får således ret til forholdsmæssigt vederlag uanset længden af det forventede forfald. Byrådet får med den nye bestemmelse endvidere mulighed for at beslutte, at vederlaget pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen (395 kr. i 2013-niveau).


Hvis det faste udvalgsmedlem kun har fravær til ét møde, vil et forholdsmæssigt udvalgsvederlag til stedfortræderen være på 34 kr. (årligt udvalgsvederlag på 12.232 kr. : 365 dage = 34 kr.).


Vederlagsbekendtgørelsens § 9, 2. punktum, giver her Byrådet mulighed for at beslutte, at vederlaget mindst skal udgøre diætsatsen for et enkelt møde, altså pt. 395 kr.


Administrationen indstiller, at det besluttes, at vederlaget pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen.

Bevilling

Udgiften kan afholdes inden for det eksisterende budget.

Retsgrundlag

§ 9 i bekendtgørelse nr. 1224 af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At vederlæggelsen til stedfortrædere i børn- og ungeudvalget pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2013

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 25-11-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Fraværende: Pia Bødtker (A)- Suppleant Dorthe Lisemose deltog på mødet. Hossein Armandi (Borgernes Stemme) - Keld Scharling (C) deltog som suppleant.

Ebba Anker Nielsen  (F) var fraværende.