27-05-2013 kl. 18:15
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Carsten Wulff

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Ergin Özer

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Charlotte Sander

Hossein Armandi

Flemming Rømer

Lars Simonsen

Pernille Solvig Graux

Hans Nissen

Thomas von Jessen

Claus Birkelyng

Suzan Daoud

Thomas Elgaard

Pia Bødtker

Thomas Bak

Carsten Nielsen

Ebba Anker Nielsen

Christian de Jonquieres

Bo Hilsted

Preben Goth

Kristian Hegaard

Egon Frandsen

Afbud

Tinne Borch Jacobsen

27-05-2013 kl. 18:15
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Carsten Wulff

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Ergin Özer

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Charlotte Sander

Hossein Armandi

Flemming Rømer

Lars Simonsen

Pernille Solvig Graux

Hans Nissen

Thomas von Jessen

Claus Birkelyng

Suzan Daoud

Thomas Elgaard

Pia Bødtker

Thomas Bak

Carsten Nielsen

Ebba Anker Nielsen

Christian de Jonquieres

Bo Hilsted

Preben Goth

Kristian Hegaard

Egon Frandsen

Afbud

Tinne Borch Jacobsen

Nr.60 - Træffetid og godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Spørgsmål fra Helle Abild Hansen om kommunens energiinvesteringer. Herefter godkendelse af dagsorden.


Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Spørgsmålet fra Helle Abild Hansen blev besvaret mundtligt af borgmesteren. Herefter blev dagsordenen godkendt.


Afbud fra Tinne Borch Jacobsen (V) Suppleant Egon Frandsen deltog på mødet (V).


Nr.61 - Orientering om ændret forældrebetaling

Sagsnr.: 12/37803

 

Beslutningstema

Orientering om ændring i forældrebetalingen 2013.


Sagsfremstilling og økonomi

Der blev i februar indgået ny overenskomst for lønstigninger i det offentlige (KTO-forliget). De aftalte lønstigninger var 0,9 pct. lavere end den KL vurdering, der lå til grund for det oprindelige budget 2013. De lavere lønstigningstakter betyder isoleret set mindre lønudgifter i kommunen på ca. 10 mio. kr. De lavere udgifter vil imidlertid indgå i midtvejsreguleringen fra staten og vil således ikke netto udgøre nogen gevinst for kommunen. De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen behandles med budgetrevisionen 30/4 i juni måned.


KL har præciseret over for kommunerne, at de lavere udgifter, jf. dagtilbudsloven, skal udmøntes i en takstnedsættelse allerede i indeværende år. For vuggestuer og til dels børnehaver er der tale om en mærkbar takstnedsættelse, mens det for fritidsklubber og fritidshjem er relativt små beløb, jf. tabellen nedenfor. Dagtilbudsloven betyder imidlertid som nævnt, at taksterne skal reguleres. 


En ændring af forældrebetalingen i løbet af året skal (også selv om der er tale om en nedsættelse) varsles 3 måneder inden denne effektueres. Administrationen vil gerne informere om den foranstående ændring inden 1. juni, for dermed at kunne foretage ændringer i forældrebetalingen fra og med 1. september.


Ændringerne i grundlaget for forældrebetalingen vil blive endeligt behandlet på budgetrevisionen 30.4.2013, som behandles i Økonomiudvalg og Byråd i juni måned. Denne sag er således alene til orientering, således at varslingen af forældrene om takstnedsættelsen kan blive sat i værk. Varslingen vil tage forbehold for byrådets godkendelse.Dag-, klub-
og fritidstilbud

Bruttodrifts-
udgift

Tilskud
pr. md.

Egen-
betaling

Ændring

BemærkningerDagpleje

10.452

7.839

2.613

-22

0-2 årige

Integrerede institutioner uden mad

12.352

9.264

3.088

-84

0-2 årige

Børnehaver og integrerede
institutioner - uden mad

6.088

4.564

1.522

-40

3-5 årige

Fritidshjem

2.990

2.093

897

-12

Bh.kl. - 3. kl.

Fritidsklub

1.720

1.376

344

-4

4.-6. Klasse

Skovlyset uden mad

5.916

4.437

1.479

0

3-5 årige


 

 

Bevilling

Den bevillingsmæssige accept af ændringerne forelægges til godkendelse ved budgetrevisionen 30.4.2013, som Byrådet behandler den 24. juni. Samlet har de lavere lønstigningstakster, reducerede lønbudgetter og nedsat forældrebetaling ikke økonomiske konsekvenser for kommunen eller for de enkelte institutioner under dagtilbudsloven, da udgifter og indtægter falder med de samme beløb.


Retsgrundlag

§ 85 i "Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge".

Kompetence

Byråd.

Kommunikation

Forældrene vil blive orienteret om ændringen i taksterne.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Orienteringen taget til efterretning.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.62 - AB Hørsholm Kokkedal - Skovengen - godkendelse af skema C

Sagsnr.: 07/13794

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af endeligt byggeregnskab - skema C - for renovering mv. af AB Hørsholm Kokkedals afdeling 7, Skovengen.


Sagen blev på Byrådets møde den 29. april 2013 udsat til senere behandling. Sagsfremstillingen nedenfor er med ganske få tilrettelser magen til den sagsfremstilling, hvormed sagen fremgik af dagsordenen til det nævnte byrådsmøde.Sagsfremstilling og økonomi

AB Hørsholm Kokkedal har den 12. marts 2013 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende renovering af afdeling 7 Skovengen, Kokkedal.Byrådet behandlede i august 2009 boligorganisationens skema B ansøgning omfattende udbedring af byggeskader, etablering af elevatorer og miljøfremmende foranstaltninger samt forbedrings- og opretningsarbejder. Der henvises til vedlagte protokoludskrift fra Byrådets møde den 31. august 2009, hvor Byrådet godkendte skema B med følgende beslutning:

 • ”At den samlede anskaffelsessum for udbedring af byggeskader m.v. samt miljøfremmende foranstaltninger godkendes med kr. 54.500.000
 • At den samlede anskaffelsessum for opretnings- og forbedringsarbejder godkendes med kr. 49.500.000
 • At kommunen stiller garanti for lån til finansiering af udbedring af byggeskader m.v. samt miljøfremmende foranstaltninger på kr. 54.500.000 under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelsen til at godtgøre kommunen halvdelen af et evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.
 • At kommunen stiller garanti for lån til finansiering af opretnings- og forbedringsarbejder med kr. 40.930.000
 • at boligorganisationen, under hensyn til kommende renoveringsforpligtelser i andre afdelinger ikke pålægges yderligere byrder i form at tilskud fra dispositionsfond eller "egen trækningsret" til dette projekt
 • At ydelsesophør i forbindelse med de kommende udamortisationer af lån uden byggefondsforpligtelse anvendes til sikring af det bæredygtige lejeniveau i forbindelse med opbrugt kapitaltilførsel og overtagelse af afvikling af realkreditlån efter ophør af driftslån 
 • At det bæredygtige lejeniveau i afdelingen - efter renovering - fastsættes til kr. 792,00 pr. m2/år.”

Boligorganisationen anfører i sin ansøgning om godkendelse af skema C, at renoveringen er gennemført i perioden fra januar 2010 til december 2012. Der er foretaget delafleveringer undervejs. Skæringsdato er fastsat til 31. december 2012.


Med ansøgningen har boligorganisationen indsendt endeligt byggeregnskab påtegnet af revisor. Påtegningen er uden forbehold, dog anføres det, at betonrenoveringen (jf. nedenfor) endnu ikke er gennemført, men at der foreligger et bindende tilbud herpå.


Der er i renoveringsforløbet realiseret merudgifter i forhold til skema B på 13,687 mio. kr., hvoraf en udgift på 8,1 mio. kr. til betonrenovering er den største. Der henvises til tabel 1 og 2 nedenfor.


I forhold til anskaffelsessummen på skema B-niveau, er de samlede merudgifter på skema C-niveau opgjort således: 


Tabel 1

Mio..kr.

Inkl. moms

Renovering

Tilg.hed/miljø

Støttet i alt

Ustøttet i alt

Total

Skema C

47,939

15,238

63,177

54,510

117,687

Skema B

- 38,900

- 15,600

- 54,500

- 49,500

-104,000

Merudgift

9,039

- 362

8,677

5,010

13,687


Afvigelserne er resultatet af en række mer- og mindreudgifter, der fordeler sig som følger på byggeregnskabets hovedposter:


Tabel 2

Mer- og mindreudgifternes fordeling

Mio. kr.

Støttet

Ustøttet

I alt

Asbesthåndtering

1,260


1,260

Vejrlig, varmeforbrug

0,313

0,309

0,622

Indeks (fastprisregulering)

0,883

0,875

1,758

Blød bund, asfalt, antigraffiti, mv.


4,644

4,644

Betonrenovering

8,100


8,100

Byggeskadefonden

0,319

0,337

0,656

Øvrige afvigelser, byggesagsomkostn.

- 2,198

- 1,155

- 3,353

Merudgifter i alt


5,010

13,687


Boligorganisationens tilsynsførende arkitekter har i tilsynsnotat af 29.5.2012, jf. vedlagte bilag givet en detaljeret redegørelse for den del af budgetoverskridelsen, der ikke vedrører betonrenoveringen.


For så vidt angår betonrenoveringen oplyses det, at de tilsynsførende arkitekter i august 2011 konstaterede, at der var væsentlige betonskader på bebyggelsens fundamentsbjælker og altangange. Betonrenoveringen har endnu ikke fundet sted, jf. revisionens bemærkninger ovenfor. Boligorganisationen har løbende været i dialog med Landsbyggefonden om sagen. Landsbyggefonden har således tilkendegivet, dels at man er sindet at medvirke til finansieringen af en samlet merudgift på indtil 13,1 mio. kr., dels at det ikke er nødvendigt at iværksætte revideret skema B-ansøgning for at etablere det nødvendige finansielle grundlag for betonrenoveringen. En revideret skema B-ansøgning anvendes kun, hvor der er tale om meget store merudgifter i forhold til det oprindelige skema B. Landsbyggefonden har ikke fundet at dette er tilfældet i den foreliggende sag, og har i stedet bedt om at merudgifterne medtages i det endelige byggeregnskab, jf. nærværende sag.


Boligorganisationen ansøger om, at merudgifterne finansieres således:


Tabel 3 

Lånegarantier

Mio. kr.

Støttet lån

Ustøttet lån

Brutto i alt

LBF 50 %

Netto i alt

I alt

8,677

5,010

13,687

- 4,338

9,349


Det bemærkes, at tillægsbelåningen forudsættes at opnå pant udover ejendommens belåningsværdig. Nettoværdien af den yderligere kommunale garantistillelse er opgjort til i alt 9,349 mio. kr.


Finansieringen af den samlede anskaffelsessum ser herefter således ud:


 Tabel 4

mio. kr.

Støttet lån, kommunal garanti (50 % regaranti fra LBF)

54,500

Støttet lån, kommunal garanti (50 % regaranti fra LBF) merudg.

8,677

Henlæggelsesmidler

1,450


Tilskud fra landsdispositionsfond

5,340


Tilskud fra boligorg. egen trækningsret

1,780


Ustøttede realkreditlån, 100 % kommunal garanti

22,000


Ustøttede realkreditlån, 100 % kommunal garanti

18,930


I alt til forbedring og opretning

49,500

49,500

Ustøttet realkreditlån, 100 % kommunal garanti merudg.


5,010

Samlet anskaffelsessum og finansieringsbehov

117,687I kraft af driftsstøttelån og senere anvendelse af ydelser fra udamortiserede lån (lån der er afviklet) kan lejen efter gennemførelsen af det samlede projekt fortsat holdes på 792 kr. pr. m2/år (i 2009-prisniveau), som forudsat i Byrådets godkendelse af skema B. Målsætningen om at etablere tidssvarende og konkurrencedygtige boliger til en bæredygtig husleje kan herefter anses for opfyldt.


Udover at vedstå sine tilsagn i forbindelse med godkendelse af skema B anmoder boligorganisationen særligt Byrådet om:


·         At godkende den i alt 13,687 mio. kr. højere anskaffelsessum i forhold til skema B-niveau


·         At meddele tilsagn om udstedelse af de nødvendige forhøjede lånegarantier


·         At anbefale overfor Landsbyggefonden at merudgifterne finansieres med realkreditlån i kombination med en forhøjelse af driftsstøttelånet som foreslået af Landsbyggefonden selv.
Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet de anbefalede garantistillelser ikke påvirker kommunens låneramme.Retsgrundlag

Almenboligloven.Kompetence

Byrådet.Indstilling

 1. At skema C godkendes
 2. At den samlede anskaffelsessum for udbedring af byggeskader m.v. samt miljøfremmende foranstaltninger (støttede arbejder) i overensstemmelse med skema B godkendes med 54,5 mio. kr. og med en merudgift på 8,677 mio. kr.
 3. At den samlede anskaffelsessum for opretnings- og forbedringsarbejder (ustøttede arbejder) i overensstemmelse med skema B godkendes med 49,5 mio. kr. og med en merudgift på 5,01 mio. kr. 
 4. At kommunen stiller garanti for lån til finansiering af udbedring af byggeskader m.v. samt miljøfremmende foranstaltninger ifølge pkt. 2 under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelsen til at godtgøre kommunen halvdelen af et evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.
 5. At kommunen stiller garanti for lån til finansiering af opretnings- og forbedringsarbejder ifølge pkt. 3.
 6. At boligorganisationen, under hensyntagen til kommende renoveringsforpligtelser i andre afdelinger ikke pålægges yderligere byrder i form af tilskud fra dispositionsfond eller "egen trækningsret" til dette projekt.
 7. At ydelsesophør i forbindelse med de kommende udamortisationer af lån uden byggefondsforpligtelse anvendes til sikring af det bæredygtige lejeniveau i forbindelse med opbrugt kapitaltilførsel og overtagelse af afvikling af realkreditlån efter ophør af driftslån.
 8. At anbefale over for Landsbyggefonden, at merudgifterne på 13,687 mio. kr. finansieres med realkreditlån i kombination med en forhøjelse af driftsstøttelånet, jf. punkterne ovenfor.
 9. At det bæredygtige lejeniveau i afdelingen - efter renovering - fastsættes til kr. 792,00 pr. m2/år (i 2009-prisniveau). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler administrationens indstilling, idet Økonomiudvalget anmoder boligforeningen om en udtalelse vedrørende budgetoverskridelsen på 13,1. mio. kr. inden byrådsmødet den 29. april 2013.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2013

Sagen udsat til Byrådets møde i maj måned. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.63 - Fredensborg Frikommune - Ansøgning om samarbejds- og kopiforsøg

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ansøgning om samarbejds- og kopiforsøg.


I denne forsøgsansøgning indsendes kopiforsøg, som andre frikommuner har fået godkendt, samt de samarbejdsforsøg som er udviklet i samarbejde med fagministerier og de øvrige frikommuner.


Forsøgsansøgningen behandles forud for byrådsmødet den 27. maj i de relevante fagudvalg. Fagudvalgene forelægges sagen til orientering, og drøfter de forsøgsbeskrivelser, som ligger inden for eget fagområde.


Forsøgsansøgningen sendes i høring i de relevante område MED-udvalg og Handicaprådet, Seniorrådet samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i løbet af maj.


Sagsfremstilling og økonomi

Den 6. april 2011 blev Fredensborg Kommune udpeget som en af i alt ni frikommuner i årene 2012-2015. Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at løfte og styre den kommunale opgaveløsning på.


Der har været mulighed for at indsende frikommuneforsøg i fire runder:


1.      juli 2011

1.      november 2011

1.      maj 2012

1.      november 2012


Derudover indsendte Fredensborg Kommune ansøgning om kopiforsøg i februar måned. 


Status på forsøg
Status på Fredensborg Kommunes forsøg er følgende:


74 ansøgte forsøg

42 forsøg imødekommet

14 forsøg afventer afgørelse

18 forsøg afvistSamarbejds- og kopiforsøg

Fra sommer til november 2012 har frikommunerne og ressortministerierne samarbejdet i arbejdsgrupper om at udvikle samarbejdsforsøg indenfor seks udvalgte temaer. Samarbejdet har resulteret i 39 forsøgsforslag, hvoraf regeringen har valgt at imødekomme 24. Frikommunerne skal nu beslutte, hvilke af de 24 forsøgsforslag, man hver især ønsker at gennemføre. Der er ikke, trods navnet, lagt op til at samarbejde med de andre frikommuner om forsøgene.


I samme omgang meldte Økonomi- og Indenrigsministeriet også tilbage på hvilke forsøg fra 4. ansøgningsrunde, der imødekommes.

Hjemler til 4. rundes forsøg samt samarbejdsforsøgene forventes tilvejebragt ved en ændring af lov om frikommuner med ikrafttræden 1. juli 2013. Loven er i øjeblikket under behandling i folketinget.


Frikommunesekretariatet har på baggrund heraf udarbejdet et inspirationskatalog over såvel samarbejdsforsøgene som de frikommuneforsøg fra 4. runde, som de andre frikommuner har fået godkendt, og som vi derfor kan vælge at kopiere. Inspirationskataloget er udarbejdet marts 2013, og der tages derfor forbehold for eventuelle ændringer i forsøgenes status.


Administrationen i centrene har herefter vurderet de enkelte forsøg. I bilagte vurderingsskema fremgår administrationens vurdering af de enkelte forsøgs relevans for Fredensborg Kommune.


Administrationen indstiller således følgende forsøg til behandling i de relevante fagudvalg forud for godkendelse i Byrådet (samarbejdsforsøg er markeret med s, kopiforsøg med k):


Økonomiudvalg


·          Fritagelse fra udarbejdelse af ligestillingsredegørelse k    

·         Fritagelse fra udarbejdelse af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde k

·         Fremrykning af obligatorisk digital selvbetjening s

·         Bedre samarbejde i tværkommunale Callcentre s

·         Ingen kontanter i Borgerservice  sBørne- og skoleudvalget


·         Karakterer i alle fag fra 6. klasse k

·         Friere rammer for en folkeskole med internationalt fokus: Undervisning på andre sprog end dansk s


Arbejdsmarkedsudvalget:


·         Dispensation i forhold til forholdstallet mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger k

·         Seniorjob i private virksomheder s


Miljø- og Teknikudvalget:


·         Forenkling af regler om brugerbetaling for miljøgodkendelse og miljøtilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug k


Plan- og klimaudvalget:


·         Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring   k


Social- og sundhedsudvalget:


·         Bedre udnyttelse af botilbud og plejeboliger   k

·         Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken brystprotese der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af brystproteser k

·         Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af paryk k


 Fritids- og Erhvervsudvalget:


·         Lokaletilskud til foreninger k


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Retsgrundlag

Lov om Frikommuner og Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner.Kompetence

Byrådet 


Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunes hjemmeside. Status på igangværende og afsluttede frikommuneforsøg kan findes i frikommunevedtægten på kommunens hjemmeside.


Der udarbejdes i løbet af efteråret 2013 en pjece over Byrådets arbejde, hvor også flere af frikommuneforsøgene vil blive beskrevet.Elektroniske bilag

Indstilling

1.      At ansøgningen godkendes og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.  Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 30-04-2013

Børne- og Skoleudvalget besluttede efter afstemning, at udvalget - for så vidt angår de forsøg, der ligger inden for udvalgets fagområde - ikke kunne anbefale administrationens indstilling.


Med udgangspunkt i bilaget noterede udvalget sig, at forsøget med karakterer i alle fag gælder fra 7. klasse, og udvalget stemte som følger:

For stemte 4: Hossein Armandi (Borgernes Stemme), Claus Birkelyng (L), Tinne Borch Jacobsen (V) og Pernille Solvig Graux (V).

Imod stemte 4: Lars Simonsen (B), Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A) og Hanne Berg (F).

Fraværende: Charlotte Sander (A).

Der var herefter ikke flertal for at anbefale en godkendelse af ansøgningen.


For så vidt angår forsøg med friere rammer for en folkeskole med internationalt fokus: undervisning på andre sprog end dansk, stemte udvalget som følger:

For stemte: 0

Imod stemte 8:  Hossein Armandi (Borgernes Stemme), Claus Birkelyng (L), liste V, Lars Simonsen (B), Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A) og Hanne Berg (F). 

Fraværende: Charlotte Sander (A)                  

Der var herefter ikke flertal for at anbefale en godkendelse af ansøgningen.

Udvalget bemærkede, at der er rigelig udfordring med at lære fagene på dansk, og at der skal fokus på det enkelte fags indhold. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 02-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling, herunder også kopiforsøget om uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring, idet dette forsøg hører under Miljø- og Teknikudvalgets fagområde.

Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Carsten Wulff (V)

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) deltog i sagens behandling, jf. styrelseslovens §31a.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 06-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 

Fraværende: Susan Daoud (F) og Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V) og Thomas Elgaard (V)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2013

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende: Thomas Bak (V)

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Plan- og Klimaudvalget har noteret sig, at Miljø- og Teknikudvalget har anbefalet kopiforsøget om uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring, idet dette forsøg hører under Miljø- og Teknikudvalgets fagområde.


Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 13-05-2013

Fritids- og Erhvervsudvalget anbefaler kopiforsøget om lokaletilskud til foreninger til godkendelse.Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstilling. Dermed anbefaler Økonomiudvalget, at forslaget vedrørende karaktergivning og undervisning på fremmedsprog ikke fremsendes.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.64 - Valg til Seniorrådet 2013

Sagsnr.: 13/1184

 

Beslutningstema

Fastlæggelse af rammerne for valg til seniorrådet i 2013. 

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal inden udgangen af 2013 afholdes nyvalg til Seniorrådet med virkning fra 1. januar 2014. Lovgivningsmæssigt er afholdelse af valget kommunens ansvar. Der er tradition for, at Seniorrådet hjælper med det praktiske, og det vil Seniorrådet fortsætte med.


Seniorrådet har fremsendt deres indstilling til valget, jf. nedenfor.


1. Valgmetode:

Seniorrådet indstiller til Byrådet, at der i lighed med valget i 2005 og 2009 afholdes brevvalg.


2. Valgbestyrelse

Seniorrådet har udpeget Jørgen Simonsen og Grethe Troensegaard til valgbestyrelsen og indstiller til Byrådet, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Hans Nissen, udpeges til valgbestyrelsen.


3. Antal medlemmer af Seniorrådet

Seniorrådet indstiller, at det nye Seniorråd fortsætter med 9 medlemmer, da det har fungeret tilfredsstillende i nuværende periode.


4. Valgdato

Seniorrådet indstiller, at sidste frist for indlevering af stemmesedler på Rådhuset bliver den 30. oktober 2013 kl. 12:00.

Stemmeoptælling foretages den 4. november 2013 kl. 13:00 af kommunalt ansatte med assistance fra Seniorrådet. Herefter orienterer forvaltningen kandidater og presse om resultatet, og indkalder de nye kandidater til en orientering om valget.


Forvaltningen udsender stemmemateriale ultimo uge 42.

Bevilling

Merudgifterne til valg til Seniorråd ventes at udgøre ca. 60.000 kr. Udgifterne skal dække trykning og udsendelse af stemmesedler og valgmateriale til ca. 9.000-10.000 stemmeberettigede. Der er ikke afsat særskilt budget til Seniorrådsvalget. Merudgiften ventes at kunne afholdes inden for den eksisterende bevilling til Seniorråd og byrådets virke.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Orientering om Seniorrådsvalget, indkaldelse af kandidater mv. annonceres i Ugenyt og på kommunens hjemmeside.

Indstilling

At indstillingen fra Seniorrådet følges, dvs.

 1. At valget afvikles ved brevstemmeafgivning
 2. At Jørgen Simonsen, Grethe Troensegaard og formanden for Social og Sundhedsudvalget udpeges til valgbestyrelsen.
 3. At det nye Seniorråd får 9 medlemmer
 4. At fristen for modtagelsen af brevstemmerne fastsættes til den 30. oktober 2013 kl. 12:00, og at forvaltningen i samarbejde med Seniorrådet fastsætter de øvrige tidsfrister.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Finansieringen af valg til Seniorrådet skal fremover indarbejdes som en del af budgettet.

Nr.65 - Godkendelse af medborgerskabspolitik

Sagsnr.: 13/4301

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om godkendelse af en medborgerskabspolitik for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Medborgerskabspolitikken afløser Fredensborg Kommunes integrationspolitik (2007-2012). Medborgerskabspolitikken har til formål at sikre, at Fredensborg Kommunes borgere oplever sig selv og hinanden som medborgere, der søger indflydelse og bidrager aktivt til udviklingen i kommunen.


Justeringer på baggrund af drøftelse i Byrådet

På baggrund af Byrådets behandling af medborgerskabspolitikken den 2. april 2013 er medborgerskabspolitikkens forord blevet justeret. Konkret er der blevet foretaget en præcisering af begrebet respekt. Det er også blevet præciseret, at respekt for love, regler og demokratiske spilleregler er en forudsætning for at være en del af fællesskabet i Fredensborg Kommune. Endelig er det også blevet præciseret, at en positiv politik ikke skal dække over at sociale problemer, uroligheder og kriminalitet findes i kommunen, men at disse udfordringer opfanges af andre politikker og strategier.


Justeringer af teksten i politikkens forord er markeret med kursiv. Den tidligere udgave af medborgerskabspolitikken er vedlagt som bilag.


En strategi som supplement til medborgerskabspolitikken

Som et supplement til medborgerskabspolitikken vil der blive udarbejdet en strategi, som indeholder beskrivelser af indsatsområder samt anvisninger til, hvordan der kan arbejdes med at håndtere problemstillinger inden for de udvalgte indsatsområder.


Lokale interessenter som allerede tager ansvar og udviser aktivt medborgerskab vil blive inviteret til at bidrage til strategien, eksempelvis Fædreklubben i Nivå.


Når Byrådet har vedtaget medborgerskabspolitikken, vil Børne- og Skoleudvalget på et af de kommende udvalgsmøder få en sag om strategien for medborgerskabspolitikken. Udvalget vil ved samme lejlighed blive bedt om at komme med input til strategien.


Baggrund

Politikformuleringsprocessen har set ud som følger:

·        Den 2. oktober 2012 var Børne- og Skoleudvalget inviteret til kick-off arrangement, hvor temaer og standpunkter til den nye medborgerskabspolitik blev debatteret og prioriteret.

·        Den 22. oktober 2012 blev der afholdt dialogmøde på Nivå Bibliotek og Medborgercenter, hvor et bredt udvalg af interessenter debatterede og kommenterede et udkast til medborgerskabspolitikken.

·        Den 26. november 2012 havde Byrådet en temadrøftelse, hvor et høringsudkast til medborgerskabspolitikken blev debatteret, godkendt og efterfølgende sendt i høring.

·        Den 15. december 2012 til 15. januar 2013 var medborgerskabspolitikken var i offentlig høring.

·        Den 26. februar 2013 indstillede Børne- og Skoleudvalget medborgerskabspolitikken til godkendelse i Byrådet den 2. april 2013. Her blev det besluttet at sende politikken tilbage til ny behandling i Børne- og Skoleudvalget.

  

Høring og inddragelse

Medborgerskabspolitikken var i offentlig høring i perioden 15. december 2012 til 15. januar 2013. Høringsmaterialet blev sendt direkte til udvalgte foreninger i alle fire bysamfund, Frivilligcenter Fredensborg, Fritidsforum, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Erhvervsrådet, Seniorråd, Handicapråd, Nordsjællands Brandvæsen, faglige organisationer og de tre boligsociale helhedsplaner i Fredensborg Kommune. Høringsmaterialet blev også offentliggjort på fredensborg.dk.


Der er modtaget ét skriftligt høringssvar. Det kom fra Erhvervsrådet, som bakker op om de overordnede målsætninger for medborgerskabspolitikken.


Forud for høringen var et bredt udvalg af interessenter blevet inddraget i politikformuleringen på et dialogmøde på Nivå Bibliotek og Medborgercenter den 22. oktober 2012. Der var bred opbakning til politikkens standpunkter, som efterfølgende blev justeret og konkretiseret på baggrund af mødedeltagernes kommentarer.


Medborgerskabspolitikkens standpunkter 

Følgende tre standpunkter med handlingsanvisende punkter er prioriteret i medborgerskabspolitikken:


1. I Fredensborg Kommune fremmes dialog og fællesskaber


Vi fremmer dialog og fællesskaber ved at:

 • skabe rum, hvor borgerne kan mødes om fælles interesser og aktiviteter
 • skabe mulighed for aktiviteter både lokalt og på tværs af bysamfund
 • sikre en åben dialog i udviklingen af fælles aktiviteter med borgerne

2. I Fredensborg Kommune skabes rammer for alle borgeres aktive deltagelse i samfundslivet


Vi skaber rammer for alle borgeres aktive deltagelse ved at:

 • arbejde for, at flest mulige borgere kan deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i kultur- og fritidslivet
 • tage godt imod nye borgere og inkludere dem i fællesskabsaktiviteter
 • sikre økonomi og rammer for aktiviteter

3. Fredensborg Kommune møder alle borgere med anerkendelse og respekt, og samarbejder bredt og tværfagligt om at styrke medborgerskabet


Vi viser anerkendelse og respekt og sikrer tværfagligt samarbejde ved at:

 • udvikle og udbrede tværfaglige samarbejdsformer
 • styrke og udvikle samarbejdet med frivillige foreninger
 • sikre en åben og respektfuld dialog med borgerne

Implementering af medborgerskabspolitikken

En implementeringsplan for medborgerskabspolitikken er under udarbejdelse. Implementeringsaktiviteterne vil blive iværksat fra september 2013, såfremt medborgerskabspolitikken bliver godkendt i Byrådet inden sommerferien.


Succeskriterierne for forløbets konkrete output er følgende:

·        Udarbejdelse af en strategi for medborgerskabspolitikken. Strategien vil indeholde beskrivelser af indsatsområder samt anvisninger til, hvordan der kan arbejdes med at håndtere problemstillinger inden for strategiens indsatsområder.


Succeskriterierne for forløbets proces er følgende:

·        At opnå fælles fodslag i Fredensborg Kommune vedrørende medborgerskabspolitikken og dens værdier, samt hvordan disse værdier kan praktiseres konkret.

·        At styrke eksisterende indsatser i Fredensborg Kommune ved at skabe en kultur, hvor der fokuseres på succesmønstre og ressourcetænkning.

·        At skabe netværk på tværs af organisationen, så der sikres en optimal videndeling og tværfaglighed.


Aktiviteterne omfatter:

·       En medborgerskabskonference: Som startskud på implementeringsforløbet afholdes en konference, som har til formål at synliggøre medborgerskabspolitikken og at debattere, hvordan alle kan bidrage til at styrke medborgerskabet. Der vil være workshops og både eksterne og interne oplægsholdere. Målgruppen er borgere, foreninger, politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere.


·        Kompetenceudvikling af medarbejdere: Et bredt udvalg af medarbejdere i kommunen vil blive inviteret til at deltage i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på:

-         Medborgerskab og værdierne i kommunen

-         Kulturforståelse og kulturmødet

-         Medarbejderen som kultur og værdibærer

-         Interkulturel kommunikation

-         Personligt lederskab

-         Værdier i praksis


Der er afsat 250.000 kr. til implementering af medborgerskabspolitikken i Fredensborg Kommunes partnerskabsaftale om ungestrategier med Social- og Integrationsministeriet i 2013. Fredensborg Kommune vil blive holdt udgiftsfri, men der må påregnes et ressourcetræk i form af medarbejdertimer.


Administrationen forventer at indgå aftale med firmaet Con3bute om gennemførsel af dele af implementeringsforløbet. Con3bute har erfaring med lignende opgaver fra andre kommuner, ministerier, boligforeninger og fagbevægelsen.


Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Medborgerskabspolitikken udtrykker de målsætninger, Fredensborg Kommune har for et øget medborgerskab.


Kompetence

Byrådet.


Kommunikation

Der vil blive udsendt en pressemeddelelse, når Byrådet har godkendt medborgerskabspolitikken. Medborgerskabspolitikken vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og på medarbejderportalen. Den vil også blive distribueret til institutioner og samarbejdspartnere i trykt form. Der vil endvidere blive udsendt pressemeddelelser om borgermøder og det omvendte mentorskab, som indgår i implementeringen.

Indstilling

1.     At udvalget indstiller medborgerskabspolitikken til godkendelse i Byrådet.

2.     At udvalget godkender, at der bliver udarbejdet en strategi for medborgerskabspolitikken.


Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 30-04-2013

Ad 1: Børne- og Skoleudvalget besluttede at indstille medborgerskabspolitikken til godkendelse i Byrådet med de af udvalget anførte bemærkninger. 

Ad 2: Udvalget godkendte, at der bliver udarbejdet en strategi for medborgerskabspolitikken.  


Fraværende: Charlotte Sander (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefales med de faldne redaktionelle bemærkninger. Revideret forord vedlægges som bilag til byrådsdagsordenen.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Økonomiudvalgets indstilling med de redaktionelle ændringer vedtaget.

Nr.66 - Kvalitetsstandarder handicap og socialpsykiatri 2013

Sagsnr.: 13/11479

 

Beslutningstema

Godkendelse af  to nye kvalitetsstandarder vedrørende Brugerstyret Personlig Assistance (BPA), støtte i eget hjem  (LSS § 85) samt godkendelse af revideret udgave af kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med Masterplan for handicap og socialpsykiatri, er der udarbejdet forslag til to nye kvalitetsstandarder vedrørende brugerstyret personlig assistance (BPA) og støtte i eget hjem samt revision af eksisterende kvalitetsstandard vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Effekten af initiativerne er afhængig af nedenstående kvalitetsstandarder og denne sag skal således ses i sammenhæng med sagen om justeret masterplan.


Kommunen fastlægger selv kvalitetsstandarder på en række områder. Kvalitetsstandarder er udtryk for Kommunens serviceniveau på et bestemt område, med andre ord, Kommunens udmøntning af lovgivningen.


Alle bevillinger skal foretages ud for en individuel, konkret vurdering.

Fælles for kvalitetsstandarderne er, at serviceniveauet lægges på et minimum inden for lovgivningens grænser.


Brugerstyret Personlig Assistance (BPA)


Lovgivningen vedrørende BPA omhandler borgere, som er fyldt 18 år med betydelig og har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgerne har et omfattende behov, der gør det nødvendigt at yde ganske særlig støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse. Borgeren skal kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet.


Ydelsen kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængig af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp.


Det overordnede formål med reglerne om BPA er, at skabe grundlag for fleksible ordninger. Borgere der kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte hjælpere får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, og som dermed kan tilpasses borgernes ønsker og behov. Meningen med BPA ordningen er at personer med omfattende funktionsnedsættelser kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.


Formålet er samtidig at skabe mulighed for helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov.


Som udgangspunkt er loven rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens øvrige paragraffer (personlig- og praktisk hjælp, støtte mv.)


Ydelsen udmåles efter funktionsudredning og deraf behov for antal timer til hjælp i løbet af døgnet.

Timepriserne fastsættes efter laveste lønniveau.


Loven betyder, at borgeren kan vælge at fungere som arbejdsleder, hvilket vil sige at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for sine hjælpere.


Borgeren kan også vælge at fungere som arbejdsgiver. Det indebærer, at borgeren har ansvaret for at administrere ydelsen med de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med arbejdsgiverrollen, og at modtage et kontant tilskud til BPA.


Såfremt borgeren måtte ønske det, kan den administrative del af arbejdsgiveransvaret videregives til en nærtstående, kommunen eller en forening. Der afregnes administrative udgifter forbundet hermed. Serviceniveauet lægges på et minimum for denne opgave.


Loven åbner desuden mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan udbetale ydelsen til nærtstående, dvs. ægtefælle, børn, søskende eller forældre, som passer den pågældende borger. Disse kan også fungere som både arbejdsgiver, arbejdsleder og arbejdstager. Det vil sige at være leder af støtte og plejeopgaverne for sig selv som arbejdstager eventuelt med opgaverne fordelt mellem andre nærtstående.


I forhold til den nuværende praksis præciseres der, at udbetaling af ydelser til nærtstående som udgangspunkt ikke kan overskride en tilsvarende udgift til et botilbud indenfor borgerens målgruppe.


Kvalitetsstandarden er ny.


Støtte i eget hjem


Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Støtten ydes uafhængig af boform.


Den socialpædagogiske bistand vil således kunne ydes til beboere i botilbud, bofællesskaber, opgangsfællesskaber, boligafdelinger for socialt udsatte, borgere i selvstændig bolig mv.


Formålet med indsatsen er, at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne.


Indsatsen tager således sigte på, at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.   


Socialpædagogisk bistand skal medvirke til at sætte borgeren i stand til at leve så selvstændigt et liv som muligt.


Hjælpen bevilges udmålt antal timer om ugen. Udmålingen af timer baseres på funktionsudredning, med hyppig opfølgning. Bevilgede timer overskrider som udgangspunkt ikke et prisniveau på linje eller over en plads i et bofællesskab eller botilbud.


Kvalitetsstandarden er ny.Særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)


Formålet med STU er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse

Uddannelsen en berammet til 3 år. Den unge kan modtage tilbud om ungdomsuddannelsen umiddelbart efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuelt fortsat undervisning i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. Uddannelsen kan påbegyndes indtil det fyldte 25. år.


Uddannelsen kan maksimalt strække sig over 5 år.


Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Øresund) har initiativpligten og det overordnede ansvar for, at alle i målgruppen modtager information og vejledning om uddannelsen.


UU-Øresund laver indstillingen efter samråd med den unge og forældrene/værgen. Der skal peges på alternativer. Indstillingen skal indeholde pris på de foreslåede uddannelsestilbud.


Som udgangspunkt kan udgiften til et uddannelsesforløb højst udgøre 250.000,- årligt.


Justeringen af standarden betyder, at såfremt den unges fremmøde på uddannelsesstedet er 50 % eller derunder, kan uddannelsen sættes i bero eller afsluttes.


Kvalitetsstandarderne har været til høring i Danske Handicaporganisationers Fredensborg afdeling. Høringssvaret, som omhandlede forslag til sproglige rettelser, er indarbejdet i standarderne.


Til illustration af effekten af de nye standarder er der vedlagt et lukket bilag med borger cases. 


Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunikation

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos DH- medlemmerne. Høringssvarene er indarbejdet i kvalitetsstandarderne.

Indstilling

 1. at ny kvalitetsstandard for BPA godkendes
 2. at ny kvalitetsstandard for støtte i eget hjem godkendes
 3. at justeret kvalitetsstandard for STU godkendes

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 15-04-2013

Sagen udsat.


Fraværende: Christian de Jonquieres (C).

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 06-05-2013

Følgende blev sat til afstemning :

ad.1. Administrationens indstilling godkendes under forudsætning af, at borgerens timer i anden aflastning/uddannelsesordning fratrækkes i BPA tilskuddet.

ad.2. Administrationens indstilling godkendes. Udvalget ønsker en statusopfølgning med eksempler på sager.

ad 3. Administrationens indstilling godkendes.

Den årlige skønnede økonomiske effekt af kvalitetsstandarderne fra 2013 og frem er jf. den økonomiske masterplan: (1) 0,5-1 mio. kr., (2) 2-2,5 mio. kr. og (3) 0,5-1 mio. kr.

For dette stemte Hans Nissen (A), Pia Bødker (A), Charlotte Sander (A), Christian de Jonquieres (C), Lars Søndergaard (V), Thomas Elgaard (V)

Imod stemte Kristian Hegaard (B) 

Kristian Hegaard begærede sagen i Byrådet.

Kommentarer fra DH-medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.

Fraværende: Susan Daoud (F) og Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Sagen udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. maj 2013 inden det ordinære byrådsmøde.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-05-2013

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling i på 3,5 mio kr. i 2013 samlet set på sag 117 og 118. For så vidt angår 2014 overgår sagen til budgetforhandlingerne.

De 3,5 mio. kr. finansieres af driftsreserven.

Social - og Sundhedsudvalget anmodes om at tilpasse serviceniveauet i 2013 herefter.

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget (byrådssagerne 66 og 67)

Nr.67 - Økonomisk masterplan 2013 - Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 13/6626

 

Beslutningstema

Godkendelse af økonomisk masterplan 2013 for politikområde 14 Handicap og socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicap og Socialpsykiatri omhandler indsatser til borgere med særlige behov, herunder: Botilbud, dagtilbud, støtte i eget hjem, hjemløse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), brugerstyret personlig assistance (BPA), misbrugsbehandling samt aktivitetsbestemt medfinansiering til ambulant og stationær indlæggelse på psykiatrisk hospital.


Den økonomiske masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske rammer på den indsatsstyrede del af politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri.


Effekt at tidligere økonomiske masterplaner

Der har været en betydelig økonomisk effekt af de hidtidige indsatser på området. I 2010 havde Fredensborg Kommune en netto driftsudgift pr. 18-64 årige på kr. 8.438. Denne faldt til kr. 7.438 i 2011. I 2010 havde Fredensborg Kommune et udgiftsniveau, der lå 31 % højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden. I 2011 faldt dette til at være 16 % højere. For 2012, hvor revisiteringerne blev fuldt gennemført, forventes dette at have tilnærmet sig gennemsnittet yderligere. Antallet af modtagere i 2010 var 22,1 pr. 1000 18-64 årige. I 2011 udgjorde det 24,9. Der er således sket et betydeligt fald i gennemsnitsudgifterne, men også i samme periode sket en stigning med ca. 12% i antallet af brugere.


Økonomisk masterplan 2013 – handicap og socialpsykiatri

Masterplanen (bilag 2) indeholder for det første en beskrivelse af de indsatser der allerede er i gang, og for det andet indstilling til hvilke nye indsatser der skal igangsættes, for at budgettet på området kan overholdes i 2013. Der er både tale om indsatser der er rene effektiviseringer af området, og indsatser der påvirker serviceniveauet og derfor beror på politisk beslutning før igangsættelse.


Det samlede budget 2013 er 221,659 mio. kr. på den indsatsstyrede del af politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri. Som den fremgår af den økonomiske redegørelse i bilag 1, forventes der uden nye indsatser, en budgetoverskridelse på 6,7 til 8,7 mio. kr. i 2013. Der er således behov for at igangsætte nye indsatser, for at budgettet kan forventes at holde i 2013.


De allerede igangværende indsatser er indregnet i dette, og de forbedrer resultatet med 7-9 mio. kr. Uden de igangværende indsatser, ville den forventede budgetoverskridelse således være større.


Forslagene til nye indsatser i den økonomiske masterplan 2013 forventes at have en økonomisk effekt på 6,0 til 8,6 mio. kr. Gennemføres indsatserne som indstillet i sagen, vil det forventede regnskab for 2013 være mellem et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på 3,2 mio. kr.


Som bilag til masterplanen er vedlagt en økonomisk redegørelse, der gennemgår regnskab 2012, udviklingen i antallet af borgere, udviklingen i enhedspriser samt forudsætningerne for budget 2013.


Den økonomiske prognose for området er behæftet med usikkerhed, dels ift. den præcise effekt af de nye og igangværende indsatser, dels i kraft af, at ganske få enkeltsager kan forrykke billedet væsentligt. Årsagen til usikkerheden i den økonomiske effekt af indsatserne er herud over, at kvalitetsstandarderne beror på individuelle skøn og at kvalitetsstandarderne gennemgående vil nærme sig det borgerne har krav på efter lovgivningen. Det må derfor forventes at det sociale nævn vil have særlig opmærksomhed på afgørelser i disse sager.


Som led i masterplanen vil der bliver medtaget en ansøgning om tillægsbevilling vedrørende området for hjemløse på 2,3 mio. kr. i 2013 i budgetrevisionen 30/4 og for overslagsårene på 1,8 mio. kr. i budgetvurderingen til Byrådets budgetseminar i maj.


Området er især udfordret af et stigende antal brugere på hjemløseområdet og handicappede med personlige hjælpere i eget hjem. Men også misbrugsområdet er udfordret, trods et mærkbart fald i gennemsnitsomkostninger pr. behandling. Kommunens mulighed for at styre udgifterne på området for Handicap og Socialpsykiatri ligger i:

·         At visitere, og løbende revisitere, til det tilbud der på billigste måde leverer det borgeren har behov for og dermed krav på efter lovgivningen, på det givne tidspunkt.

·         At yde en forebyggende og om muligt rehabiliterende indsats, der hjælper borgeren til at fungere bedst muligt i eget liv, med mindst muligt behov for hjælp.

Visitationen beror i høj grad på politisk besluttede kvalitetsstandarder. Der fremlægges derfor særskilte sager på dagsordenen vedrørende Godkendelse af  to nye kvalitetsstandarder vedrørende Brugerstyret Personlig Assistance (BPA), støtte i eget hjem  (LSS § 85) samt godkendelse af revideret udgave af kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Masterplanen skal derfor ses i sammenhæng med disse kvalitetsstandarder.Budget 2014 og frem

Det indstilles at afvente effekterne af de indsatser, der igangsættes med den økonomiske masterplan for 2013, før der foretages yderligere dispositioner ift. den bevillingsmæssige håndtering af årene 2014-17, ud over området for hjemløse. Her skal det også tages i betragtning, at to af indsatserne i masterplanen først vil have effekt i 2014 eller senere. Det drejer sig om:

·         Ændret værestedsstruktur, med en mulig effekt på budgettet på 1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

·         Tværkommunalt samarbejde om det specialiserede socialområde, med en forventet effekt i 2015 og frem på 2-3 mio. kr.


Disse indsatser vil medvirke til at skabe balance i budgettet i overslagsårene. Da budgettet hænger meget tæt sammen med hvordan udviklingen vil være i antallet af brugere, er det vanskeligt at skønne nærmere, hvor stort udgiftspresset af den årsag vil være på længere sigt. Det er administrationens vurdering, at der vil være behov for at begge ovenstående indsatser gennemføres.


Masterplanens konsekvenser i konkrete borgersager er beskrevet i cases som bilag til sag om ændrede kvalitetsstandarder.Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

 1. At Økonomisk masterplan 2013 for Handicap og Socialpsykiatri godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 15-04-2013

Sagen forelægges på ny med beskrivelse af konsekvenser af Masterplanens forslag.


Fraværende: Christian de Jonquieres (C). 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 06-05-2013

1. Den økonomiske masterplan godkendt, med undtagelse af følgende to indsatser:

a.       Botilbud – Arbejdet vedrørende revisitationer fortsættes samt revisitation og flytning af borgere som bor i kommunens egne botilbud, og hvor behovet har ændret sig. Økonomisk effekt 3-4 mio kr. årligt fra 2013 og frem.

b.      Ændring af værestedsstruktur – Politisk stillingtagen omkring den fremtidige udvikling af værestedsstruktur. Økonomisk effekt 1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

2. Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på finansiering af de indsatser der ikke gennemføres, dvs. 3,5 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014 og frem.

For dette stemte Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A), Charlotte Sander (A), Christian de Jonquieres (C), Lars Søndergaard (V), Thomas Elgaard (V)

Imod stemte Kristian Hegaard (B), idet Radikale Venstre ikke kan tilslutte sig besparelserne på støtte i eget hjem og BPA.

Kommentarer fra DH-medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.

Fraværende: Susan Daoud (F) og Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Sagen udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. maj 2013 inden den ordinære byrådsmåde.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-05-2013

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio kr. samlet set på sag 117 og 118. For så vidt angår 2014 overgår sagen til budgetforhandlingerne. De 3,5 mio. kr. finansieres af driftsreserven.


Social - og Sundhedsudvalget anmodes om at tilpasse serviceniveauet i 2013 herefter.

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget (byrådssagerne 66 og 67)

Nr.68 - Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan 2011-2020

Sagsnr.: 12/39375

 

Beslutningstema

Vedtagelse af tillæg nr. 3 til kommunens spildevandsplan 2011-2020.


Sagsfremstilling og økonomi

Et tillæg til kommunens spildevandsplan for 2011-2020 har været i offentlig høring og skal nu endelig vedtages. Med vedtagelsen, bliver en mindre del (godt 300m) af det offentlige vandløb Asminderødgrøften "nedlagt" og overdraget til Fredensborg Forsyning som kloakteknisk anlæg. Fredensborg Forsyning vil herefter rørlægge vandløbsstrækningen og etablere et forsinkelsesbassin, der skal mindske oversvømmelserne af vandløbet. Vandløbsstrækningen, der skal rørlægges, er i dag en grøft, som ofte løber tør for vand. Vandløbet har derfor meget ringe naturmæssig værdi.


Der er indkommet 2 høringssvar, fra henholdsvis Fredensborg Golf og Danmarks Naturfredningsforening. Høringssvarene er positive, men der anmodes om, at der gøres yderligere for at nedsætte antallet af oversvømmelser af vandløbet og for at nedbringe udledningen af næringsstoffer til Esrum sø. Siden tillægget blev sendt i høring er forudsætningerne ændret, således at forsinkelsesbassinet forventes, at blive større end først antaget. Derved nedsættes antallet af overløbshændelser og dermed også udledningerne til Esrum Sø. Høringsforslagene vurderes dermed at være imødekommet.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Høringen har været annonceret i Uge-Nyt og på kommunens hjemmeside.

Endelig vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan 2011-20 annonceres på kommunens hjemmeside.


Indstilling

 1. At tillæg nr. 3 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 vedtages.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 02-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Carsten Wulff (V)

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) deltog i sagens behandling, jf. styrelseslovens §31a.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Miljø -og Teknikudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Miljø - og Teknikudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.69 - Godkende EU-ELENA ansøgning om støtte til teknisk bistand til energiinvesteringer

Sagsnr.: 12/44149

 

Beslutningstema

Godkende at Fredensborg Kommune deltager i regionens ansøgning til EU´s ELENA-program, herunder indgår samarbejdsaftale med regionen om at investere 55,2 mio. kr. i energibesparelser fra efteråret 2013 og 3 år frem, samt egenfinansierer 292.317 kr.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan- og Klimaudvalget godkendte den 7. november 2012 principielt at Fredensborg Kommune deltager i regionens EU-ELENA-ansøgning (European Local Energy Assistance) om støtte til at forberede energiinvesteringer i offentlige bygninger.


Foruden Region Hovedstaden, med Glostrup Hospital og Bornholms Hospital, er der 11 kommuner med i samarbejdet: Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Københavns Kommune.

  

Til brug for ansøgningen har de deltagende kommuner og regionen fremskaffet en lang række oplysninger og data. Med forbehold for politisk godkendelse er der redegjort for ansøgte beløb til energiinvesteringer i egne bygninger.


Hvis projektet får tildelt ELENA-midler, har Regionen og kommunerne estimeret, at de tilsammen kan gennemføre (lånefinansierede) energiinvesteringer i de offentlige bygninger for i alt ca. 459 mio. kr. Der ansøges om ELENA-støtte på i alt 21,9 mio. kr. til teknisk bistand til at forberede investeringerne.


Nogle af de konkrete fordele ved at gå sammen i et fælles ELENA-projekt er:

·        Teknisk bistand fra eksterne eksperter (til en bedre pris) og nyansat personale hos regionen til udvikling af investeringsprogrammer i kommuner og region

·        Videndeling mellem kommuner

·        Kompetenceudvikling af medarbejdere

·        Besparelser via fælles undersøgelser og udbud samt en beskæftigelsesmæssig effekt.


De investeringer, som støtten gives til at forberede, kan være investeringer i renovering af bygninger for at opnå markant faldende energiforbrug (både varme og elektricitet) via varmeisolering, effektiv aircondition og ventilation samt effektiv belysning. Det kan ligeledes være integration af vedvarende energikilder i det byggede miljø - f.eks. solceller, solfangere og biomasse.

  

Økonomiske konsekvenser for Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune har allerede med budget 2013 besluttet at lånefinansiere op til 120 mio. kr. i energiinvesteringer over de næste 4 år (udmøntning af disse behandles også på Plan- og Klimaudvalgsmødet 8. maj.) Med den vedlagte samarbejdsaftalemed regionen bekræftes det, at Fredensborg Kommunes forventede investering under ELENA-projektets 3-årige projektperiode er på mindst 55,2 mio. kr. Denne investering er således en del af de i budget 2013 afsatte lånefinansierede energiinvesteringer.


Fredensborg Kommune skal bidrage med en egenfinansiering på 292.317 kr. fordelt over 3 år. Egenfinansieringen finansieres via klima- og energipuljen, som blev afsat i budget 2011-14 til at understøtte CO2-reducerende aktiviteter. Beløbet vurderes at modsvare de nævnte konkrete fordele ved deltagelse i projektet, fx teknisk bistand til nedsat pris, videndeling og kompetenceudvikling.


Ved at modtage teknisk bistand fra ELENA-programmet accepterer projektets partnere, at støtten skal tilbagebetales i det omfang, at der ikke opnås en faktor 21 mellem investering og støttebeløb for projektet som helhed. 


Det betyder, at Fredensborg Kommune via samarbejdsaftalen accepterer ansvaret for at gennemføre energiinvesteringer på de nævnte 55,2 mio. kr. Eventuelle budgetoverskridelser skal finansieres af ansøgeren (dvs. regionen), og det er derfor nødvendigt at indgå en forpligtende aftale om samarbejde. Såfremt en kommune ikke investerer det aftalte beløb, og der ikke er andre kommuner, som investerer mere end oprindeligt aftalt, hæfter kommunen for de manglende investeringer. 

  

Organisering af ELENA-projektet

Region Hovedstaden står som ansøger og ledende partner, og indgår en samarbejdsaftale med hver af parterne, som fastlægger parternes forpligtigelser.


Der nedsættes en administrativ styringskomite med direktører fra samtlige partnere, som mødes en gang årligt, samt en administrativ styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra regionen (formand) og 4-5 kommuner. Regionen etablerer en Støttefunktion, finansieret af ELENA-midler og partnernes medfinansiering, til at varetage den daglige ledelse af projektet.


Tidsplan

-   Politisk godkendelse hos samtlige partnere: april/maj 2013

-   Afsendelse af endelig ansøgning til EU-kommisionen: primo juni 2013

-   Under forudsætning af at ELENA-ansøgningen bliver godkendt af EU-Kommissionen, og at kontrakten bliver underskrevet i juli/august 2013, vil projektperioden være 1. september 2013 til 31. august 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.


Kommunikation

Partnernes resultater skal kommunikeres så bredt som muligt. På Region Hovedstadens hjemmeside vil projektet blive præsenteret og resultater fremvist. Herudover beskrives i ansøgningen at resultaterne vil blive formidlet via pressemeddelelser og artikler i faglige medier samt via partneres danske og internationale netværk.

Elektroniske bilag


Indstilling

1.      At resume af ELENA-ansøgningen godkendes som grundlag for færdiggørelsen af en ELENA-ansøgning.

2.      At Region Hovedstaden bemyndiges til at færdiggøre ELENA ansøgningen og fremsende den til Den Europæiske Investeringsbank på vegne af regionen og de deltagende kommuner.

3.      At skabelon til Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommune godkendes.

4.      At kommunes investering og egenfinansiering i ELENA-projektet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og Klimaudvalgets beslutning vedtaget.

Nr.70 - Godkendelse af projekt Materielgården, Møllevej.

Sagsnr.: 13/14144

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102015 – Materielgården, Møllevej.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060102015 – Materielgården , Møllevej er afsluttet ved udgangen af 2012.Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

5.200.039

0

5.200.039

Afholdte udgifter

5.200.039

0

5.200.039

Mer-/Mindre forbrug

0

0

0


Som det fremgår af regnskabet er anlægsbevillingen brugt.


Projektet havde til formål at opgradere bade- og toiletforhold, varmeanlæg samt frokoststuen på Materielgården, til et tidssvarende niveau.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og Klimaudvalgets beslutning vedtaget.

Nr.71 - Godkendelse af projekt Legepladser, Skoler og SFO.

Sagsnr.: 13/14148

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102020 – Legepladser, Skoler og SFO.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt  nr. XA-0060102020 – Legepladser, Skoler og SFO er afsluttet ved udgangen af 2012.
Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

3.000.684

0

3.000.684

Afholdte udgifter

2.998.684

0

2.998.684

Mindreforbrug

-2.000

0

-2.000Som det fremgår af regnskabet er der realiseret et netto mindreforbrug på  i alt 2.000 kr. Beløbet overføres til kassen. 


Projektet havde til formål at renovere legepladser på Baunebjerg Skolen, Humlebæk Skole, Nivå Centralskole, Fredensborg Skole og Gl. Asminderød Skole.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og Klimaudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.72 - Godkendelse af projekt Bygningsvedligeholdelse - Skoler.

Sagsnr.: 13/14151

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102021 – Bygningsvedligeholdelse - Skoler.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060102021 – Bygningsvedligeholdelse – Skoler er afsluttet ved udgangen af 2012Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

7.021.995

0

7.021.995

Afholdte udgifter

7.020.995

0

7.020.995

Mindre forbrug

-1.000

0

-1.000


Som det fremgår af regnskabet er der realiseret et mindreforbrug på i alt kr. 1.000. Overskuddet lægges i kassen.


Projektet havde til formål at renovere og optimere de tekniske anlæg, samt udskifte vinduer og gulve på Fredensborg Skole, Endrup Skole, Humlebæk Skole og Langebjerg Skole.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.


Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A). 


Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og Klimaudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.73 - Godkendelse af projekt Indførsel af madordning i daginstitutionerne

Sagsnr.: 13/14140

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102027 – Indførelse af madordning i daginstitutionerne.


Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060102027 – Indførelse af madordning i daginstitutioner er afsluttet ved udgangen af 2012Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

9.510.773

0

9.510.773

Afholdte udgifter

9.510.773

0

9.510.773

Mer-/ Mindre forbrug

0

0

0


Som det fremgår af regnskabet er bevillingen brugt.


Projektet havde til formål at etablere produktionskøkkener i de daginstitutioner der ønskede det, i forbindelse med Byrådets beslutning om indførsel af madordning.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og Klimaudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.74 - Godkendelse af projekt Strukturdebat på institutionsområdet.

Sagsnr.: 13/14153

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102028 – Strukturdebat på institutionsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060102028 – Strukturdebat på institutionsområdet er afsluttet ved udgangen af 2012Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

2.999.457

0

2.999.457

Afholdte udgifter

2.514.265

0

2.514.265

Merforbrug til projekt nr. XA-0060102032- bygningsvedligeholdelse - Jellerød Børnegård.


7.258

0

7.258

Mindre forbrug

-477.934

0

-477.934


Som det fremgår af regnskabet har der været et mindre forbrug på kr. 485.192. Ligeledes har der været et merforbrug på projekt nr. XA-0060102032- bygningsvedligeholdelse - Jellerød Børnegård på kr. 7.258,-, som dækkes at dette projekt.


Det samlede overskud lægges i kassen.


Projektet havde til formål at optimere udnyttelsen af en række institutioner ved flytning og sammenlægninger.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og Klimaudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.75 - Godkendelse af projekt Bygningsvedl. - Jellerød Børnegård.

Sagsnr.: 13/14155

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102032 – Bygningsvedligeholdelse – Jellerød Børnegård.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060102032  - Bygningsvedligeholdelse - Jellerød Børnegård er afsluttet ved udgangen af 2012Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

2.380.319

0

2.380.319

Afholdte udgifter

2.387.577

0

2.387.577

Merforbrug

7.258

0

7.258


Som det fremgår af regnskabet har der været et merforbrug på kr. 7.258.


Projektet havde til formål at gennemføre en gennemgående renovering af institutionen. Herunder nye vinduer, yderdøre, gulve, tage, og el-installationer.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Merforbruget på kr. 7.258,- dækkes af projekt XA-0060102028-Strukturdebat på institutionsområdet.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.


Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og Klimaudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.76 - Godkendelse af projekt Klimatilpasning i Kokkedal - Forprojekt.

Sagsnr.: 13/14143

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060103029 – Klimatilpasning i Kokkedal – Forprojekt.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060103029 – Klimatilpasning i Kokkedal – Forprojekt er afsluttet ved udgangen af 2012.


         


Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

2.100.323

-1.050.000

1.050.323

Afholdte udgifter

1.600.436

-799.345

801.091

Mindreforbrug

-499.887

250.655

-249.232


Projektet er gennemført i samarbejde med Real Dania Fonden som har afholdt 50 % af omkostningerne. Mindreforbruget i projektet tages op i forbindelse med budgetrevisionen 30.04.2013.


Projektet havde til formål at få udarbejdet en foranalyse som dannede grundlag for den endelige ansøgning om tilskud til Realdania og Lokale og Anlægsfonden til Klimaprojektet. Forprojektet dannede ud over ansøgningen grundlag for arkitektkonkurrencen.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og klimaudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.77 - Orientering

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Der blev orienteret om standsningsretten - jf. Styrelseslovens §23.

Nr.78 - Sag behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr 79:  Personalesag

Indstilling

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.