Nr.76 - Godkendelse af projekt Klimatilpasning i Kokkedal - Forprojekt.

Sagsnr.: 13/14143

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060103029 – Klimatilpasning i Kokkedal – Forprojekt.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060103029 – Klimatilpasning i Kokkedal – Forprojekt er afsluttet ved udgangen af 2012.


         


Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

2.100.323

-1.050.000

1.050.323

Afholdte udgifter

1.600.436

-799.345

801.091

Mindreforbrug

-499.887

250.655

-249.232


Projektet er gennemført i samarbejde med Real Dania Fonden som har afholdt 50 % af omkostningerne. Mindreforbruget i projektet tages op i forbindelse med budgetrevisionen 30.04.2013.


Projektet havde til formål at få udarbejdet en foranalyse som dannede grundlag for den endelige ansøgning om tilskud til Realdania og Lokale og Anlægsfonden til Klimaprojektet. Forprojektet dannede ud over ansøgningen grundlag for arkitektkonkurrencen.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og klimaudvalgets indstilling vedtaget.