Nr.75 - Godkendelse af projekt Bygningsvedl. - Jellerød Børnegård.

Sagsnr.: 13/14155

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102032 – Bygningsvedligeholdelse – Jellerød Børnegård.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060102032  - Bygningsvedligeholdelse - Jellerød Børnegård er afsluttet ved udgangen af 2012Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

2.380.319

0

2.380.319

Afholdte udgifter

2.387.577

0

2.387.577

Merforbrug

7.258

0

7.258


Som det fremgår af regnskabet har der været et merforbrug på kr. 7.258.


Projektet havde til formål at gennemføre en gennemgående renovering af institutionen. Herunder nye vinduer, yderdøre, gulve, tage, og el-installationer.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Merforbruget på kr. 7.258,- dækkes af projekt XA-0060102028-Strukturdebat på institutionsområdet.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.


Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og Klimaudvalgets indstilling vedtaget.