Nr.67 - Økonomisk masterplan 2013 - Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 13/6626

 

Beslutningstema

Godkendelse af økonomisk masterplan 2013 for politikområde 14 Handicap og socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicap og Socialpsykiatri omhandler indsatser til borgere med særlige behov, herunder: Botilbud, dagtilbud, støtte i eget hjem, hjemløse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), brugerstyret personlig assistance (BPA), misbrugsbehandling samt aktivitetsbestemt medfinansiering til ambulant og stationær indlæggelse på psykiatrisk hospital.


Den økonomiske masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske rammer på den indsatsstyrede del af politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri.


Effekt at tidligere økonomiske masterplaner

Der har været en betydelig økonomisk effekt af de hidtidige indsatser på området. I 2010 havde Fredensborg Kommune en netto driftsudgift pr. 18-64 årige på kr. 8.438. Denne faldt til kr. 7.438 i 2011. I 2010 havde Fredensborg Kommune et udgiftsniveau, der lå 31 % højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden. I 2011 faldt dette til at være 16 % højere. For 2012, hvor revisiteringerne blev fuldt gennemført, forventes dette at have tilnærmet sig gennemsnittet yderligere. Antallet af modtagere i 2010 var 22,1 pr. 1000 18-64 årige. I 2011 udgjorde det 24,9. Der er således sket et betydeligt fald i gennemsnitsudgifterne, men også i samme periode sket en stigning med ca. 12% i antallet af brugere.


Økonomisk masterplan 2013 – handicap og socialpsykiatri

Masterplanen (bilag 2) indeholder for det første en beskrivelse af de indsatser der allerede er i gang, og for det andet indstilling til hvilke nye indsatser der skal igangsættes, for at budgettet på området kan overholdes i 2013. Der er både tale om indsatser der er rene effektiviseringer af området, og indsatser der påvirker serviceniveauet og derfor beror på politisk beslutning før igangsættelse.


Det samlede budget 2013 er 221,659 mio. kr. på den indsatsstyrede del af politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri. Som den fremgår af den økonomiske redegørelse i bilag 1, forventes der uden nye indsatser, en budgetoverskridelse på 6,7 til 8,7 mio. kr. i 2013. Der er således behov for at igangsætte nye indsatser, for at budgettet kan forventes at holde i 2013.


De allerede igangværende indsatser er indregnet i dette, og de forbedrer resultatet med 7-9 mio. kr. Uden de igangværende indsatser, ville den forventede budgetoverskridelse således være større.


Forslagene til nye indsatser i den økonomiske masterplan 2013 forventes at have en økonomisk effekt på 6,0 til 8,6 mio. kr. Gennemføres indsatserne som indstillet i sagen, vil det forventede regnskab for 2013 være mellem et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på 3,2 mio. kr.


Som bilag til masterplanen er vedlagt en økonomisk redegørelse, der gennemgår regnskab 2012, udviklingen i antallet af borgere, udviklingen i enhedspriser samt forudsætningerne for budget 2013.


Den økonomiske prognose for området er behæftet med usikkerhed, dels ift. den præcise effekt af de nye og igangværende indsatser, dels i kraft af, at ganske få enkeltsager kan forrykke billedet væsentligt. Årsagen til usikkerheden i den økonomiske effekt af indsatserne er herud over, at kvalitetsstandarderne beror på individuelle skøn og at kvalitetsstandarderne gennemgående vil nærme sig det borgerne har krav på efter lovgivningen. Det må derfor forventes at det sociale nævn vil have særlig opmærksomhed på afgørelser i disse sager.


Som led i masterplanen vil der bliver medtaget en ansøgning om tillægsbevilling vedrørende området for hjemløse på 2,3 mio. kr. i 2013 i budgetrevisionen 30/4 og for overslagsårene på 1,8 mio. kr. i budgetvurderingen til Byrådets budgetseminar i maj.


Området er især udfordret af et stigende antal brugere på hjemløseområdet og handicappede med personlige hjælpere i eget hjem. Men også misbrugsområdet er udfordret, trods et mærkbart fald i gennemsnitsomkostninger pr. behandling. Kommunens mulighed for at styre udgifterne på området for Handicap og Socialpsykiatri ligger i:

·         At visitere, og løbende revisitere, til det tilbud der på billigste måde leverer det borgeren har behov for og dermed krav på efter lovgivningen, på det givne tidspunkt.

·         At yde en forebyggende og om muligt rehabiliterende indsats, der hjælper borgeren til at fungere bedst muligt i eget liv, med mindst muligt behov for hjælp.

Visitationen beror i høj grad på politisk besluttede kvalitetsstandarder. Der fremlægges derfor særskilte sager på dagsordenen vedrørende Godkendelse af  to nye kvalitetsstandarder vedrørende Brugerstyret Personlig Assistance (BPA), støtte i eget hjem  (LSS § 85) samt godkendelse af revideret udgave af kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Masterplanen skal derfor ses i sammenhæng med disse kvalitetsstandarder.Budget 2014 og frem

Det indstilles at afvente effekterne af de indsatser, der igangsættes med den økonomiske masterplan for 2013, før der foretages yderligere dispositioner ift. den bevillingsmæssige håndtering af årene 2014-17, ud over området for hjemløse. Her skal det også tages i betragtning, at to af indsatserne i masterplanen først vil have effekt i 2014 eller senere. Det drejer sig om:

·         Ændret værestedsstruktur, med en mulig effekt på budgettet på 1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

·         Tværkommunalt samarbejde om det specialiserede socialområde, med en forventet effekt i 2015 og frem på 2-3 mio. kr.


Disse indsatser vil medvirke til at skabe balance i budgettet i overslagsårene. Da budgettet hænger meget tæt sammen med hvordan udviklingen vil være i antallet af brugere, er det vanskeligt at skønne nærmere, hvor stort udgiftspresset af den årsag vil være på længere sigt. Det er administrationens vurdering, at der vil være behov for at begge ovenstående indsatser gennemføres.


Masterplanens konsekvenser i konkrete borgersager er beskrevet i cases som bilag til sag om ændrede kvalitetsstandarder.Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomisk masterplan 2013 for Handicap og Socialpsykiatri godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 15-04-2013

Sagen forelægges på ny med beskrivelse af konsekvenser af Masterplanens forslag.


Fraværende: Christian de Jonquieres (C). 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 06-05-2013

1. Den økonomiske masterplan godkendt, med undtagelse af følgende to indsatser:

a.       Botilbud – Arbejdet vedrørende revisitationer fortsættes samt revisitation og flytning af borgere som bor i kommunens egne botilbud, og hvor behovet har ændret sig. Økonomisk effekt 3-4 mio kr. årligt fra 2013 og frem.

b.      Ændring af værestedsstruktur – Politisk stillingtagen omkring den fremtidige udvikling af værestedsstruktur. Økonomisk effekt 1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

2. Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på finansiering af de indsatser der ikke gennemføres, dvs. 3,5 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014 og frem.

For dette stemte Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A), Charlotte Sander (A), Christian de Jonquieres (C), Lars Søndergaard (V), Thomas Elgaard (V)

Imod stemte Kristian Hegaard (B), idet Radikale Venstre ikke kan tilslutte sig besparelserne på støtte i eget hjem og BPA.

Kommentarer fra DH-medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.

Fraværende: Susan Daoud (F) og Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Sagen udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. maj 2013 inden den ordinære byrådsmåde.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-05-2013

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio kr. samlet set på sag 117 og 118. For så vidt angår 2014 overgår sagen til budgetforhandlingerne. De 3,5 mio. kr. finansieres af driftsreserven.


Social - og Sundhedsudvalget anmodes om at tilpasse serviceniveauet i 2013 herefter.

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget (byrådssagerne 66 og 67)