Nr.63 - Fredensborg Frikommune - Ansøgning om samarbejds- og kopiforsøg

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ansøgning om samarbejds- og kopiforsøg.


I denne forsøgsansøgning indsendes kopiforsøg, som andre frikommuner har fået godkendt, samt de samarbejdsforsøg som er udviklet i samarbejde med fagministerier og de øvrige frikommuner.


Forsøgsansøgningen behandles forud for byrådsmødet den 27. maj i de relevante fagudvalg. Fagudvalgene forelægges sagen til orientering, og drøfter de forsøgsbeskrivelser, som ligger inden for eget fagområde.


Forsøgsansøgningen sendes i høring i de relevante område MED-udvalg og Handicaprådet, Seniorrådet samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i løbet af maj.


Sagsfremstilling og økonomi

Den 6. april 2011 blev Fredensborg Kommune udpeget som en af i alt ni frikommuner i årene 2012-2015. Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at løfte og styre den kommunale opgaveløsning på.


Der har været mulighed for at indsende frikommuneforsøg i fire runder:


1.      juli 2011

1.      november 2011

1.      maj 2012

1.      november 2012


Derudover indsendte Fredensborg Kommune ansøgning om kopiforsøg i februar måned. 


Status på forsøg
Status på Fredensborg Kommunes forsøg er følgende:


74 ansøgte forsøg

42 forsøg imødekommet

14 forsøg afventer afgørelse

18 forsøg afvistSamarbejds- og kopiforsøg

Fra sommer til november 2012 har frikommunerne og ressortministerierne samarbejdet i arbejdsgrupper om at udvikle samarbejdsforsøg indenfor seks udvalgte temaer. Samarbejdet har resulteret i 39 forsøgsforslag, hvoraf regeringen har valgt at imødekomme 24. Frikommunerne skal nu beslutte, hvilke af de 24 forsøgsforslag, man hver især ønsker at gennemføre. Der er ikke, trods navnet, lagt op til at samarbejde med de andre frikommuner om forsøgene.


I samme omgang meldte Økonomi- og Indenrigsministeriet også tilbage på hvilke forsøg fra 4. ansøgningsrunde, der imødekommes.

Hjemler til 4. rundes forsøg samt samarbejdsforsøgene forventes tilvejebragt ved en ændring af lov om frikommuner med ikrafttræden 1. juli 2013. Loven er i øjeblikket under behandling i folketinget.


Frikommunesekretariatet har på baggrund heraf udarbejdet et inspirationskatalog over såvel samarbejdsforsøgene som de frikommuneforsøg fra 4. runde, som de andre frikommuner har fået godkendt, og som vi derfor kan vælge at kopiere. Inspirationskataloget er udarbejdet marts 2013, og der tages derfor forbehold for eventuelle ændringer i forsøgenes status.


Administrationen i centrene har herefter vurderet de enkelte forsøg. I bilagte vurderingsskema fremgår administrationens vurdering af de enkelte forsøgs relevans for Fredensborg Kommune.


Administrationen indstiller således følgende forsøg til behandling i de relevante fagudvalg forud for godkendelse i Byrådet (samarbejdsforsøg er markeret med s, kopiforsøg med k):


Økonomiudvalg


·          Fritagelse fra udarbejdelse af ligestillingsredegørelse k    

·         Fritagelse fra udarbejdelse af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde k

·         Fremrykning af obligatorisk digital selvbetjening s

·         Bedre samarbejde i tværkommunale Callcentre s

·         Ingen kontanter i Borgerservice  sBørne- og skoleudvalget


·         Karakterer i alle fag fra 6. klasse k

·         Friere rammer for en folkeskole med internationalt fokus: Undervisning på andre sprog end dansk s


Arbejdsmarkedsudvalget:


·         Dispensation i forhold til forholdstallet mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger k

·         Seniorjob i private virksomheder s


Miljø- og Teknikudvalget:


·         Forenkling af regler om brugerbetaling for miljøgodkendelse og miljøtilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug k


Plan- og klimaudvalget:


·         Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring   k


Social- og sundhedsudvalget:


·         Bedre udnyttelse af botilbud og plejeboliger   k

·         Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken brystprotese der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af brystproteser k

·         Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af paryk k


 Fritids- og Erhvervsudvalget:


·         Lokaletilskud til foreninger k


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Retsgrundlag

Lov om Frikommuner og Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner.Kompetence

Byrådet 


Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunes hjemmeside. Status på igangværende og afsluttede frikommuneforsøg kan findes i frikommunevedtægten på kommunens hjemmeside.


Der udarbejdes i løbet af efteråret 2013 en pjece over Byrådets arbejde, hvor også flere af frikommuneforsøgene vil blive beskrevet.Elektroniske bilag

Indstilling

1.      At ansøgningen godkendes og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.  Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 30-04-2013

Børne- og Skoleudvalget besluttede efter afstemning, at udvalget - for så vidt angår de forsøg, der ligger inden for udvalgets fagområde - ikke kunne anbefale administrationens indstilling.


Med udgangspunkt i bilaget noterede udvalget sig, at forsøget med karakterer i alle fag gælder fra 7. klasse, og udvalget stemte som følger:

For stemte 4: Hossein Armandi (Borgernes Stemme), Claus Birkelyng (L), Tinne Borch Jacobsen (V) og Pernille Solvig Graux (V).

Imod stemte 4: Lars Simonsen (B), Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A) og Hanne Berg (F).

Fraværende: Charlotte Sander (A).

Der var herefter ikke flertal for at anbefale en godkendelse af ansøgningen.


For så vidt angår forsøg med friere rammer for en folkeskole med internationalt fokus: undervisning på andre sprog end dansk, stemte udvalget som følger:

For stemte: 0

Imod stemte 8:  Hossein Armandi (Borgernes Stemme), Claus Birkelyng (L), liste V, Lars Simonsen (B), Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A) og Hanne Berg (F). 

Fraværende: Charlotte Sander (A)                  

Der var herefter ikke flertal for at anbefale en godkendelse af ansøgningen.

Udvalget bemærkede, at der er rigelig udfordring med at lære fagene på dansk, og at der skal fokus på det enkelte fags indhold. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 02-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling, herunder også kopiforsøget om uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring, idet dette forsøg hører under Miljø- og Teknikudvalgets fagområde.

Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Carsten Wulff (V)

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) deltog i sagens behandling, jf. styrelseslovens §31a.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 06-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 

Fraværende: Susan Daoud (F) og Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V) og Thomas Elgaard (V)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2013

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende: Thomas Bak (V)

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Plan- og Klimaudvalget har noteret sig, at Miljø- og Teknikudvalget har anbefalet kopiforsøget om uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring, idet dette forsøg hører under Miljø- og Teknikudvalgets fagområde.


Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 13-05-2013

Fritids- og Erhvervsudvalget anbefaler kopiforsøget om lokaletilskud til foreninger til godkendelse.Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstilling. Dermed anbefaler Økonomiudvalget, at forslaget vedrørende karaktergivning og undervisning på fremmedsprog ikke fremsendes.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.