Nr.61 - Orientering om ændret forældrebetaling

Sagsnr.: 12/37803

 

Beslutningstema

Orientering om ændring i forældrebetalingen 2013.


Sagsfremstilling og økonomi

Der blev i februar indgået ny overenskomst for lønstigninger i det offentlige (KTO-forliget). De aftalte lønstigninger var 0,9 pct. lavere end den KL vurdering, der lå til grund for det oprindelige budget 2013. De lavere lønstigningstakter betyder isoleret set mindre lønudgifter i kommunen på ca. 10 mio. kr. De lavere udgifter vil imidlertid indgå i midtvejsreguleringen fra staten og vil således ikke netto udgøre nogen gevinst for kommunen. De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen behandles med budgetrevisionen 30/4 i juni måned.


KL har præciseret over for kommunerne, at de lavere udgifter, jf. dagtilbudsloven, skal udmøntes i en takstnedsættelse allerede i indeværende år. For vuggestuer og til dels børnehaver er der tale om en mærkbar takstnedsættelse, mens det for fritidsklubber og fritidshjem er relativt små beløb, jf. tabellen nedenfor. Dagtilbudsloven betyder imidlertid som nævnt, at taksterne skal reguleres. 


En ændring af forældrebetalingen i løbet af året skal (også selv om der er tale om en nedsættelse) varsles 3 måneder inden denne effektueres. Administrationen vil gerne informere om den foranstående ændring inden 1. juni, for dermed at kunne foretage ændringer i forældrebetalingen fra og med 1. september.


Ændringerne i grundlaget for forældrebetalingen vil blive endeligt behandlet på budgetrevisionen 30.4.2013, som behandles i Økonomiudvalg og Byråd i juni måned. Denne sag er således alene til orientering, således at varslingen af forældrene om takstnedsættelsen kan blive sat i værk. Varslingen vil tage forbehold for byrådets godkendelse.Dag-, klub-
og fritidstilbud

Bruttodrifts-
udgift

Tilskud
pr. md.

Egen-
betaling

Ændring

BemærkningerDagpleje

10.452

7.839

2.613

-22

0-2 årige

Integrerede institutioner uden mad

12.352

9.264

3.088

-84

0-2 årige

Børnehaver og integrerede
institutioner - uden mad

6.088

4.564

1.522

-40

3-5 årige

Fritidshjem

2.990

2.093

897

-12

Bh.kl. - 3. kl.

Fritidsklub

1.720

1.376

344

-4

4.-6. Klasse

Skovlyset uden mad

5.916

4.437

1.479

0

3-5 årige


 

 

Bevilling

Den bevillingsmæssige accept af ændringerne forelægges til godkendelse ved budgetrevisionen 30.4.2013, som Byrådet behandler den 24. juni. Samlet har de lavere lønstigningstakster, reducerede lønbudgetter og nedsat forældrebetaling ikke økonomiske konsekvenser for kommunen eller for de enkelte institutioner under dagtilbudsloven, da udgifter og indtægter falder med de samme beløb.


Retsgrundlag

§ 85 i "Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge".

Kompetence

Byråd.

Kommunikation

Forældrene vil blive orienteret om ændringen i taksterne.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Orienteringen taget til efterretning.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Orienteringen taget til efterretning.