Nr.9 - Jacobsmindevej 25 - Principper for udstykning

Sagsnr.: 12/50250

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om ansøgning om udstykning og nedrivning. Udvalget skal tage principelt stilling til, om der kan arbejdes videre med sagen.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Administrationen fik i oktober 2012 en henvendelse med henblik på at få afklaret udstykningsmuligheder for ejendommen Jacobsmindevej 25, matr. nr. 1f , Sletten.


Louisiana Fonden har som ejer besluttet at afhænde ejendommen til ejer af Jacobsmindevej 16. Den fremtidige anvendelse af ejendommen tænkes til boligformål. Administrationen har fået oplyst, at museet ikke har interesse i at bevare, drive nogen form for aktivitet eller udstilling fra ejendommen.


Planforhold

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 for Sletten m.v. fra 1950 samt tilhørende tillæg 2 fra 1964. På hver ejendom må kun opføres én beboelsesbygning til højest 2 familier, og byplanvedtægten indeholder bestemmelse om en udnyttelsesgrad som ikke må overstige 0,2.


Der er ikke fastlagt mindstegrundstørrelser i byplanvedtægten, men der er tinglyst en deklaration fra 1917 som indeholder en bestemmelse om at ingen grund må udstykkes i mindre parceller end 900 m2 uden samtykke fra vejudvalget.


Kommuneplan 2009 indeholder retningslinjer for byfortætning inden for de stationsnære områder. Jacobsmindevej 25 er beliggende i 1200 meter –zonen fra Humlebæk station, hvor byfortætning er muligt ud fra et bæredygtighedsprincip.


Kort om arealer, eksisterende bygning og bevaringsmæssige forhold

Arealer

Grunden blev udmatrikuleret i 1917, som en af de første grunde på vejen. Det matrikulære areal for Jacobsmindevej 25, matr. nr. 1 f, udgør 2740 m2 og for matr. nr. 43 f udgør 483 m2. Det samlede areal udgør 3223 m2.


En gennemgang af ejendommene på Jacobsmindevej viser, at der inden for de senere år er foretaget flere udstykninger i området.


Eksisterende bygning

I 1920/21 blev der opført et sommerhus på grunden. Der er siden sket om- og tilbygninger. I 1956/57 skete den største forandring ved, at husets areal blev fordoblet med en tilbygning tegnet af Jørgen Bo, der sammen med Vilhelm Wohlert tegnede Louisiana museet.


I forbindelse med sagen har administrationen foretaget en besigtigelse af ejendommen. Ude som inde har bygningen elementer fra Louisiana Museet. Det er primært træelementer som døre og vægbeklædninger. Bygningen bærer præg af, at være sammensat af flere tilbygninger. Der er forholdsvis mange mellemgange og små rum, som umiddelbart gør det vanskeligt at indrette til nutidig brug for flere familier.


Det er oplyst, at boligen har stået tom og ubenyttet i ca. 1½ år. Den rådgivende arkitekt for ejer af Jacobsmindevej 16 har beskrevet, at det ikke er realistisk at bevare den eksisterende bygning, da den er gammel og dårligt vedligeholdt. Bygningen er fra en tid, hvor energimæssige overvejelser ikke var prioriteret som i dag.


Der er ikke foretaget en uvildig undersøgelse af bygningens stand, arkitektonisk- og kulturhistoriskværdi.


Bevaringsmæssige forhold

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneatlas i Fredensborg-Humlebæk Kommune blev der i 1999 foretaget en SAVE-registrering, og bygningen på Jacobsmindevej 25 har en samlet SAVE-værdi på 4. Den kulturhistoriske værdi er 2, begrundet i den føromtalte tilbygning tegnet af arkitekt Jørgen Bo /Wohlert.


Da bygningen er kendt bevaringsværdigt er den omfattet af Bygnings-fredningslovens § 18, hvoraf det fremgår at nedrivning ikke må ske før ansøgningen har været offentliggjort og at den efterfølgende eventuelle tilladelse ligeledes skal offentliggøres.


Det er administrationens umiddelbare vurdering, at tilbygningen fra 1956/57 ude som inde er den mest interessante i forhold til bevaring.


Kort om udstykningsforslag

De udstykningsforslag som administrationen og ejer af Jacobsmindevej 16 samt arkitektrådgiver har talt om omfatter følgende:


1.      Traditionel udstykning, hvor den eksisterende bygning nedrives og grunden opdeles i tre matrikler.


2.      En udstykning, hvor den eksisterende bygning nedrives og grunden opdeles i en traditionel villaparcel samt en storparcel, hvorpå der kan opføres en parkbebyggelse med fire boliger. Dette forslag kan efter administrations vurdering muligvis udløse lokalplanpligt afhængig af den videre bearbejdning.


3.     Bevaring af Jørgen Bos tilbygning og udstykning i fire villaparceller.

   

Administrationens bemærkninger og det videre forløb

På baggrund af besigtigelsen på ejendommen foretaget den 10. december 2012 anbefaler administrationen, at der skal udarbejdes en uvildig rapport af den eksisterende bygnings stand, arkitektonisk- og kulturhistorisk værdi.  Heri skal også indgå samspillet mellem de forskellige tilbygninger som den eksisterende bygning består af. Først herefter vil der være grundlag for at kunne tage stilling til udstyknings- og dermed også nedrivningsprincipper for ejendommen.
Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, byplanvedtægt nr. 3 for Sletten.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Sag om udstykningsforhold vurderes til ikke at have virkninger på andre områder.

Kompetence

Plan- og Klimaudvalget

Kommunikation

Brev til ejer af Jacobsmindevej 16 om udvalgets beslutning.

Indstilling

1.      At køber anmodes om af få udarbejdet en uvildig rapport om eksisterende bygnings stand, arkitektonisk- og kulturhistorisk værdi som grundlag for udvalgets stillingtagen til nedrivning og udstykningsprincipper for ejendommen.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 09-01-2013

Administrationens indstilling blev sat til afstemning: For stemte 3: Carsten Nielsen (A), Ergin Øzer (A) og Lars Simonsen (B) Imod stemte 4: V og C.  Indstillingen bortfaldt dermed.

V og C stillede forslag om at udvalget meddeler køber, at udvalget er sindet at give tilladelse til nedrivning og udstykning i op til 3 parcellerog at det er op til køber, om tilbygningen skal bevares. For stemte 4: V og C. I mod stemte 3: Carsten Nielsen (A), Ergin Øzer (A) og Lars Simonsen (B). 

A begærede sagen i Byrådet. 

Fraværende: Hans Nissen (A) og Ole Bergmann (F).

Beslutning i Byrådet den 28-01-2013

Sagen sendes til fornyet behandling i Plan- og Klimaudvalget.