Nr.6 - Takstbilag 2013 - I/S Gunderød Vandværk

Sagsnr.: 12/37543

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om takster (anlægs- og driftsbidrag) pr. 1. januar 2013 for I/S Gunderød Vandværk kan godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

Det private I/S Gunderød Vandværk, beliggende Gunderødvej 28, 2970 Hørsholm, har med brev af 8. december 2012 sendt forslag til takstbilag pr. 1. januar 2013 til Byrådets godkendelse.

Af brevet fremgår, at bestyrelsen har vedtaget:

  1. at forhøje den faste afgift fra kr. 400/år til kr. 500/år
  2. at indføre målerleje på kr. 150/år
  3. der til kommer en ny midlertidig statsafgift på kr. 0,83 pr. m³ til dækning af de statslige og kommunale udgifter i forbindelse med grundvandskortlægningen
  4. at nye forbrugere, udover tilslutningsafgift, skal betale samtlige omkostninger ved tilslutningen til vandværket 

Ændringerne skyldes primært øgede driftsomkostninger og dermed driftsunderskud de seneste 2 år. (Året 2012 vil også skabe underskud).


Samtlige vandmålere skiftes i 2013 jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol.

Ud over takster for 2013 er der vedlagt vandværkets budget for 2013 samt vandværkets årsrapport for 2011 til Byrådets orientering.


Til sammenligning kan det oplyses, at:

  • m³-prisen for vand fra I/S Gunderød Vandværk er kr. 7,50 kr., m³-prisen for vand fra Fredensborg Forsyning A/S kr. 14,45.
  • der kræves en fast afgift pr. enhed pr. år på kr. 500 hos Gunderød Vandværk, hvilket der ikke kræves for kommunal vandforsyning.
  • der kræves kr. 188 i årlig målerleje hos Gunderød Vandværk, denne leje udgør min. kr. 250 i den kommunale vandforsyning 
  • tilslutningsafgiften til Gunderød Vandværks forsyning koster kr. 18.375, dog kr. 107.000 i delområde *"Karlebo-Vest"
  • tilslutningsafgiften til Fredensborg Forsyning er kr. 23.409 pr. boligenhed

Alle priser er inkl. moms.


Vær opmærksom på, at dette er en sammenligning mellem et mindre privat vandværk og et forsyningsselskab med to større vandværker og et deraf følgende større ledningsnet.


For øvrige sammenligninger, se bilagene.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven (LBK nr 635 af 17/06/2010), § 53.

Kompetence

Miljø- og Teknikudvalget indstiller til godkendelse.

Byrådet godkender.

Kommunikation

Udfaldet af byrådets behandling af sagen meddeles I/S Gunderød Vandværk.

Indstilling

  1. At takstbilag pr. 01. januar 2013 for I/S Gunderød Vandværk godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 17-01-2013

Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Carsten Wulff (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2013

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2013

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling vedtaget.