Nr.24 - Identitet og moderne byliv i det centrale Fredensborg

Sagsnr.: 12/52815

 

Beslutningstema

Plan- og Klimaudvalget skal orienteres om oplæg til projekt for en bymidtekonkurrence med støtte fra Realdania samt tage stilling til budgetmæssige justeringer i 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Udviklingen i Fredensborg de seneste år og dens betydning for by-identiteten, har igennem det seneste års tid været debatteret i lokalområdet såvel som i byrådet, herunder Plan- og Klimaudvalget. I sensommeren 2012 ledte et lokalt initieret borgermøde til stiftelsen af Fredensborg Borgerforening. Dette skete parallelt med at Fredensborg Byråd afsatte budgetmidler i 2013 og 2014 til at arbejde med sammenhængen i bymidten ud fra en vision om:

  • At bymidten bruges – at de oplevelsesrige rammer gøres aktive – både i og udenfor butikkernes åbningstid.

Visionen knytter sig op på at det centrale Fredensborg rummer en række udviklingspotentialer, som understøtter Byrådets mål i Planstrategi 2011-14, herunder kommunens indsats på sundhedsområdet:


·         At forbindelserne på tværs af bymidten og til de attraktive destinationer understøttes

·         At flere byrum gøres til aktive mødesteder

·         At flere byrum understøtter det grønne præg og indbyder til ophold


Administrationen har i løbet af efteråret 2012 indledt en dialog med Realdania i lyset af de erfaringer fonden har med projekter i byer i andre dele af landet, fx i Aabenraa og Bording. Efter aftale med Økonomiudvalget blev der i december 2012 sendt en ansøgning til Realdania som på denne baggrund d. 17. dec. 2012 har bevilget støtte til et forprojekt og en bymidtekonkurrence i Fredensborg. Ansøgning der er vedlagt denne sag som bilag 1.


Formål med projektet

Helt centralt for projektet vil det være at søge at skabe synergi mellem Fredensborg By’s identitet som hjemsted for hoffet og det attraktive miljø omkring Fredensborg Slot – og udviklingen af Fredensborg By ned omkring bymidten. Synergien vil potentielt kunne revitalisere bylivet ved at skabe byrum og forløb ud fra en samlet identitet, og derfra skabe rammerne om et attraktivt moderne byliv solidt forankret i byens historie.


Delformål

·         At styrke byens unikke identitet gennem en dialogproces med lokale aktører

·         At give de lokale aktører medejerskab for byens udvikling

·         At understøtte borgerdrevne initiativer

·         At fastsætte principper for fremtidige investeringer

·         At skabe overblik over handlemuligheder


·         At punkterne ovenfor indarbejdes i strategisk helhedsplan samt handlekatalog.


Projektaktiviteter

Projektet igangsættes ved at udarbejde et rådgiverudbud med henblik på at indhente ekstern bistand i forhold til foranalyser, inddragelsesprocesser, udarbejdelse af konkurrenceprogram og afvikling af en to-faset konkurrence. Formålet med konkurrencen er at tilvejebringe en strategisk helhedsplan og et handlekatalog med principper for fremtidige investeringer.


Parallelt hermed kontaktes evt. mulige samarbejdspartnere både på nationalt, regionalt og lokalt plan. Denne proces er vigtig i forhold til at opfylde projektformålet om at give de lokale aktører medejerskab for byens udvikling. Lokale aktører skal her forstås som alle aktører der har en betydning for byens debat og udvikling.


Den foranalyse der skal igangsættes vil blive konkretiseret nærmere i dialog med en rådgiver. Eksempler emner for delanalyser kan være: Detailhandel, byidentitet, hverdagsliv, turisme mv. Det er i denne fase vigtigt også at gennemføre en inddragelses og dialogproces med lokale aktører for at i talesætte byens unikke identitet og på sigt at understøtte borgerdrevne initiativer.


Foranalysen giver grundlaget for udarbejdelsen af et konkurrenceprogram hvor konkurrenceopgavens fokus skærpes og underbygges.


Parallelt med udarbejdelse af foranalyse og konkurrenceprogrammet prækvalificeres 5 teams til deltagelse i en tofaset konkurrence gennem et EU-udbud. Derefter udskrives konkurrencen og de 5 teams kommer med deres bud på en strategisk helhedsplan og eksempler på et handlekatalog. 1-2 teams går videre til 2. fase som er udbud efter forhandling.


Dialogprocessen med de lokale aktører kører parallelt med konkurrencens fremdrift.


Efter konkurrencen videre bearbejdes vinderprojektet frem mod en strategisk helhedsplan og et handlekatalog.


Forventet resultat af projektet

·         At der er gennemført en dialogproces med borgerne og de lokale aktører.

·         At der er gennemført en 2-faset konkurrence med 3 indbudte teams.

·         At der er udpeget et vinderteam som efterbearbejder konkurrencens resultat til en strategisk helhedsplan for bymidtens udvikling i et længere perspektiv samt et handlekatalog for konkrete tiltag i et kortere perspektiv.

·         At der er bred enighed om konkurrencens resultat politisk og blandt borgere og lokale aktører.


Økonomi

Projektet ligger i forlængelse af Plan- og Klimaudvalgets drøftelser i 2011-12 om sammenhængen i bymidten. Administrationen anbefaler derfor at den del af den kommunale finansiering som ikke består af administrationens arbejde (kommunale timer i skemaet nedenfor), findes ved at fremrykke en del af bevillingen for 2014 (se skema under bevilling).


Projekt budget total


2.662.500 kr.

Finansiering ved Realdania


1.356.250 kr.

Finansiering ved Fredensborg Kommune


1.356.250 kr.

1. Kommunale timer

156.250 kr.


2. Yderligere kommunal finansiering

1.200.000 kr.Bevilling

Budgetforlig 2013-2016


Drift/


Tekst

Beløb (mio. kr.)

Anlæg

2013

2014

2015

2016

2013-16
      ("-" = besparelse / "+" = merudgift)Løft til infrastruktur og grønne områder


A

28

Bymidten i Fredensborg

0,200

2,800

0,000

0,000

3,000


Ændres til:


Drift/


Tekst

Beløb (mio. kr.)

Anlæg

2013

2014

2015

2016

2013-16
      ("-" = besparelse / "+" = merudgift)Løft til infrastruktur og grønne områder


A

28

Bymidten i Fredensborg

1,200

1,800

0,000

0,000

3,000

Retsgrundlag

PlanlovenKompetence

ByrådetKommunikation

Digital formidling:

Der oprettes en projekthjemmeside hvor alt relevant materiale om projektet kan findes.

Øvrig digital formidling defineres nærmere i dialog med Fredensborg borgerforening undervejs i projektet, der kunne oprettes en Facebookgruppe eller anden brug af sociale medier.


Pressemeddelelser

2-3 pressemeddelelser i løbet af projektperioden.


Rapport

Forundersøgelser, dialogproces, konkurrenceprogram, dommerbetænkning mv. formidles via skriftlig rapport.


Indstilling

  1. At Plan- og Klimaudvalget tager orientering om projektet til efterretning.
  2. At Plan- og Klimaudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at dele af budgetmidler afsat i 2014 fremrykkes til 2013. (j.f. skema under bevilling)

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 30-01-2013

Udvalget tager indstillingens pkt. 1 til efterretning og anbefaler indstillingens pkt. 2. Udvalget lægger vægt på størst mulig inddragelse af borgere, foreninger og interessenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 25-02-2013

Plan- og Klimaudvalgets indstilling vedtaget.