Nr.23 - Lokalplan H105 - Boliger på Slettenhus - endelig behandling

Sagsnr.: 11/40505

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan H105, Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009, samt udbygningsaftalen der er udarbejdet i forbindelse med plandokumenterne skal vedtages endeligt. Herunder om den offentlige høring giver anledning til ændringer.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede 1. oktober 2012 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. H105 for boliger på Slettenhus samt forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009, samt godkende det udkast til udbygningsaftale der er udarbejdet i forbindelse med planforslagene.


Planforslagene giver mulighed for omdannelse af Slettenhus i Humlebæk fra erhverv til boligformål gennem ny- og ombygning.


Ændringer

Den offentlige høring er nu gennemført og administrationen har udarbejdet et kommenteret resumé af høringssvarene og borgermødet – se bilag. Efter høringen har bygherre desuden på opfordring fra administrationen fået foretaget supplerende opmålinger på ejendommen, samt bearbejdet fordelingen af kviste på nord- og sydfløjen. På baggrund af høringssvarene, borgermødet og de supplerende opmålinger og bearbejdninger indstiller administrationen, at der gennemføres følgende justeringer af plandokumenterne.


·         Opmålingen af nordfløjen indsættes som bilag i lokalplanen, så det fremgår tydeligt hvor høje nord- og sydfløjen må være. Kvistfordelingen på nord- og sydfløjen ændres til en mere harmonisk løsning. Et tegningsbilag vedrørende døre, vinduer og kviste forenkles og tydeliggøres.


·         Opmålingen af det bevaringsværdige solitærtræ og oplysning om at det er en Ahorn indsættes i lokalplanens bilag. Da træets drypzone har vist sig at være større og tættere på nybyggeriet end først antaget, åbnes der mulighed for at der kan ske terrænregulering i en lille del af drypzonen, hvis det er nødvendigt for at sikre handicapadgang til boligerne. Til gengæld sløjfes en stiforbindelse og der indsættes en vejledende tegning vedrørende placering af byggepladshegn, for at påvirkningen af drypzonen bliver mindst mulig. Desuden tilføjes, at der ikke må ske oplag i den resterende del af drypzonen.


·         Der indsættes krav om mindstestørrelser for de erstatningstræer som skal plantes hvis bevaringsværdige træer går ud eller er til fare for omgivelserne.


·         Der gives mulighed for at afskærme miljøstationen bedre, med fast hegn omgivet af hæk. Lokalplanen justeres desuden, så den ikke er til hinder for at miljøstation og cykelparkering alternativt kan placeres i eksisterende bygninger eller den nye sydfløj, og depotrum kan placeres andetsteds (i eksisterende bygninger eller den nye sydfløj) end i kælderen under bygning C.


·         Der indsættes forbud mod facadebelysning.


·         Grundejer- / ejerforeningens forpligtelser suppleres med kystsikring.


·         Teksten rettes, så det fremgår tydeligt, at der ikke skal oprettes et nyt bevaringsudvalg, men at det er det eksisterende Bevaringsudvalg for Sletten som fortsætter sin rolle i den nye lokalplan. En fejl i afgrænsningen af den eksisterende lokalplan H19 på et kort rettes. Strandbeskyttelseslinjen tilføjes på kort.


Udbygningsaftale

Ejerne af Slettenhus anmodede i forbindelse med lokalplanforslaget om en udbygningsaftale i overensstemmelse med planlovens regler herom. Udbygningsaftalen sikrer, at ejer/bygherre betaler for de nødvendige vejomlægninger mv., der måtte knytte sig til realisering af lokalplanforslaget. Udkast til udbygningsaftalen blev offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Byrådet skal nu godkende udbygningsaftalen i sin endelig form.


Miløvurdering

Byrådet besluttede samtidig med offentliggørelsen af planforslagene, at forslagene ikke var omfattet af krav om miljøvurdering. Denne beslutning er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er fortsat administrationens vurdering, at der ikke er krav om miljøvurdering, og klagesagen er ikke til hinder for at Byrådet vedtager plandokumenterne endeligt.


Bilag til sagen

Kommenteret resumé af høringssvarene er vedlagt. Der arbejdes fortsat med færdiggørelse af den endelige lokalplan H105, med de indstillede ændringer indføjet. Lokalplanen samt udbygningsaftalen forventes udsendt til udvalget den 28. januar 2012.


Fremgangsmåde i forhold til ændringer

Ændringer i en lokalplan ved den endelige vedtagelse kan, afhængig af ændringernes omfang, enten udføres uden videre, eller forudsætte høring af væsentligt berørte parter, eller forudsætte gennemførelse af ny offentlig høring.


I dette tilfælde er det administrationens vurdering, at der kan argumenteres for at de indstillede ændringer har et omfang som forudsætter høring af væsentligt berørte parter, men at den eneste part som kan siges at være væsentligt berørt er ejer/bygherre. Ejer/bygherre er derfor så vidt muligt løbende blevet orienteret om ændringerne og vil få tilsendt de endelige bilag til kommentering i takt med at de bliver færdiggjort.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.      At Byrådet vedtager Lokalplan nr. H105 samt Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 endeligt med de ændringer som fremgår af sagsfremstilling og bilag.


2.      At Byrådet godkender udbygningsaftalen endeligt. 


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 30-01-2013

SF stillede forslag om, at § 6, stk. 2 ændres til "Der kan opsættes solenergianlæg på nye bygninger, såfremt dette ikke bryder afgørende med æstetiske hensyn i lokalområdet".


Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 2: F og B.  I mod stemte 7: A, C og V. Forslaget blev dermed nedstemt.


Udvalget anbefaler dermed administrationens indstilling,

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling, idet Økonomiudvalget også anbefaler, at § 6, stk. 2 ændres til "der kan opsættes solenergianlæg på nye bygninger, såfremt dette ikke bryder med æstetiske hensyn i lokalområdet". 

Beslutning i Byrådet den 25-02-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.