Nr.21 - Ændring af Sundhedsloven pr. 1.1.2013 - konsekvenser på tandplejeområdet.

Sagsnr.: 13/1849

 

Beslutningstema

Folketinget har vedtaget en revision af sundhedsloven på tandplejeområdet medio december 2012 med virkning pr. 1. januar 2013. Byrådet har vedtaget serviceprofil for tandplejen 2013 og kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje 2013. De to dokumenter er på baggrund af lovrevisionen konsekvensrettet. Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har vedtaget en revision af Sundhedsloven pr. 1.1.2013.


Konsekvenser af lovændringen på tandplejeområdet:


Børn og unge 0 – 15 år 

Fritvalgsordningen for de 0-15 årige ophæves. Der er således pr. 1.1.2013 100 pct. egenbetaling for denne gruppe børn og unge, hvis de fortsat ønsker at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis. Tidligere var egenbetalingen 35 pct.


Pr. 31.12.2012 modtog fireogtres 0-15 årige det kommunale tandplejetilbud i privat praksis.


De pågældende børns forældre er informeret om lovændringen pr. brev. De pågældende børn tilknyttes og indkaldes frem over på de kommunale klinikker med mindre forældrene kontakter tandplejen med et ønske om at fortsætte i privat praksis med 100 pct. egenbetaling.


Tandplejen har ligeledes informeret de privat praktiserende tandlæger om lovændringen.


Børn, der er i gang med tandreguleringsbehandling i privat praksis, kan afslutte tandreguleringsforløbet med 35 pct. egenbetaling.


Den interkommunale udligningsordning ophæves pr. 1.1.2013 for de børn og unge, der tidligere har modtaget det kommunale tandplejetilbud i en anden kommunes tandpleje, og det er således ikke længere muligt for behandlerkommunen at modtage betaling fra bopælskommunen.


Undtaget herfor er særlige tilfælde, hvor det fagligt set må anses for hensigtsmæssigt, at der tilbydes tandpleje uden for bopælskommunen, eller hvor der er tale om børn eller unge, der har ophold på døgninstitution omfattet af § 67 i Lov om Social Service.


Pr. 31.12.2012 behandlede Fredensborg Tandpleje 49 børn og unge med bopæl i andre kommuner, mens 183 børn og unge med bopæl i Fredensborg Kommune modtog det kommunale tandplejetilbud i en anden kommune.


Tandplejen informerer både forældre til børn og unge, der ikke længere kan modtage tandplejetilbuddet i Fredensborg Tandpleje, og forældre til børn og unge, der vil blive tilknyttet Fredensborg Tandpleje, når aftalen om behandling i  andre kommuner ophører.


Tandplejen forventer en netto tilgang af patienter på 134.


Tandplejen har ved udarbejdelse af denne dagsorden medio januar ikke modtaget egentlige klager fra forældre på baggrund af lovrevisionen. Enkelte forældre har meddelt tandplejen, at de ønsker at deres børn fortsat går i privat praksis og derfor afholder udgiften selv.


Omsorgstandpleje 

Fritvalgsordningen for borgere tilmeldt omsorgstandplejen ophæves pr. 1.1.2013. Omsorgstandpleje tilbydes herefter udelukkende i den kommunale tandpleje. Ønsker borgerne at benytte privat praktiserende tandlæge, gælder de almindelige regler vedrørende voksentandpleje. Det vil sige, at borgerne på lige fod med andre voksne over 18 år selv afholder udgifterne til tandpleje med refusion fra sygesikringen.


På nuværende tidspunkt har ingen af de borgere, der er tilmeldt omsorgstandplejen, valgt at modtage tilbuddet hos privat praktiserende tandlæge.


Lovændringen medfører en opdatering af Serviceprofilen for Tandplejen (bilag 1) samt af Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje (bilag 2).Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Den opdaterede serviceprofil 2013 og kvalitetsstandard for omsorgstandpleje offentliggøres på www.fredensborg.dk

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 04-02-2013

Det anbefales at tage orienteringen til efterretning.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 25-02-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vedtaget.