Nr.18 - Placering af nyt fritidsklubtilbud i Egedalshallen i Kokkedal

Sagsnr.: 12/19120

 

Beslutningstema

På baggrund af en høring blandt brugere af Egedalshallen samt bestyrelser i Børnehusene Kokkedal og Kokkedal skole skal Børne- og Skoleudvalget træffe beslutning vedrørende ny placering af det kommende fritidsklubtilbud i Kokkedal.


Udvalget for Fritid og Erhverv samt udvalget for Kultur og Turisme skal på baggrund af høringsoplæg og svar give bemærkninger til sagen forud for Børne- og Skoleudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af en henvendelse fra områdebestyrelsen i Børnehusene Kokkedal har Børne- og Skoleudvalget besluttet at oprette et fritidsklubtilbud til børn i 3.- 6. klassetrin under Børnehusene Kokkedal. I et samarbejde mellem Center for Skoler og Dagtilbud og Center for Kultur, Idræt og Sundhed blev det i november foreslået udvalget at placere den kommende fritidsklub i Egedalshallen.


En placering af fritidsklubtilbuddet i Egedalshallen vil understøtte den sammenhængende udviklingsplan for Kokkedal Bysamfund, som både indeholder byfornyelse samt klimatilpasningsprojekter. Samtidig er placeringen af fritidsklubtilbuddet en oplagt mulighed for at udvide samarbejdet mellem idræts- og kulturforeninger samt skole og dagtilbud i området 


Placeringen af et fritidsklubtilbud i Egedalshallen vil medføre nogle ændringer for nogle få af hallens nuværende brugere, idet der vil være brug for at inddrage tre lokaler til fritidsklubben i Egedalshallen. De omtalte lokaler i Egedalshallen fungerer i dag som musiklokaler og it-lokale og benyttes af hhv. Musikskolen samt foreninger og aftenskoler.


Ud over de tre lokaler, der ønskes indrettet til fritidsklub vil Egedalshallens mange faciliteter kunne anvendes som før.


Det indgår i forslaget, at nuværende brugere herunder Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening, aftenskolen LOF og Musikskolen får stillet tilsvarende lokaler til rådighed.


For Musikskolen betyder forslaget, at Musikskolen fortsætter sin virksomhed i to nyindrettede musiklokaler på Kokkedal Skole. Akustikken i lokalerne optimeres og Musikskolen kan fuldt ud råde over lokalerne.


For foreninger og aftenskoler der har IT- undervisning, møde og lektiecafe aktiviteter i Egedalshallens nuværende IT-lokale betyder forslaget, at brugerne fremover får stillet tilsvarende IT- og mødelokale til rådighed på Kokkedal Skole. Lokalet får egen indgang og vil være tilgængeligt for brugerne uafhængigt af skolens åbningstid.


På Børne- og Skoleudvalgets møde den 29.november 2012 blev udvalget forelagt administrationens forslag og besluttede i den forbindelse at sende sagen vedrørende ny placering af det kommende fritidsklubtilbud i Børnehusene Kokkedal i høring. Høringsperioden er nu overstået, og i denne sag præsenteres udvalget for indholdet i de indkomne høringssvar.


Resultat af høringsproces

På baggrund af en drøftelse af de indkomne høringssvar samt bemærkninger fra udvalget for Fritid og Erhverv og udvalget for Kultur og Turisme skal Børne- og Skoleudvalget træffe beslutning om, hvorvidt fritidsklubben skal placeres i Egedalshallen. Endvidere skal udvalget træffe beslutning om og hvilke ændringer, der skal foretages i planen for lokaleplacering m.m. i forhold til evt. forslag og ønsker i de indkomne høringssvar.


De høringsberettigede, som har fået tilsendt et høringsbrev er primært

foreninger, aftenskole og musikskole som bruger faciliteterne i Egedalshallen i dag, samt Fredensborg Idrætsråd, Kulturelt Samråd, Aftenskoleforeningen og Organisation for Spejderne. Endvidere er høringsmateriale sendt til bestyrelser i Kokkedal Skole og Børnehusene Kokkedal.


Den samlede liste over høringsberettigede, som har fået tilsendt høringsmaterialet, samt det samlede høringsmateriale og den tidligere sag til Børne- og Skoleudvalget er vedlagt sagen som bilag.


Administrationen har modtaget i alt 7 høringssvar efter den formelle høringsperiode.


Der er modtaget høringssvar fra følgende:


FDF Karlebo ved Formand René Nørbjerg

LOF ved Skoleleder Hans Svendsen

Organisationen af spejdere ved medlem af fritidsforum Alice Kiander

Kokkedal Idræts Klub ved Formand Jette Hansen

Kokkedal Skoles bestyrelse ved Formand Torben Kaas

Områdebestyrelsen i Børnehusene Kokkedal ved formand Lars Schmidt

Musikskolens Bestyrelse ved Lise Kann


Høringsfristen er forlænget til d. 10. januar. De høringsberettigede parter, der ikke har afgivet høringssvar, er opfordret endnu en gang til at afgive høringssvar. Administrationen har ikke mulighed for at indarbejde resultatet af den forlængede høringsfrist i denne dagsorden. Der vil på mødet blive givet en orientering og eventuelt nye høringssvar vil blive omdelt og indgå i sagens behandling.


I det følgende opsummeres hovedtrækkene i høringssvarerne med kommentarer fra administrationen.Indhold i høringssvar


Kommentarer fra administrationen

FDF Karlebo

FDF Karlebo udtrykker, at spejderne er positivt indstillet overfor ideen om at placere fritidsklubtilbuddet i Egedalshallen og positivt stemt over ideen om et fritidsklubtilbud i Kokkedal i det hele taget. I høringssvaret foreslås det endvidere, at de planlagte faciliteter på Kokkedal Skole skal kunne benyttes af skolens elever, for at optimere ressourceudnyttelsen af faciliteterne.

FDF henviser desuden til et grundsalg i Kokkedal som grundlag for finansiering af etableringen af fritidsklub i Egedalshallen m.m.
Skolen kan efter aftale benytte lokalet ved særlige lejligheder.

Placeringen finansieres af kapacitetspuljen samt anlægspuljen for Skoler og Dagtilbud

LOF

LOF har indsendt et høringssvar, hvori der udtrykkes bekymring omkring forslaget. LOF’s grundlæggende bekymring er i hvor høj grad voksne ønsker videreuddannelse i samme

fysiske rammer, som er indrettet til børn og med ringe rengøringsstandard.


 LOF er endvidere bekymret for at støjniveauet for de voksne brugere vil være for højt.


LOF foreslår at de planlagte lokaler på Kokkedal Skole benyttes til fritidsklub

LOF ønsker såfremt forslaget gennemføres at der sikres egen indgang til LOFs brugere, at der er egnede toiletforhold og te køkken.


Det nye lokale indrettes til voksne brugere.


Rengøringsstandarden vil være uændret.

  

Aftenskolen vil typisk bruge lokalerne i et tidsrum hvor der ikke er elever på skolen.


Det nye musiklokal og IT- og mødelokale ligger ikke i tilstødning til hinanden. Derfor kan fritidsklubben ikke placeres der.


Brugerne vil få egen indgang udefra. Der er et rum som hænger sammen med det nye lokale. Forrummet kan indrettes med garderobe og der er mulighed for indretning af et tekøkken.

Musikskolen

Musikskolen er glad for, at der kommer en klub i området. Musikskolen udtrykker bekymring over at det nye Musiklokale placeres på første sal idet, det kan blive vanskeligt at sikre gode arbejdsforhold ved transport af instrumenter


Som redegjort for i høringsmaterialet vil en særlig vogn blive konstrueret til at transportere de tunge og følsomme instrumenter. Vognen konstrueres i samarbejde med medarbejderne.

Organisationen for spejdere

Spejdernes organisation mener at forslaget ser fornuftigt ud. De påpeger, at det vil være hensigtsmæssigt, om skolens elever kan få adgang til at bruge det nye it - og mødelokale med henblik på optimal ressourceudnyttelse


Skolen kan efter aftale benytte lokalet ved særlige lejligheder.


Kokkedal Idrætsklub

Kokkedal idrætsklub stiller sig undrende overfor forslaget om at flytte velfungerende aktiviteter i Egedalshallen. Samtidig stiller idrætsklubben spørgsmålstegn ved at der bruges penge på at indrette køkkenfaciliteter til en fritidsklub.


Idrætsklubben giver udtryk for en opfattelse af, at det ikke vil være velfungerende børn, der skal gå i fritidsklubben.


Idrætsklubben spørger til brug af klubben Kokpit
Fritidsklubben vil få leveret mad fra børnehusene Kokkedals fælleskøkken. Der er således ikke tale om øgede udgifter til etablering af køkkenfaciliteter.


Fritidsklubben er tiltænkt som et tilbud til alle børn i 3.-6.klassetrin i Kokkedal Skole efter forældres ønske


Kokpit er en ungdomsklub for 7.-9. klasser. Fritidsklubben er for børn i 3.- 6- klasse.

Bestyrelsen i Børnehusene Kokkedal

Bestyrelsen i Børnehusene Kokkedal mener, at placeringen af klubtilbuddet i Egedalshallen giver god mening i forhold til et tæt samarbejde med skole og fritidsaktiviteter.

Bestyrelsen ser at placeringen vil medføre et øget samarbejde mellem fritidsområdet og en øget interesse for mangfoldigheden i foreningslivets tilbud.


Bestyrelsen ser også en synergi i samarbejdet mellem fritidsklubben, musikskolen og biblioteket.
Administrationen er enig i bestyrelsens betragtninger om, at placeringen vil medføre et tættere samarbejde og flere muligheder for synergi mellem fritidsklubtilbuddet og foreningslivet

Bestyrelsen i Kokkedal Skole

Bestyrelsen i Kokkedal Skole er enige i forslaget og finder ideen oplagt med henblik på videreudvikling af samarbejdet med idræts- og kulturforeningerne.


Bestyrelsen påpeger blandt andet, at børn fra ressourcesvage hjem i højere grad vil få tilknytning til et aktivt fritidsliv, og det kan få børnene væk fra usunde subkulturer


Bestyrelsen påpeger vigtigheden af, at fritidsklubben kan rumme flere børneårgange på en gang og har en størrelse, der gør det muligt.


Administrationen vurderer, at der ligger et stort potentiale til videreudvikling af samarbejdet i placeringen af tilbuddet i Egedalshallen.
Administrationen vurderer på baggrund af de indkommende høringssvar, at placeringen af fritidsklubtilbuddet i Egedalshallen gennemføres med de planlagte hensyn til foreningslivets brugere og med øje for de ønsker omkring faciliteter og adgang til ressourcer, der italesættes i høringssvarerne.Kompetence

Pkt. 1: Udvalget for Fritid og Erhverv samt udvalget for Kultur og Turisme


Pkt. 2 og 3: Børne- og Skoleudvalget Indstilling

1.      At udvalget anbefaler over Børne- og Skoleudvalget at placere det kommende fritidsklubtilbud i Egedalshallen.


2.      At udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar beslutter at placere det kommende fritidsklubtilbud i Børnehusene Kokkedal i Egedalshallen.  


3.      At udvalget beslutter at imødekomme ønsker om garderobe og tekøkkenfaciliteter, egen indgang til IT- og mødelokalet samt konstruktionen af en transportvogn til musikinstrumenter.


Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 14-01-2013

Administrationens indstilling 1 anbefales med administrationens reviderede forslag, hvor der etableres en adskillelse mellem sektion F og resten af Kokkedal Skole samt indstalleres separat alarm og separat varmestyring. Sagen skal også til udtalelse i Kultur- og Turismeudvalget og skal vedtages i Børne- og Skoleudvalget.

Thomas Elgaard (V) og Hossein Armandi (Borgernes Stemme) tog forbehold.


Fraværende: Preben Goth (V)

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 16-01-2013

Udvalget anbefaler:


1.      Administrationens reviderede forslag, hvor der etableres en adskillelse mellem sektion F og resten af Kokkedal Skole samt installeres separat alarm og separat varmestyring.


2.      At den samlede lokaleplacering evalueres efter to år.
Fraværende: Preben Goth (V), Carsten Wulff (V)Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 29-01-2013

Administrationens indstilling vedtaget efter afstemning med administrationens reviderede forslag, hvorefter der etableres en adskillelse mellem sektion F og resten af Kokkedal Skole samt installeres separat alarm og separat varmestyring,  Den samlede lokaleplacering skal evalueres efter to år.

Det revideres forslag er sendt til udvalget den 25.1.2013, uddelt på mødet og vedhæftet som bilag til sagen.


For stemte 5: Charlotte Sander (A), Bo Hilsted (A), Lars Simonsen (B), Claus Birkelyng (L) og Hanne berg (F).

Imod stemte 1: Tinne Borch Jacobsen (V).


Fraværende: Pernille Solvig Graux (V), Hossein Armandi (Borgernes stemme), Ergin Özer (A).


Tinne Borch Jacobsen (V) begærede sagen i Byrådet.
Beslutning i Byrådet den 25-02-2013

Borgmesteren foreslog, at sagen sendes til fornyet drøftelse i Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Erhvervsudvalget med henblik på at få større klarhed om konsekvenserne ved klubbens placering i de foreslåede lokaler. Forslaget blev sendt til afstemning:


For stemte 18: A, L, O, V og Hossein Armandi (Borgernes Stemme)

Imod stemte 2: B

Undlod at stemme: 7: F og C


Sagens sendes dermed til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Erhvervsudvalget.