Nr.180 - Takster for vand og spildevand 2014

Sagsnr.: 13/40536

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Forsyning A/S´ takster for 2014 for vand og spildevand.

Takster indenfor affaldsområdet behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 overgik de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand, vand og affald til Fredensborg Forsyning A/S. Det er selskaberne, der beregner og udarbejder forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning, der efterfølgende godkendes af selskabernes bestyrelser.


De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Forsyningssekretariatet fastsætter for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. De af forsyningsselskabet fastsatte takster skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor forsyningsselskabet er beliggende.


Reelt set skal Byrådet alene forholde sig til, om taksterne overholder det prisloft, som forsyningssekretariatet har fastsat.


Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 24. oktober 2013 vedlagte takster for år 2014 for vandforsyning og spildevandsafledning.


Takst for levering af vand

Afgiften for levering af vand er i takstbladet sat til 11,56 kr. (ekskl. moms) per m3 forbrugt vand. Forsyningssekretariatet har på nuværende tidspunkt ikke kunnet melde et fastsat et prisloft for 2014 ud, hvorfor bestyrelsen for Fredensborg Vand A/S har fastsat prisen efter et udmeldt udkast til prisloft og regulerer prisen, når det endelige prisloft foreligger. Fredensborg Vand A/S forventer kun marginale ændringer i det endelige prisloft.

Udkastet til prisloft er 19,28 kr. (ekskl. moms) per m3 forbrugt vand. Udkastet til prisloft for levering af vand er således overholdt.

Taksten for vand er uændret i forhold til 2013.


Takst for spildevandsafledning

Afgiften for afledning af spildevand er i takstbladet sat til 36,00 kr. (ekskl. moms) per m3 forbrugt vand. Ligesom på vandområdet har Forsyningssekretariatet på nuværende tidspunkt ikke kunnet melde et prisloft for 2014 ud, hvorfor bestyrelsen for Fredensborg Spildevand A/S har fastsat prisen efter et udmeldt udkast til prisloft og regulerer prisen, når det endelige prisloft foreligger. Fredensborg Spildevand A/S forventer kun marginale ændringer i det endelige prisloft.

Udkastet til prisloft er 42,39 kr. (ekskl. moms) per m3 forbrugt vand. Udkastet til prisloft for afledning af spildevand er således overholdt.

Taksten for spildevandsafledning er uændret i forhold til 2013.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/06 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)

Lovbek. nr. 635 af 07/06 2010 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)

Lovbek. nr. 633 af 07/06 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsloven)


Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Fredensborg Forsyning A/S´ takster for 2014 for vandforsyning og spildevandsafledning godkendes under forudsætning af, at Forsyningssekretariatets endelige prisloft for hhv. vand og spildevand er overholdt.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2013

Anbefaler administrationens indstilling, dog således at der bør være samme gebyrstruktur og niveau for lejere og ejere.


Fraværende: Carsten Wulff (V). 


Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 16-12-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.