Nr.174 - Miljøklasser i erhvervsområdet ved Præstemosevej i Fredensborg

Sagsnr.: 13/38457

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til om kommuneplanens miljøklasse skal ændres for en del af erhvervsområdet ved Præstemosevej i Fredensborg by.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Pilvad A/S om ændring af miljøklassen for en del af ejendommen Præstemosevej 2 i Fredensborg by. Præstemosevej 2 er en del af kommuneplanens rammeområde FE 02 - Erhvervsområde ved Kongevejen, Præstemosevej - som er udlagt til miljøklasse 3 virksomheder. Pilvad A/S ønsker den vestlige del af ejendommen ændret fra miljøklasse 3 til miljøklasse 4, jf. kortbilag.


Virksomheder er i Håndbog for Miljø og Planlægning (1991) opdelt i 7 miljøklasser efter de enkelte virksomhedstypers miljøbelastning. Til hver klasse knytter der sig en anbefalet minimumsafstand til forureningsfølsom arealanvendelse, f.eks. boliger.


Baggrunden for ansøgningen er, at Pilvad A/S har købt ejendommen Præstemosevej 2 af Sika Danmark A/S med henblik på at etablere et maskinværksted i de eksisterende bygninger.


Pilvad A/S er en eksisterende virksomhed beliggende på Bakkegårdsvej 505 i Humlebæk samt i lejede lokaler, bl.a. i Kvistgård. Virksomheden ønsker med købet af Præstemosevej 2 at samle sine aktiviteter ét sted.


Administrationens bemærkninger

Administrationen og Pilvad A/S har på møde i oktober 2013 drøftet virksomhedens ønsker om etablering af maskinværksted på ejendommen Præstemosevej 2.


På baggrund af administrationens kendskab til virksomhedens eksisterende aktiviteter på Bakkegårdevej og de oplysninger som fremkom på mødet, har administrationen ud fra Håndbog for Miljø og Planlægning vurderet virksomhedens miljøklasse til 4.


Indretning af ønskede maskinværksted på Præstemosevej 2 forudsætter derfor en ændring af områdets nuværende miljøklasse 3 i kommuneplanen. Det skal bemærkes, at etablering af maskinværksted er i overensstemmelse med gældende lokalplan F03.


For at kunne opnå en tilstrækkelig afstand til boligområdet øst for Kongevejen foreslås området opdelt i 2 zoner således, at den østlige del af kommuneplanens rammeområde FE02 fastholdes til miljøklasse 3, mens den vestlige del fastlægges til miljøklasse 4, jf. bilag.


En opdeling af rammeområde FE02 i 2 zoner til henholdsvis miljøklasse 3 og 4 virksomheder som skitseret forudsætter tillæg til kommuneplanen, som skal offentliggøres i 8 uger, hvorefter det kan vedtages endeligt.  


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Retsgrundlag

Planloven 


Kompetence

Plan- og Klimaudvalget 


Kommunikation

Hvis udvalget beslutter at ændre miljøklassen til 4 for en del af erhvervsområdet ved Præstemosevej, vil tillæg til kommuneplanen blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. 

Indstilling

  1. At miljøklassen for erhvervsområdet ved Præstemosevej (kommuneplanens rammeområde FE 02) ændres til miljøklasse 4 for områdets vestlige del som vist på bilag. 

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 27-11-2013

Administrationens indstilling vedtaget. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 16-12-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.