Nr.170 - Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 13/29782

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende skoledag i Fredensborg kommunes skoler. Byrådet skal samtidig tage stilling til oplæg til fælles principper for skolevæsenet i Fredensborg Kommune i lyset af den kommende skolereform. Byrådet skal endvidere tage stilling til administrationens forslag til fælles hensigter med Fredensborg Kommunes udmøntning af den faglige og indholdsmæssige del af reformen indenfor følgende emner:


 • Understøttende undervisning
 • Kontaktpersonfunktionen
 • Nye rammer for holddeling
 • Inddragelse af fritidslivet, foreninger og erhvervsliv
 • Forpligtende samarbejde med musikskolen
 • Inklusion i en ny skoledag
 • Gennemsnitlig 45 min. bevægelse om dagen
 • Lektiecafe
 • Samarbejdet på tværs af faggrupperSagsfremstilling og økonomi

I denne sag præsenteres et samlet oplæg til overordnede principper og hensigter, der skal kendetegne Fredensborg Kommunens skolevæsen i fremtidens folkeskole. De overordnede hensigter og principper tegner den faglige og indholdsmæssige indgangsvinkel til udmøntning af den ny skolereform i kommunen.


En ny skoledag i en ny Folkeskole


Den kommende skolereform skal muliggøre, at alle elever lærer mere i folkeskolen. Flere undervisningstimer er ikke nok i sig selv. Eleverne skal møde en anden skoledag med varierede og nye læringsaktiviteter – og former, som motiverer eleverne, så de lærer mere.


Det skal understøttes i Fredensborg Kommune ved indretningen af en skoledag, der giver alle elever de bedst mulige forudsætninger for at udnytte deres fulde læringspotentiale og øge alle elevers muligheder for faglig og personlig progression, udvikling og trivsel i skolen.

  

For at sikre fælles retning og samtidig sætte vide rammer for den enkelte skole til at arbejde med de løsninger, der giver bedst mening for den enkelte skole, er der formuleret 5 overordnede principper, som illustrerer en fælles holdning til, hvad der skal kendetegne skoledagen i Fredensborg Kommunes skoler.


Samtidig er der sat ord på de hensigter, der ligger bag kommunens afsæt til det faglige og indholdsmæssigt arbejde med de helt centrale og i nogle tilfælde nye elementer, som skolereformen indeholder. Det drejer sig om:

 • Understøttende undervisning
 • Kontaktpersonfunktionen
 • Nye rammer for holddeling
 • Inddragelse af fritidslivet, foreninger og erhvervsliv
 • Forpligtende samarbejde med musikskolen
 • Inklusion i en ny skoledag
 • 45 min bevægelse om dagen i gennemsnit
 • Lektiecafe
 • Samarbejdet på tværs af faggrupper

Såvel principper som hensigter tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og ungepolitik, Inklusions og Læringsstrategien samt skoleudviklingsstrategien. 


De er formuleret på baggrund af drøftelser med lærere, pædagoger, forældre, medarbejderrepræsentanter, ledere, elever, fritidsforeninger og frivillige organisationer, som alle er blevet bedt om at bidrage med ideer til, hvordan skolerne kommer godt på vej mod en ny skoledag. I alt har over 150 interessenter taget del i drøftelserne og bidraget til at sætte ord på principper og hensigter med den ny skoledag i Fredensborg Kommune.


De overordnede principper og hensigter skal danne ramme for den skoleplan, skolernes skal udarbejde, hvor det beskrives, hvordan reformen skal implementeres i praksis på skolen. Principperne giver således en fælles retning, samtidig med, at hver skole kan udmønte reformen med det særkende og faglige fokus, den enkelte skole har.
Forslag til overordnede principper


Disse fælles principper skaber retning i en ny skoledag, og giver samtidig vide rammer for den enkelte skole til at arbejde med de løsninger, der passer lige netop der. Principperne tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og ungepolitik, Inklusions- og Læringsstrategierne samt skoleudviklingsstrategien. 


I en ny skoledag. • er læring centrum for alle aktiviteter
 • er naturen og det omgivende samfund en del af vores skoledag og læringsmiljø
 • skal alle elever opleve succeser gennem passende udfordringer og høje faglige forventninger
 • samarbejder lærere og pædagoger ligeværdigt om det fælles læringsmiljø
 • rettes blikket kontinuerligt mod fremtidens krav til kompetencer, der sætter eleverne i stand til at udforske og skabe et meningsfyldt liv

Forslag til Fredensborg Kommunes hensigter med en ny organisering af skoledagen


Organisering af Skoledagen

Skoledagen tilrettelægges med et skærpet fokus på at skabe læring hos den enkelte elev. Med udgangspunkt i at alle aktiviteter er læringsgivende og understøtter elevernes udvikling, tilrettelægges en dynamisk skoledag som både rummer det faglige, sociale og kulturelle liv omkring børnene. Målet er at skabe en sammenhængende meningsgivende dag og lade indholdet styre dagen.


Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning skal sikre, at alle elever får mulighed for at lære ud fra deres individuelle læringsstile og behov, og udvikler deres samarbejds- og praktiske kompetencer, idet der veksles mellem teori og praksis i aktiviteter.

Det er særdeles vigtigt, at bevare et inkluderende perspektiv i tilrettelæggelsen af den understøttende undervisning, da netop dette bidrag til reformen er et redskab til at tilbyde alternative læringsmiljøer med udgangspunkt i elevernes meget forskellige læringspotentialer.


Kontaktpersonfunktion

Alle elever i Fredensborg kommunens skoler får tilknyttet en kontaktperson for at skærpe fokus på den enkelte elevs læringsbehov og potentiale, faglige og personlige mål og opfølgning på disse. Målet er at understøtte målsætningen om, at alle elever i den danske folkeskole skal blive så dygtige som de kan. Kontaktpersoner skal gennem hele barnets skolegang sikre en rød tråd i forløbet for det enkelte barn.


Udnyttelse af nye rammer for holddeling

Holddeling skal skabe et på en gang roligt, men også dynamisk læringsmiljø for eleverne. Holddeling giver skolerne mulighed for at målrette undervisningen og give den enkelte elev mulighed for at fordybe sig i fag, de er særligt stærke i eller har brug for at bruge mere tid på. Det indebærer såvel et fagligt som et socialt sigte og giver lærere og pædagoger mulighed for at sammensætte forskellige læringsmiljøer.


Inddragelse af fritidslivet, foreninger og erhvervslivet

I Fredensborg Kommunes sammenhængende skoledag inddrages fritidsliv og erhvervsliv. Vores elever skal inspireres og motivers af ildsjæle og videnspersoner fra fritidsliv, kultur og fra erhvervslivet.

Den lokale skole skal i dialog med områdets virksomheder og "Skolen i Virkeligheden" kunne give eleven udfordringer og skabe læring, som fremmer et fagligt løft, socialt fællesskab og forståelse af omverden.


Musikskolen

Folkeskolen og musikskolen skal indgå i et forpligtende gensidigt samarbejde. Det er op til ledelsen på den enkelte skole at afgøre, hvordan samarbejdet konkret skal foregå. Hensigten er at udvikle mulighederne for at tillære sig musiske kompetencer i skolen og understøtte elever, som ønsker at fordybe sig yderligere i musikken.


Inklusion i en ny skoledag

Alle elever skal opleve succes. Alle elever skal være en del af og bidrage til et anerkendende fællesskab. Alle elever skal have en kontaktperson, og skolerne bruger AKT-teams til at sikre inklusion, når elever er særligt udfordret. Skolen har en handleplan for enkeltintegrerede elever.


Alle elever skal være en del af og bidrage til et anerkendende fællesskab.


Gennemsnitlig 45 minutters bevægelse om dagen

Bevægelse fremmer læring, koncentration og sundhed og skal have et kreativt og legende aspekt.  Bevægelse kan inkorporeres i undervisning og læringsforløb, hvor de fysiske aktiviteter understøtte det faglige indhold. Derudover kan bevægelse ske i pauser og ved at alle elever i det omfang det er muligt cykler eller går til og fra skole samt i forbindelse med alle ture, ekskursioner m.m. i nærområdet.


Skolens indretning skal understøtte et bevægelsesorienteret miljø, og der skal sikres muligheder for, at skolerne kan tage de omkringliggende faciliteter i brug.


Andre aktører, fritidslivet og foreninger inviteres til at bidrage til bevægelse og idræt i skolerne, F.eks. ved at varetage undervisning i forskellige idrætsgrene periodevis. 


Lektiecafe

Alle elever skal have mulighed for at få hjælp til lektier og træning i faglige færdigheder efter den almindelige undervisning. Lektiecafeen giver den enkelte elev mulighed for at få hjælp til forberedelse, træning og lektier. Lektiecafeen giver alle elever mulighed for at kunne møde forberedt til undervisningen og muliggør således et forbedret afsæt for elevens deltagelse og interesse for det faglige indhold ti undervisningen.


I de første år kan lektiecafe organiseres som et tilbud på skolen. Det skal laves som en fleksibel ordning, der ikke giver ekstra udgifter. Efter to år udgår begrebet lektiecafe og bliver til faglig fordybelse eller gruppesamarbejde.


Samarbejdet på tværs af faggrupper  

Målet med et udvidet samarbejde på tværs af faggrupper i en ny skoledag er at stille flere læringsmiljøer til rådighed for eleverne, hvor de forskellige syn på læring, som er repræsenteret hos forskelligt fagligt personale, skal bidrage til at skabe læringsmiljøer, der kan understøtte alle elevernes læring og trivsel.  

  

Ved at inddrage forskellige faggrupper i planlægning og gennemførelse af skoledagen, kan der skabes en mere dynamisk sammensat skoledag med en vekslevirkning mellem faglig fordybelse, spændende aktiviteter, eksperimenter og udefrakommende input.Retsgrundlag

Aftale om ´Fagligt løft af folkeskolen´.

Forslag til ´Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love"

Forslag til ´Lov om ændring af lov om folkeskolen´

Dagtilbudsloven
Kompetence

Byrådet 


Kommunikation

Sagens bilag, På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune, bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.


Indstilling

 1. At Byrådet godkender administrationens forslag til overordnede principper og hensigter for skoledagen.


Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 26-11-2013

Administrationens indstilling anbefales, idet de indkomne høringssvar indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen.


Fraværende: Hossein Armandi (D).

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Børne – og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 16-12-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.