Nr.66 - Vederlag

Sagsnr.: 13/43527

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vederlæggelse for varetagelse af kommunale hverv i Fredensborg Kommune fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgmesteren i Fredensborg Kommune ydes et vederlag svarende til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten - lønramme 39 (pt. 659.482 kr./år).


Vedr. vederlag til 1. viceborgmester:

Byrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at byrådets næstformand skal have et vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.


Vælges der flere næstformænd for byrådet, kan byrådets beslutning omfatte første og anden næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.


Vedr. fast vederlag til byrådsmedlemmerne:

Alle byrådsmedlemmer (bortset fra borgmesteren) modtager et fast vederlag. Vederlaget udgør pt. 66.388 kr./år.


De enkelte byrådsmedlemmer kan dog vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod at det faste vederlag reduceres med 20.000 kr. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen. Maksimumbeløbet pr. 1.1.2014 er således 2.000 kr./dag. Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For 2014 skal valget dog først foretages inden 1. februar.


Det kan oplyses, at ingen byrådsmedlemmer i valgperioden 2010-2013 har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.


Børnetillæg:

Til byrådsmedlemmer, der har ét eller flere børn under 10 år boende hjemme, ydes et særligt tillægsvederlag. Børnetillægget er p.t. 13.277 kr./år, uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år.Vederlag til udvalgsformænd, næstformænd, formænd for særlige udvalg og udvalgsvederlag

Da kommunens indbyggertal ligger lige under 40.000 indbyggere kan byrådet inden for en ramme på 275 % af borgmesterens vederlag, altså 1.813.575 kr., beslutte at yde udvalgsvederlag, vederlag til formænd og næstformænd for de stående udvalg, formand for børn- og ungeudvalget, og formænd og næstformænd for særlige § 17.4-udvalg. Ifølge den indgåede konstitueringsaftale er der besluttet følgende vedrørende fordelingen af de 1.813.575 kr. (a.-d.):


a. Vederlag til udvalgsformænd

Ifølge konstitueringsaftalen skal udvalgsformændene have følgende formandsvederlag:


Formanden for Plan- og Klimaudvalget                 160.000 kr.

Formanden for Social- og Seniorudvalget             160.000 kr.

Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget             160.000 kr.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget               160.000 kr.

Formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervs-

udvalget                                                                  160.000 kr.

Formanden for Kulturudvalget                               95.000 kr.

Formanden for Børn- og Ungeudvalget                   62.652 kr.b. Vederlag til næstformænd for de stående udvalg

Ifølge konstitueringsaftalen skal næstformændene i de stående udvalg (udover udvalgsvederlaget) have tillagt 10 % af formandsvederlaget. !0 % af udvalgsvederlaget er følgende:


Næstformanden for Plan- og Klimaudvalget  16.000 kr.

Næstformanden for Social- og Seniorudvalget       16.000 kr.

næstformanden for Fritids- og Idrætsudvalget       16.000 kr.

Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget         16.000 kr.

Næstformanden for Arbejdsmarkeds- og

Erhvervsudvalget                                             16.000 kr.

Næstformanden for Kulturudvalget                        9.500 kr.


c. Vederlag til formænd for § 17.4-udvalg

Ifølge konstitueringsaftalen skal formanden for § 17.4 udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed have et formandsvederlag på 20.000 kr., og formanden for § 17.4 udvalget for Byrum og Boligsocial indsats skal have et formandsvederlag på 20.000 kr.  


d. Vederlag til udvalgsmedlemmer

Ifølge konstitueringsaftalen anvendes den resterende del af puljen som vederlag til udvalgsmedlemmer. Med udgangspunkt i de i konstitueringsaftalen nedsatte udvalg vil der (inkl. det menige medlem i Børn- og Ungeudvalget) være i alt 53 menige udvalgsposter, hvilket giver et udvalgsvederlag på 13.700 kr./år./pr. udvalgspost.


Befordringsgodtgørelse

Byrådsmedlemmer får efter anmodning befordringsgodtgørelse i forbindelse med varetagelse af deres kommunale hverv, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk.10. Byrådsmedlemmer har krav på befordringsgodtgørelse, hvilket er begrundet med den mødepligt, der følger af det borgerlige ombud. Bestemmelsen antages først og fremmest at tage sigte på transport fra bopælen/arbejdspladsen til det sted, hvor det kommunale hverv udøves.


Ved transport med offentligt transportmiddel refunderes den faktiske udgift. Ved anvendelse af eget transportmiddel anvendes de af staten fastsatte satser for kilometergodtgørelse.


Der kan være særlige tilfælde, hvor et byrådsmedlem har et konkret behov for at benytte taxi. Såfremt behovet dokumenteres, eksempelvis af helbredsmæssige grunde, vil udgifter efterfølgende blive refunderet.


Telefon

Alle byrådsmedlemmer kan vælge mellem én af 2 muligheder: 1) telefongodtgørelse på 300 kr./måned, eller 2)smartphone med telefoni, datatransmission og SMS. Det kommunale abonnement dækker ikke udlandstelefoni.


IT-udstyr

Alle byrådsmedlemmer får en ny arbejdsstation stillet til rådighed med bærbar pc, printer, ADSL-forbindelse.  Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv

Byrådet kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, der uden at være medlem af byrådet, er udpeget af Byrådet til at varetage et kommunalt hverv i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser.


Det er op til Byrådet at beslutte, om man vil yde diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Byrådet kan således beslutte begge ydelser, kun den ene eller ingen af dem.


Bestemmelse om ydelse af diæter m.v. gælder som udgangspunkt kun i tilfælde, hvor der ikke i særlovgivningen finder bestemmelser om vederlæggelse.


I den tidligere byrådsperiode har der været ydet diæter til de af byrådet og de stående udvalg udpegede medlemmer til at varetage kommunale hverv i diverse råd, nævn og bestyrelser, forudsat at de pågældende ikke bliver vederlagt på anden vis.  

  


Vederlag til stedfortrædere i Byrådet

Byrådet har den 25. november 2013 besluttet at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til, at der indsættes en midlertidig bestemmelse (1. januar 2014 til 31. december 2017) i styrelsesvedtægtens § 23, hvorefter en stedfortræder for et byrådsmedlem får en diæt for at deltage i et byrådsmøde, når vedkommende indkaldes efter styrelseslovens § 15, stk.2.


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs §§ 16 og 16a, samt bekendtgørelse 1224 af 21.10.2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at der ydes 10 % af borgmestervederlagets størrelse til 1. viceborgmester
  2. at udvalgsformændene i de stående udvalg får 160.000 kr. i formandsvederlag, bortset fra formanden for Kulturudvalget der får 95.000 kr. i formandsvederlag
  3. at næstformændene i de stående udvalg (udover udvalgsvederlaget) får tillagt 10 % af formandsvederlaget
  4. at formanden for Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed får et formandsvederlag på 20.000 kr.
  5. at formanden for Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats får et formandsvederlag på 20.000 kr.
  6. at det almindelige udvalgsvederlag fastsættes til de ovennævnte 13.700 kr. pr. udvalgspost pr. år
  7. at der ydes diæter til ikke-byrådsmedlemmer, der udpeges af Byrådet eller de stående udvalg til at varetage et kommunalt hverv i diverse råd, nævn, udvalg og bestyrelser, forudsat at de pågældende ikke bliver vederlagt på anden vis
  8. at ordningerne vedrørende befordringsgodtgørelse, telefoni og IT-udstyr tages til efterretning

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet vedtog indstillingen.