Nr.60 - Vurderingsankenævn Nordsjælland

Sagsnr.: 13/43248

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Indstilling af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Vurderingsankenævn Nordsjælland. Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har fået tildelt 1 plads i Vurderingsankenævn Nordsjælland for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2018. 

 

Det er skatteministeren, der udnævner medlemmet og suppleanten.

 

Det er et krav, at den enkelte kandidat/suppleant er valgbar til kommunalbestyrelsen, men det er ikke et krav, at det skal være byrådsmedlemmer.

 

Ministeren kan under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet kandidat. Det kan f.eks. være, hvis en kandidat er ansat i SKAT, er i restance eller misligholder en indgået betalingsaftale, mangler af aflevere selvangivelse, eller kandidaten i forudgående periode er udtrådt af nævnet på grund af manglende fremmøde i en periode på mere end 6 måneder. Ministeren vil i sådanne tilfælde anmode kommunalbestyrelsen om at indstille en anden kandidat.

 

De personer, som indstilles, har som udgangspunkt pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.

 

Vederlaget for ankenævnsarbejdet vil fremgå af en ny bekendtgørelse til forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn, som er under udarbejdelse. Hidtil har vederlaget været på 39.503 kr. pr. år, og suppleanter har modtaget 550 kr. for hvert møde, de har deltaget i.

 

Medlem

Stedfortræder

V (Niels Olesen)

V (Niels Hannibalsen)

 

Retsgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, og bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse. Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.