Nr.47 - Lokale Beskæftigelsesråd - LBR

Sagsnr.: 13/43259

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 byrådsmedlem og 1 stedfortræder til det lokale beskæftigelsesråd (LBR). 


Sagsfremstilling og økonomi

Efter lov om beskæftigelsesindsats, ansvar og styring § 45 er borgmesteren født medlem af og formand for rådet. Er der imidlertid nedsat et stående udvalg, der varetager beskæftigelsesindsatsen, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.


Byrådet udpeger også repræsentanter til LBR efter indstillinger fra hhv. Dansk Arbejdsgiverforening, LO, FTF, AC, De Samvirkende Invalideorganisationer, Praktiserende Lægers Organisation, Integrationsrådet og fra lokale foreninger. Byrådet udpeger på samme måde en suppleant for hvert af rådets medlemmer.


Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode er fra 1. juni 2014 – 31. maj 2018.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

V (Thomas Elgaard – født medlem og formand)

A (Pia Bødker)

      

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ansvar og styring § 45, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010. 


Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.