Nr.14 - Børn- og Ungeudvalget - 2014 - 2017

Sagsnr.: 13/43890

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget.


Ud over de 2 valgte byrådsmedlemmer består udvalget af en byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.


Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge i medfør af § 74 i serviceloven (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.).


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem:                                               Stedfortræder:

A (Charlotte Sander)                               A (Carsten Nielsen)

V (Tinne Borch Jacobsen)                       V (Charlotte Bie)
Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 18-21

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.