Nr.55 - Ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af en ridehal, Lågegyde 145, Kokkedal

Sagsnr.: 12/44992

 

Beslutningstema

Plan- og Klimaudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til opførelse af en tilbygning til den eksisterende ridehal, således at der kan etableres en ridebane på 20 x 60 m.

Sagsfremstilling og økonomi

Agrovi Byggerådgivning har på vegne af ejer ansøgt om tilladelse til at opføre en tilbygning på 484 m² til den eksisterende ridehal, således at der kan etableres en indendørs ridebane med internationale mål på 20 x 60 m.

Hallen vil herefter få et areal på 1482 m² (70,6 x 21,3 m).


Ansøger oplyser, at der på ejendommen er stutteridrift med det formål at avle, eje og træne eliteheste. Ridefaciliteterne anvendes af en del landsholdsryttere og af det danske landsholds junior- og youngriders, der deltager i internationale stævner herunder VM og OL.


På ejendommen er der i alt 28 heste, heraf 8 hopper, 2 hingste og 8 ungheste i træning. Der avles 2-3 føl om året. Der er endvidere 10 pensionærheste i træning.


Ansøger oplyser, at en ridebane med internationale mål er nødvendig, idet heste og ryttere trænes på højt internationalt niveau.


Der søges endvidere om tilladelse til etablering af en hestestald med 5 bokse. Hesteboksene skal opføres som en tilbygning til ridehallens tilbygning.


Udvidelsen af ridehallen og opførelsen af stalden kræver landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1, idet der ikke er stutteridrift i planlovens forstand på ejendommen.


Ejendommen

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 8,2 ha.


Der er i 1997 giver landzonetilladelse til opførelse af ridehallen, der er indrettet med en ridebane på 20 x 40 m, samt en rytterstue med vindue ind til hallen. Hallen har et areal på 1056 m² (49,6 m x 21,3 m).


Siden hen er der givet tilladelse til de 2 stalde, der er sammenbygget med ridehallen. Der er herudover uden tilladelse opført 5 hestebokse på gavlen af ridehallen mod nord. Disse bokse ønskes genopført på vestsiden af den nye tilbygning, for at kunne overholde afstandsbestemmelserne i miljølovgivningen på 50 m til byzonen.


Ejendommen ligger i landzone afgrænset af parcelhusbebyggelse i byzone mod syd og øst. Mod nord og vest er der åbne marker. Ejendommens bebyggede areal mod vest er afgrænset af en markvej og ind- og udsyn til og fra ridehallen begrænses af nåletræsbeplantning mellem markvejen og bebyggelsen.


Planlovens landzonebestemmelser.

Hestehold kan opdeles i 3 hovedgrupper:


1.      Stutteridrift

2.      supplerende erhvervsaktiviteter

3.      rideheste/hobbyheste.


Vedrørende 1 

Driftsbygninger, herunder ridehal, ridebane og stalde, der er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugets drift kan opføres efter byggetilladelse uden forudgående landzonetilladelse, jf. planlovens § 36, stk. 2. I henhold til Naturklagenævnets praksis, beskrevet i ”Naturklagenævnet orienterer” fra 2006, betragtes stutteridrift (avl) som en landbrugsmæssig virksomhed, når der som udgangspunkt er 5-7 avlshopper, med avl af ca. 5-7 føl årligt. Det forudsætter dog altid en samlet konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på virksomhedens mere eller mindre professionelle/kommercielle karakter i modsætning til mere fritidspræget virksomhed. Efter Naturklagenævnets praksis behøver en ridehal til stutteridrift i almindelighed ikke at være større end ca. 800 m² nettoareal (20 x 40 m bane).


Vedrørende 2 

Byggeri i forbindelse med supplerende erhvervsaktiviteter af ikke-jordbrugsmæssig karakter kræver landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. I vejledningen til planloven betegnes fx rideskoler, træningscentre og hestepensioner som supplerende erhvervsaktiviteter og er ikke en del af den landbrugsmæssige drift.


Vedrørende 3 

 Byggeri til rideheste mv. kræver altid landzonetilladelse.


Praksis 

I landzonen i Fredensborg Kommune bebos en stor del af landejendommene af borgere, der holder heste, fortrinsvis rideheste. De er medvirkende til at få vedligeholdt landbebyggelsens udlænger, og dermed at sikre de bygningsmæssige kulturværdier i landzonen.


Dog er landzonen samtidigt under stærkt pres, idet mange fx ønsker en privat ridehal.


Det har siden 2006 været praksis, at der alene blev givet tilladelse til ridehaller med en indendørs ridebane på 20 x 40 m til stutterier, der kunne opfylde Naturklagenævnets definition på en landbrugsmæssig virksomhed. Det har dog været praksis, at give landzonetilladelse til udendørs ridebaner i forbindelse med supplerende erhvervsaktiviteter og til rideheste.

  

Planforhold

Den del af ejendommen, der anvendes til marker er omfattet af fredning af Usserød og Nivå ådale.


Den del af ejendommen, der ligger vest for ridehallen ligger i et område med væsentlige natur- og landskabsværdier, jf. Kommuneplan 2009.


Indenfor de udpegede beskyttelsesområder, må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri. Bygninger og anlæg skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsværdierne.


Det vestlige hjørne af tilbygningen vil ligge inden for beskyttelsesområdet.


Administrationens vurdering

Tilbygningen medfører ikke en markant visuel ændring af området, da bebyggelsen opføres i tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen og i nærheden af den omgivende bymæssige bebyggelse.


Ud fra lighedsbetragtninger og præcedens bør der ikke gives tilladelse til en tilbygning til ridehallen, således at der kan etableres en ridebane på 20 x 60 m, idet Plan og Klimaudvalget tidligere har meddelt afslag til andre ansøgere, endda selvom der var stutteridrift i landbrugsmæssig forstand på ejendommen.


Hvis ejerne ønsker det, kan den eksisterende hal ombygges, således at rytterstuen inddrages i ridehallen, således at ridebanearealet kan forøges med 2 fag, i stedet for de ønskede 5 fag, hvilket giver en ridebane på ca.  20 x 47 m.


Administrationen vil kunne anbefale en lovliggørelse af hesteboksene på ridehallens gavl.


Hvis Plan og Klimaudvalget er positive overfor tilbygningen til ridehallen og tilbygningen af hestebokse eller lovliggørelse af de eksisterende hestebokse, skal ansøgningen udsendes i naboorientering, jf. planlovens § 35, stk. 4 inden endelig stilling kan træffes.


En evt. landzonetilladelse til hesteboksene er afhængig af at der kan meddeles de nødvendige miljømæssige godkendelser, jf. husdyrlovens bestemmelser.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens § 35, stk. 1. 

Kommuneplan 2009.

Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1990 om fredning af Usserød og Nivå ådale i Karlebo Kommune, Frederiksborg Amt.

Kompetence

Plan- og Klimaudvalget.Kommunikation

Udvalgets afgørelse skal meddeles skriftligt til ansøger. 

Indstilling

1.      At der meddeles afslag til tilbygningen til ridehallen.


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 03-04-2013

Det blev sat til afstemning at udskyde sagens behandling med henblik på at tilvejebringe et bredere beslutningsgrundlag og gennemføre en generel drøftelse i udvalget. For stemte A, B, F og V. I mod stemte C.


C begærede sagen i Byrådet.Beslutning i Byrådet den 29-04-2013

Sagen blev efter afstemning i enighed sendt til fornyet behandling i Plan- og Klimaudvalget.