Nr.42 - Høringssvar til Region Hovedstadens Sundhedsplan

Sagsnr.: 13/7251

 

Beslutningstema

Region Hovedstaden har udsendt høringsudkast til sundhedsplan. Alle kommuner har mulighed for at afgive høringssvar. Høringsperioden løber frem til 27. marts  2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedsplanen er d. 2. sundhedsplan, som Region Hovedstaden udarbejder. Sundhedsplanen indeholder en overordnet beskrivelse af regionens samlede opgavevaretagelse på sundhedsområdet, herunder de væsentligste planer og strategier.


Planen giver samtidige en generel status på implementeringen af de væsentligste planer på sundhedsområdet og beskrivelse af de væsentligste fokusområder de kommende år.


Region Hovedstaden er landets største sundhedsvæsen. Det har ansvar for at levere sundhedsydelser til de 1,7 mio. borgere, som er bosiddende i regionen. Herudover har regionen også ansvar for at levere en række specialistydelser på hospitalerne til borgere fra andre regioner.


En række af de planer, politikker og strategier som indgår i denne plan med særlig relevans for kommunerne er bl.a.

·         Den regionale sundhedsprofil

·         Sundhedsaftale 2010-2014

·         Praksisplan for almen praksis

·         Hospitals – og psykiatriplan

·         Strategi for kronisk sygdom

·         Fødeplan

·         Kræftplan

·         Ældreplan


Aktørerne i Region Hovedstadens sundhedsvæsen er hospitalerne, praksissektoren og de 29 kommuner.


Region Hovedstaden driver 9 (somatiske) hospitaler og Region Hovedstadens Psykiatri med 10 voksenpsykiatriske centre, ét psykiatrisk center for børn og unge og en række distriktspsykiatriske og opsøgende tilbud.


Praksissektoren omfatter ca. 4.000 private praktiserende behandlere (praktiserende læger (herunder vagtlægen), speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter og tandlæger (herunder tandlægevagten).


Koordinering og samarbejde mellem kommunerne og regionen i forhold til de enkelte planer sker primært administrativt gennem konkrete aftaler i Sundhedsaftalen. Samordningsudvalgene ved de fire områdehospitaler har ansvar for at følge op og sikre, at aftalerne implementeres.


Sundhedsplanen består af ti kapitler, som på et overordnet niveau forholder sig til følgende temaer: Region hovedstaden – et sammenhængende sundhedsvæsen, Sundhedstilstanden i regionen, Partnerskab med patienten, Planer for praksisområdet, Hospitals – og psykiatriområdet, Tværsektorielt samarbejde, Kvalitet, Uddannelse, Forskning og innovation samt den fremtidige planlægning på sundhedsområdet.


Den fremtidige planlægning tager blandt andet udgangspunkt i elementer som

·         sammenhængende patientforløb og standardiserede forløbsbeskrivelser

·         samling på færre matrikler 

·         øget specialisering og samling af specialiserede funktioner i færre enheder

·         implementering af ændret akutstruktur (akutmodtagelser og akutklinikker)

·         etablering af nære og lokale sundhedstilbud

·         fokus på patienter med kræft, med psykisk sygdom og børns behov

·         kompetence hos personale og medarbejderudvikling

·         patientinddragelse

·         medicin

·         telemedicinsk samarbejde

·         nye samarbejdsmodeller mellem sektorerne

·         offentlig-private samarbejder om forskning og innovation samt implementering af forskningsresultater


I Område Nord vil implementering af hospitals – og psykiatriplan 2020 med åbning af det nye hospital i Hillerød blandt andet betyde, at Frederikssund Hospital på sigt også vil lukke i lighed med lukning af Helsingør Hospital.


Det er målet, at akutberedskabet skal være enstrenget og lægevagten skal integreres med akutmodtagelse og akutklinikker. Frem mod foråret 2014 bliver der gradvist indfaset såkaldt visiteret adgang til regionens akuttilbud via akuttelefonen 1813. Det betyder med andre ord, at borgere ikke længere selv kan henvende sig direkte i skadestuen uden forudgående aftale.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Der afgives høringssvar til Region Hovedstadens Sundhedsplan.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 04-03-2013

Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Suzan Daoud (F)


Bemærkninger fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.


Seniorrådets bemærkninger indgik i sagens behandling.

Beslutning i Byrådet den 02-04-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vedtaget.