Nr.36 - Forslag om ændring af tilhørsforhold for Nivå Skole Vest og fritidstilbuddet Kaspo

Sagsnr.: 12/42464

 

Beslutningstema

På baggrund af et ønske fra en stor andel af forældrene til børn på Nivå Skole Vest – den tidligere Karlebo Skole – stilles der forslag om en ændring af skoledistrikt og områdeinddeling, så Karlebo og landdistriktet omkring, der i dag hører til Nivå Skole/Børnehusene Nivå, kommer til at høre til Fredensborg Skole/Børnehusene Fredensborg.


Skolebestyrelser, forældrebestyrelser og faglige organisationer er blevet hørt om forslaget og der er kommet en række høringssvar, der er bilag i sagen.


Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om forslaget skal gennemføres.


Sagsfremstilling og økonomi

Såfremt forslaget besluttes, vil det betyde:

  • At skoleafdelingen Nivå Skole Vest – den tidligere Karlebo Skole – fra den 1. august 2013 vil være en afdeling i Fredensborg Skole
  • At Fredensborg Skoles skoledistrikt udvides med landområdet omkring Karlebo, som det kan ses af ovenstående kort. Alle kommende skolebørn i distriktet vil have Fredensborg Skole som distriktsskole
  • Eleverne, der afslutter 5. klasse på afdelingen i Karlebo, vil automatisk gå videre i Fredensborg Skoles udskolingsafdeling
  • Medarbejderne på Karleboafdelingen vil fra den 1. august høre ind under Fredensborg Skole, medmindre andet aftales med ledelserne på hhv. Nivå og Fredensborg Skole
  • Fritidshjemmet og fritidsklubben Kaspo vil fra den 1. august høre ind under Børnehusene Fredensborg. Medarbejderne i Kaspo Fritidshjem og Klub vil fra den 1. august 2013 høre ind under Børnehusene Fredensborg.


Høringssvar fra skolebestyrelserne


Nivå Skoles skolebestyrelse anbefaler den foreslåede distriktsændring.


Fredensborg Skoles skolebestyrelse bakker også forslaget op, men foreslår, at strukturen genovervejes, så sigtet er, at eleverne på nuværende Nivå Skole Vest (Karlebo Skole) gradvis integreres på/flyttes til Fredensborg Skole. Skolebestyrelsen argumenterer med, at der fortsat er et faldende børnetal, og at prisen pr. elev på Karlebo-afdelingen vil være meget høj med de små klasser. Desuden mener de, det samlede undervisningstilbud kan højnes på en samlet Fredensborg Skole.Høringssvar fra forældrebestyrelserne


Forældrebestyrelsen i Børnehusene Nivå mener samlet set, at børn, forældre og personale i landdistriktet ikke er tjent med en ændring af skoledistriktet.


Bestyrelsen er bekymret for klubbens fortsatte eksistens. Hvis klubbørnene, der kommer til at gå på Fredensborg Skole, naturligt fortsætter i klub i Fredensborg, vil der komme til at mangle børn i Kaspos klub.


Bestyrelsen gør opmærksom på, at Kaspo i øjeblikket har adgang til Børnehusene Nivås busser, hvilket bl.a. gør det muligt to gange om ugen at hente de børn, der går i skole på NGG og køre dem til klub i Karlebo, så de bevarer tilknytning til klublivet i Karlebo.


Personalegrupperne i Børnehusene Nivå har brugt meget energi på at få skabt et fælles tilhørsforhold, og bestyrelsen er bekymrede for at personalet skal omstilles til en ny ramme og et nyt fællesskab.


Bestyrelsen understreger desuden den tætte sammenhæng mellem skolen og foreningslivet i Karlebo, der er med til at skabe et tæt sammenhold i bysamfundet. Bestyrelsen læser sagsfremstillingen til Børne- og Skoleudvalgets sidste møde som, at det kan være en mulighed, at der ikke er skole i Karlebo. En lukning af skolen vil efter bestyrelsens vurdering true foreningslivet og sammenholdet i bysamfundet Karlebo.Høringssvar fra de faglige organisationer


BUPL Nordsjælland finder det problematisk at ændringen i organisationen ikke tager udgangspunkt i visioner og faglige målsætninger for området, og foreslår, at der gennemføres en analyse af, hvorfor et flertal vælger andre skoler efter 6. klasse, for at skabe grundlag for en fagligt funderet løsning.


Hvis forslaget gennemføres, understreger BUPL, at en succesfuld implementering sker ved at inddrage og lytte til medarbejdernes ønsker og behov. De anbefaler derfor, at der gives tid til at medarbejderne kan mødes med deres nye samarbejdspartnere og få mulighed for at drøfte værdigrundlag og praktiske ændringer.


Fredensborg Lærerkreds har ingen kommentarer til forslaget. 


Kommentar fra forældre


Nogle forældre har henvendt sig med en bekymring om, hvorvidt deres børn - der går på Karlebo afdeling, men bor i Nivå - vil få tilbudt buskørsel til Fredensborg Skole efter 5. klasse, så børnene har mulighed for at følge klassekammeraterne videre i 6. klasse.


Administrationens faktuelle kommentarer:

Såfremt forslaget vedtages, vil  nuværende elever på Karlebo afdeling, men med bopæl i Nivå, få buskort til Fredensborg efter 5. klasse efter de gældende regler om afstand til skolen. Det vil for elever i 6. klasse sige gratis buskort hvis afstanden fra hjem til skole er mere end 6. km. og for elever i 7. – 9. klasse, hvis afstanden overstiger 7.km.


Administrationens vurdering:

En ændring af distriktsgrænsen i Nivå Vest vil efter administrationens vurdering efterkomme et stort flertal af forældres ønske om fremover at være en del af Fredensborg Skole. Ligesom der er givet udtryk for, at mange elever vil fortsætte deres skolegang i den kommunale skole efter 5. klasse frem for at vælge privatskole. Endvidere bakkes forslaget op af begge skolebestyrelser.


Administrationen skal dog samtidig gøre opmærksom på , at en del elever fremover måske vil gå i fritidsklub i Fredensborg sammen med de nye kammerater, hvilket kan reducere bæredygtigheden i institutionen Kaspo.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At udvalget godkender forslaget om en ændring af skoledistriktet og områdeinddelingen på dagtilbudsområdet, således at elever på Nivå Skole Vest og i fritidstilbuddene i "Kaspo", der i dag hører til Nivå Skole og Børnehusene Nivå, fra 1. august 2013 kommer til at høre til Fredensborg Skole og Børnehusene Fredensborg.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 26-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Udvalget ønsker at præcisere, at der er transportmulighed for eleverne efter gældende regler i lighed med den nuværende ordning til/fra Nivå Skole. 


Udvalget vil derudover tilkendegive, at Karlebo Skole fortsat er en del af den samlede skolestruktur i Fredensborg Kommune.


Fraværende: Charlotte Sander (A).


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling, idet det præciseres, at KASPO er en del af det samlede fritidsudbud i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Byrådet den 02-04-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.