Nr.34 - Humlebæk Boligselskab - afd. Enebærhaven - skema B.

Sagsnr.: 10/48459

 

Beslutningstema

Humlebæk Boligselskab anmoder med brev af 28. februar 2013 om Byrådets godkendelse af skema B omhandlende renovering af Enebærhaven.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Boligselskab, afdeling Enebærhaven har fremsendt skema B ansøgning omfattende byggeskaderenovering, miljøforbedringer og andre forbedringer for et samlet beløb på 219,4 mio. kr. inkl. moms.

 

En sammenligning af det projekt Byrådet godkendte med skema A og det fremsendte skema B ser således ud:Skema A

Mio. kr.

Skema B

Mio. kr.

Forskel

A og B

Opretning

95,018

120,600

25,582

Miljøforanstaltninger

26,483

15,792

- 10,691

Ombygning, tilgængelighed

39,419

45,407

5,988

1. Støttede arbejder i alt

160,920

181,799

20,879

2. Ustøttede arbejder

36,300

37,612

1,312

I alt 1. og 2.

197,220

219,411

22,191


Skema B indeholder i forhold til skema A visse tillægsarbejder, der omtales nærmere nedenfor. Desuden er priserne i skema B indekseret (fra indeks 124,7 til 130,4) i forhold til det oprindelige skema A, der blev godkendt af Byrådet i december 2010. Indekseringen alene indebærer en merudgift på ca. 10 mio. kr.


Visualisering af HAVEFACADE BLOK NR: 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 efter renovering


Ad 1. Støttede arbejder.

Byggeskaderenovering og miljøfremmende foranstaltninger omfatter renovering og isolering af facader, renovering af trappeopgange og indgangspartier, renovering af badeværelser, elevator i trapperum i halvdelen af opgangene, renovering af el-installationer, renovering af afløb og vandinstallationer, nyindretning af friarealer mv.


Ad 2. Ustøttede arbejder.

Forbedrings- og opretningsarbejderne omfatter udskiftning af vinduer, renovering af altaner, renovering af varmekedel, montering af emhætter og genveksanlæg til genvinding af varme, udskiftning af trægulve, efterisolering af tag, etablering af solvarme til opvarmning af brugsvand m.m.Ændringer siden skema A projekt.

Projektet har medført, at der har måttet vedtages ny lokalplan for området. I den sammenhæng har kommunen stillet krav om, at nybyggeri skal være lavenergibyggeri, hvilket har medført meromkostninger til bebyggelsens nye fælleshus.

  

Nyt fælleshus til beboeraktiviteter indgår i projektet


Som eksempel på andre ændringer, der er kommet til siden godkendelsen af skema A, kan nævnes, at isoleringstykkelsen for facaderne er forøget for at opfylde energikrav i overensstemmelse med det seneste bygningsreglement. Der er konstateret PCB og asbest i nogle bygningsdele. I nogle overfladebehandlinger er der konstateret anvendelse af blyholdig maling. Meromkostninger til de kendte forekomster er indarbejdet i skema B på baggrund af rapporter baseret på stikprøvekontrol.


Ekstrafundering af blød bund er konstateret ved geotekniske undersøgelser i begrænset omfang.


Arkitektonisk og funktionel forbedring af facader ved altaner mv. er indarbejdet i projektet.


Om boligerne 

Som en del af projektet sker der sammenlægning af 36 (18 etværelses og 18 toværelses) eksisterende boliger til 18 nye boliger. Endvidere etableres der 8 nye tre- eller fireværelses boliger i stueetagen. 44 boliger indrettes, så de er tilgængelige for alle, jf. bygningsreglementet.1 værelse

2 værelser

3 værelser

4 værelser

Boliger I alt

I dag

42

75

60

9

186

Fremover

24

57

75-77

18-20

176

  

Finansiering

Landsbyggefonden har på baggrund af det godkendte skema A meddelt tilsagn om ydelsesstøtte i forhold til projektets støttede arbejder, der dengang udgjorde 160,920 mio. kr. Humlebæk Boligselskab oplyser, at Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt det reviderede anlægsbudget på 181,799 mio. kr. Der søges om kommunegaranti på lån til finansiering af dette beløb. Landsbyggefonden regaranterer lånet med 50 %.


Den resterende finansiering forventes gennemført med ustøttet 30-årigt realkreditlån på 37,612 mio. kr. med 100 % kommunal garanti. Ydelserne på dette lån afholdes via en lejeforhøjelse på ca. 421 kr. pr. m2. Beregningen af lejeforhøjelsen er uændret i forhold behandlingen af det oprindelige skema A. Lejeforhøjelsen bringer lejen op på 1.002 kr. pr m2. Boligselskabet oplyser dog, at de energibesparende arbejder, der indgår i projektet, vil medføre besparelser på beboernes varmeregning på i gennemsnit 35 - 40 kr. pr. m2.


Boligselskabet egetbidrag til finansieringen udgør 0,196 mio. kr. pr. år.


Der optages et 20-årigt lån til finansiering af solcelleprojektet på ca. 0,5 mio. kr. Ydelserne på dette lån afholdes af besparelserne på den fælles el-forsyning.


Andre forhold

Beslutningen om at gennemføre det konkrete renoveringsprojekt er truffet på et afdelingsmøde den 7. februar 2011. Beboerne har løbende været orienteret og inddraget i projektet, hvis gennemførelse man ser meget frem til.  


Bevilling

Udover garantistillelsen, omtalt i sagsfremstillingen, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.
Retsgrundlag

Almenboligloven.Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Projektets gennemførelse vil have positive konsekvenser i forhold til handicappede på grund af den forbedrede tilgængelighed til en del af lejlighederne samt positive konsekvenser for miljøet (herunder det sociale) i kraft af energibesparende foranstaltninger og nyopførelsen af en fælleshus.
Kompetence

Byrådet.Indstilling

1.      At skema B ansøgning om renovering af Enebærhaven godkendes.


2.      At Byrådet godkender, at der i forbindelse med gennemførelsen af projektet netto nedlægges 10 lejligheder, jf. sagsfremstillingen.


3.      At Byrådet meddeler tilsagn om garantistillelse for støttet realkreditlån på 181,799 mio. kr. under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regarantiforpligtelsen for halvdelen af lånet.


4.      At Byrådet meddeler tilsagn om garantistillelse for yderligere ustøttet realkreditbelåning på op til 37,612 mio. kr. til forbedrings- og opretningsarbejder.


5.      At Byrådet godkender en lejeforhøjelse for beboerne, der bringer den årlige leje op på ca. 1.002 kr. pr. m2.
Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 02-04-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.