Nr.30 - Den økonomiske politik og anlægspolitikken

Sagsnr.: 12/11396

 

Beslutningstema

Godkendelse af den Økonomiske Politik og Anlægspolitikken.

Sagsfremstilling og økonomi

I foråret 2012 igangsattes en revision af samtlige kommunens politikker. Politikkerne behandles i de relevante fagudvalg. Som led heri er også sket en opdatering af den Økonomiske Politik og Anlægspolitikken som nu forelægges til politisk godkendelse. Økonomiudvalget er fagudvalg på de to politikker, der efterfølgende skal godkendes endeligt i Byrådet.


Den Økonomiske Politik og Anlægspolitikken angiver de overordnede politiske målsætninger for kommunens økonomi. Alle undersøgelser af kommunernes økonomistyring peger på, at en centralt vedtaget og solidt forankret økonomisk politik er af helt afgørende betydning for kommunens samlede økonomistyring. De overordnede politikker er i dagligdagen understøttet af kommunens håndbog for god økonomistyring (kasse og regnskabsregulativet), der ligeledes er opdateret og behandles som særskilt dagsordenspunkt.


De opdaterede politikker indeholder ikke nye politiske standpunkter, men er en opsamling på den økonomiske politik, som den er formuleret i de senere års budgetvedtagelser.


Anlægspolitikken og den Økonomiske Politik blev drøftet på Økonomiudvalgets møde 18. februar. I forlængelse heraf er tilføjet et afsnit om leasing i den Økonomiske Politik. I Anlægspolitikken er det præciseret, at såvel salg som køb af grunde og bygninger bruges strategisk i udviklingen af kommunen, der er tilføjet tekst om offentlige private partnerskaber, og det er præciseret, at nye anlæg ikke igangsættes før der er budget til den efterfølgende drift.


BevillingKompetence

Byrådet

Kommunikation

Politikkerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Den Økonomiske Politik godkendes
  2. At Anlægspolitikken godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Økonomiudvalget drøftede sagen. Sagen forelægges Økonomiudvalget på ny i marts måned med de faldne bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Anbefaler den økonomiske politik og anlægspolitikken, idet det præciseres, at løbetiden på lån til investeringer ikke overstiger anlægsaktivets levetid.

Beslutning i Byrådet den 02-04-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.